OK17-info til dig, der er kiropraktor

OK17 udkom online 16/3 2017  og blev sendt med posten til alle erhvervsaktive kiropraktorer plus til alle klinikker med overenskomst, da den udkom i fysisk eksemplar. Kiropraktorer anbefales dog at læse om ydelsesbeskrivelserne i speciale 53 og 64 i denne pjece 'OK17's Ydelser' hvor læsbarheden er væsentligt bedre. Denne pjece blev sendt med sammen med overenskomsten.

Implementeringsmanual
Manualen samler:
- gode råd og forslag
- ydelsesbeskrivelserne fra OK17
vejledning om kommunikation til læger i pakkeforløbene
- honorartabellerne 
- oversigt over speciale 53

Download den 92 sider lange manual inklusiv folder og vejledninger:
Sådan kan du implementere OK17's nye ydelser og tilskud (pdf) 

PATIENTINFO finder du her: Folder, taleguide, tekst til hjemmeside/infotavle m.v. 

***********************************************************

HVAD GÅR DET NYE UD PÅ?

De første ændringer, klinikkerne har mærket, er de nye ydelser, honorarer og pakkeforløb.

Kvalitetsakkrediteringen og den systematiske efteruddannelse følger deres egne processer.

> Spørgsmål & svar om akkreditering
> Hos IKAS kan du se planen for varsling af surveybesøg og finde standarder, håndbog og hjælpematerialer.
> Patient-information: Foldere og tekster 
> Læs om den systematiske efteruddannelse, der er startet 1. januar med registrering af efteruddannelsesaktiviteter


Den nye ydelses- og tilskudsstruktur

3 FORUNDERSØGELSER I §53
Førstegangskonsultationer er inddelt efter om - eller hvornår - patienten har konsulteret klinikken.

Princippet tager udgangspunkt i, at en patient, der ikke har været tilset i klinikken før, eller som er tilset for over tre år siden, kræver en mere omfangsrig konsultation end en patient, der har været i klinikken inden for de sidste tre år - og efter samme tankegang ligeledes kræver en mere omfangsrig konsultation end en patient, der er tilset inden for de seneste 12 måneder.

Derfor er ydelsen forholdsmæssigt mindre, og honoraret samt patientens tilskud lavere, jo mere kendt patienten er. 


Alle tre typer forundersøgelser omfatter:

 • Anamnese
 • Klinisk undersøgelse
 • Behandlingsplanlægning
 • Patientinformation
 • Vejledning og rådgivning
 • Behandling
 • Kommunikation med egen læge
 • Journalisering

3 OPFØLGENDE KONSULTATIONER I SPECALE 53
Opfølgende konsultationer er inddelt i almindelige, afgrænsede og udvidede efter 7 kriterier, som du kan læse om længere nede.
Indhold i alle typer opfølgende konsultation:

 • Ajourføring af anamnesen
 • Diagnostik
 • Behandlingsplanlægning 
 • Vejledning og information/rådgivning
 • Behandling – ved behov.
 • Kommunikation med egen læge m.fl.
 • Journalisering

Antal kriterier afgør type opfølgende konsultation 
Der kan alene afregnes for en almindelig konsultation, hvis 1 kriterie er opfyldt. For udvidet konsultation gælder, at 2 eller flere kriterier skal være opfyldt. Kriterierne tæller alene én gang.

Syv kriterier for valg af opfølgende konsultation:
1. Behandling af 2 eller flere problemstillinger (diagnoser) i forskellige
anatomiske regioner.

Anvendes, hvis en patient ved en opfølgende konsultation præsenterer sig med to eller flere uafhængige problemstillinger (diagnoser) i forskellige anatomiske regioner. Dette kriterie omfatter alene problemstillinger, hvor der ved en eller flere forundersøgelser er foretaget udredning og objektiv undersøgelse af de respektive problemstillinger og fundet indikation for behandling og opfølgning for disse diagnoser.

Selv om den opfølgende konsultation omfatter 2, 3, 4 eller flere problemstillinger (diagnoser) i forskellige anatomiske regioner, tæller dette kun for ét opfyldt kriterium.

