Emne

Af:
Skjult
Indlæg:
203
Medlem siden:
15-09-2010

Doktorandtjänst, Karolinska Institutet, Stockholm

Doktorandtjänst med inriktning mot autonom respons efter manipulationsbehandling av ryggraden och effekt på smärtkänslighet

Institutet för Kiropraktisk och Neuro- Muskuloskeletal Forskning (IKON)
Stiftelsens ändamål är att bidra till ökad kunskap inom kiropraktik och det neuromuskuloskeletala området genom att bedriva forskning och dela ut medel till forskning. Stiftelsen verkar för att sprida kunskap om forskning inom området samt arrangera utbildning.


Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin
Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.
En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Enheten för interventions- och implementeringsforskning (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder i samhället. Under de närmaste åren kommer en stor del av verksamheten utgöras av ett program för företagshälsovårdsforskning. Målet med programmet är utveckling och implementering av kostnadseffektiva evidensbaserade metoder för företagshälsovården med fokus på hälsofrämjande arbete, primär prevention och rehabilitering. Forskningen bedrivs i nära samarbete med företagshälsovården och dess kunder. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 medarbetare.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker nu en doktorand som ska utvärdera autonom respons efter manipulationsbehandling av ryggraden och effekt på smärtkänslighet.
Den rådande teorin kring kronisk muskuloskeletal smärta är den bio-psyko-sociala teorin, att flera faktorer samverkar kring individens utveckling av och anpassning till smärtan. Samtliga behandlingsalternativ har en moderat effekt. Kunskapen om de bakomliggande mekanismerna till behandlingseffekterna är begränsade. Individer med långvarig smärta lider ofta av samsjuklighet. Studier har visat att de har ökad sympatisk aktivitet både perifert och centralt, vilket kan tyda på en central mekanism bakom deras smärta och sjuklighet.

Manuell behandling (SMT) är en av de insatser som visat sig effektiva vid rygg- och nacksmärta, de enskilt största kategorierna smärttillstånd från rörelseapparaten. Den mest använda förklaringsmodellen är mekanisk; att behandlingen återställer normal led- och muskelfunktion med reducerad smärta som följd. Dock har det alltid funnits teorier om att behandlingens effekt är
neurologisk, och nyare forskning pekar på att SMT har en lokal och regional neurologisk effekt på smärta. De eventuella centrala effekterna är inte beforskade i samma utsträckning.

I likhet med behandlingseffekterna är även bieffekterna av SMT undersökta. De vanligaste är kortvariga och lindriga och består av lokal ömhet samt trötthet som varar under något dygn. Vidare har forskning visat att dessa normala reaktioner predicerar ett positivt behandlingsutfall. Detta område är helt outforskat, och vi hypotiserar att både effekter och normala reaktioner till SMT kan förklaras av responser i det autonoma nervsystemet. I projektet har vi knutit till oss en forskare på Högskolan i Gävle, David Hallman, som arbetar med mätningar av autonom funktion. Studierna genomförs dessutom i samverkan med ett parallellt projekt vid Université Paris Sud, Frankrike, under
ledning av Olivier Gagey, MD, professor i ortopedi.

Studierna kan öka förståelsen för behandlingen och dess reaktioner, i förlängningen leda till informerade beslut om behandlingsdos och frekvens samt leda till kunskap som kan förklara varför vissa individer utvecklar långvarig smärta som är behandlingsresistent.

Kliniskt kommer resultaten också att kunna användas som en hjälp i kommunikationen mellan terapeut och patient. Det är svårt för en patient att ta till sig information om en ”icke-specifik” diagnos, något som inte kan utvisas på bild eller i prover. Om resultaten visar att manuell behandling har en effekt genom reglering/normalisering av balansen inom det autonoma nervsystemet, bidrar detta till helt nya förklaringsmodeller.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen innehar:
• Avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen)
Eller
• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå),
Eller
• På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet till doktorandtjänsten har den som innehar:
• ECCE godkänd utbildning till kiropraktor och svensk legitimation som kiropraktor.
• Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.
• Är medlem utav Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Färdigheter och personliga egenskaper
Erfarenhet av kliniskt arbete och forskning är meriterande. I övrigt förutsätts att du är noggrann, lyhörd och självständig, liksom att du har god analytisk förmåga och god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

• Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet.
• Analytisk skicklighet.
• Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
IKoN finansierar hela doktorandtjänsten (4 år heltid). Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad period upp till 6 månader erbjudas för att fastställa lämplighet för tjänsten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

• Ett personligt brev samt curriculum vitae
• Kopia av examensbevis och betygshandlingar
• Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas till:
Hälsan Östertälje
Nicholas Thalén
Norrhemsvägen 4
152 57 Södertälje


Anställningsform: Doktorandtjänst
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: 2017 eller enligt överenskommelse
Ort: Solna
Län: Stockholms län
Land: Sverige
Kontakt: Iben Axén, iben.axen@ki.se
Sista ansökningsdag: 2017-02-28

Ingen svar endnu!