2. Supplerende bløddelsbehandling.
Supplerende bløddelsbehandling omfatter særlig bløddelsbehandling, der
går ud over den bløddelsbehandling, som naturligt indgår som del af manuel ledbehandling. Når bløddelsbehandling optræder som en selvstændig aktivitet i tillæg til anden behandling, er kriteriet opfyldt.

Supplerende bløddelsbehandling kan eksempelvis være tværfibermassage,
triggerpunktbehandling eller fokuseret udspænding af fascier, ligamenter eller muskler.

3. Supplerende øvelsesvejledning.
Instruktion og vejledning i øvelser eller træning udgør et vigtigt element i
håndteringen af patienter med smertetilstande og funktionsforstyrrelser
i bevægeapparatet. Øvelsesvejledning kan omfatte udlevering af skriftligt
materiale og/eller henvisning til foreliggende vejledninger på relevante
hjemmesider, video mv.

Det kan for eksempel dreje sig om øvelser, som interagerer tæt med manuel ledbehandling så som øvelser i smertelindrende retning (ad modum McKenzie); eller der kan være tale om et bredere tilrettelagt øvelsesprogram som patienten, eventuelt efter behandlingens afslutning, kan udføre i hjemmet eller i et træningscenter. Ligeledes vil øvelsesvejledning af forældre til det lille barn være omfattet heraf.

Dette kriterium anvendes alene ved opstart eller ændringer af øvelsesregime.

4. Ekstraordinær opfølgende undersøgelse
Opfølgende undersøgelse indgår som et sædvanligt element i alle patientforløb. En ekstraordinær opfølgende undersøgelse kan foretages på særlig journaliseret indikation og udløser i sådanne tilfælde et ’kriterie’. Dette kriterium kan anvendes i de tilfælde, hvor der i forbindelse med forundersøgelsen er begrundet og journaliseret mistanke om, at der kan være tvivl om den initiale diagnose eller hvis der opstår uventede problemer/komplikationer i et behandlingsforløb. Den ekstraordinære opfølgende undersøgelse journaliseres og bør give anledning til fornyet information og vejledning af patienten, ligesom der evt. bør ske revision af behandlingsplanen.

Kriteriet kan kun udløses én gang i et forløb.

5. Udvidet information og vejledning ved patienter med særlig
problemstilling
Information og vejledning af patienter indgår som element i alle patientforløb. Udvidet information og vejledning kan derfor anvendes på baggrund af særlig journaliseret indikation. I disse tilfælde vil det kunne udløse et ”kriterie”. Der kan være behov for udvidet information og vejledning typisk i tilfælde, hvor der foreligger betydende kroniske lidelser i bevægeapparatet fx i tilfælde af deformiteter – medfødte eller erhvervede -, svære følger efter ulykker, svære slidgigt- og degenerative forandringer eller smertefulde kroniske medicinske sygdomme i bevægeapparatet.

Der kan ligeledes være et særligt behov for udvidet information og vejledning i forbindelse med behandling af mindre børn. Der kan endvidere være behov for udvidet information og vejledning i de tilfælde, hvor der er udtalt manglende sygdomsforståelse og –mestring.

6. Individuelle forebyggende tiltag
Forebyggelse vil sædvanligvis indgå som et naturligt element i et behandlingsforløb. Kriteriet ”Individuelle forebyggende tiltag” kan derfor kun anvendes på særlig journaliseret indikation. I disse tilfælde vil det kunne udløse et ”kriterie”. Der kan eksempelvis være tale om tilfælde, hvor der udarbejdes skriftlige forslag, som indeholder forebyggende tiltag i forhold til arbejdssituation, forslag til indretning af arbejdsplads, tiltag til at afhjælpe smerteprovokerende adfærd, idræt, motion, forslag til hjælpemidler.

7. Kommunikation/behandling gennem tredje person
Såfremt der i forbindelse med undersøgelse, behandling, rådgivning/
vejledning skal anvendes tolk på grund af sprogproblemer eller på
grund af høre- eller talehandicap udløses ”et kriterium” eller hvor undersøgelse eller behandling af den handicappede kræver hjælp fra 3. person.

Se oversigt over speciale 53 (sendt i lamineret udgave til medlemmer. Ring/skriv, hvis du/I har brug for flere ark.)

3 PAKKEFORLØB
Speciale 64 omfatter nu udelukkende patienter med lumbal nerverodspåvirkning, cervikal nerverodspåvirkning eller spinalstenose.

Der er aftalt et væsentligt højere tilskud end i dag: 60% til  førstegangsundersøgelsen og 40% i alle efterfølgende – dog max
½ år.Hver patientgruppe håndteres i et pakkeforløb, som følger strukturen i det
pakkeforløb for det lumbale område, som har eksisteret siden 2014
.Inklusion i de to prolapspakker
Ordningen omfatter patienter som efter diagnostisk triage/stratificering vurderes til at have nylig opstået nerverodspåvirkning sv.t. lænden eller nakken.

I forhold til nerverodspåvirkning svarende til lænden betyder det, at patienten klager over dominerende bensymptomer, som typisk pro-vokeres ved rygbelastning/bevægelse, provokation af kendte smerter ved nerveudspændingstest og evt. relevante neurologiske udfald.

I forhold til nerverodspåvirkning svarende til nakken betyder det, at symptomerne kan være varierende grader af radikulære smerter og dysæstesi evt. ledsaget af ændret følesans, kraftnedsættelse og af-svækkede dybe senereflekser.

Ved ’nylig opstået’ menes, at debuten for symptomerne ligger indenfor en 3 måneders periode.

Patienten skal være over 18 og begrænset i daglige funktioner.

Opgaver i prolapspakkerne 
Kiropraktorens vigtigste opgaver i forhold til patienter, der er omfattet af forløbspakker vedr. diskusprolaps:

 • Diagnostik inkl. overvejelser vedr. billeddiagnostiske undersøgelser (MR-scanning)
 • Monitorering af neurologiske udfald og deres evt. udvikling og herunder evt. henvisning til kirurgisk vurdering i tilfælde af ”red flags”.
 • Smertehåndtering
 • Behandlingsindsats med henblik på at fremme bevægelighed og funktion i lænderyggen
 • Information af patienten om tilstanden, forventning til forløbet, prognosen og evt. forebyggende tiltag
 • Vejledning i forhold til varetagelse af daglige funktioner
 • Kommunikation med patientens praktiserende læge

Pakkeforløbet til spinalstenose
Spinalstenose er en tilstand, hvor der i varierende grad optræder forsnævrede pladsforhold i rygmarvskanalen (spinalkanalen) som følge af degenerative forandringer.

Patienter med spinalstenose har oftest en længerevarende anamnese med smerter i benene og reduceret gangdistance.

Patienter, der kan inkluderes i forløbspakken, må ikke have haft symptomer på central eller recesstenose af længere varighed end ét år.

Samtidig med symptomerne på spinalstenose kan der optræde symptomer på nerverodspåvirkning, og derfor er der i forløbspakken et vist sammenfald med forløbspakken for lumbal diskusprolaps.

Der er en række differentialdiagnoser ud over nerverodspåvirkningen, herunder bl.a. vaskulær klaudikation, slidgigt i hofteled/knæled og anden rumopfyldende proces i spinalkanalen.

Konservativ behandling kan forsøges inden eventuel henvisning til kirurgisk udredning, idet gruppen ofte omfatter patienter med en vis ko-morbiditet, som kan gøre dem mindre egnede til operation.

Kiropraktorens vigtigste opgaver vil være:

• Diagnostik inklusive overvejelser vedr. billeddiagnostiske un-dersøgelser (MR-scanning)
• Monitorering af neurologiske udfald og deres evt. udvikling og herunder evt. henvisning til kirurgisk vurdering i tilfælde af ”red flags”.
• Smertehåndtering
• Behandlingsindsats med henblik på at fremme bevægelighed og funktion i lænderyggen
• Information af patienten om tilstanden, forventning til forløbet, prognosen og evt. forebyggende tiltag
• Vejledning i forhold til varetagelse af daglige funktioner
• Kommunikation med patientens praktiserende læge


LÆS om de nye ydelser, kriterier og pakkeforløb i DKF's pjece 'OK17's ydelser', der gengiver ydelsesbeskrivelserne fra OK17.
 

LÆS MERE
Find Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for henholdsvis lumbal og cervikal nerverodspåvirkning samt NKR om behandling af patienter med lumbal spinalstenose. 


> Læs spørgsmål og svar om OK17
> Har du et spørgsmål, så send det til sekretariatet 

 

 

 

Oprettet januar 2017, opdateret april 2018