Overenskomsten for kliniksekretærer

DKF forhandler en standardoverenskomst for kliniksekretærer med HK/Privat, som kiropraktorer kan vælge at tiltræde. Den nye overenskomst løber frem til og med 31. marts 2020. Når den redaktionelle gennemskrivning af overenskomsten er afsluttet, lægges overenskomsten på hjemmesiden. Indtil da henvises til overenskomsten fra 2014-2017, læs den gældende standardoverenskomst samt de ændringer, der er aftalt med HK/Privat den 28. marts 2017.

Hvad står der i overenskomsten?
Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinkker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

Klinikejerne skal imidlertid være opmærksom på at det forhold, at DKF og HK/Privat har indgået en generel overenskomst, kan få konsekvenser for alle klinikker.

Såfremt en klinik modtager en henvendelse fra en lokal HK-afdeling om indgåelse af overenskomst, bør klinikejeren reagere senest 2 måneder efter modtagelsen, da klinikken ellers automatisk vil blive omfattet af overenskomsten. Klinikejeren er altid berettiget til - efter endt forhandling - at afslå anmodningen om at indgå lokal overenskomst. Der er ikke tale om en ny ordning, men overenskomsten angiver  tydeligt, at konsekvensen af manglende reaktion fra kiropraktoren er, at klinikken automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Det er aftalt med HK/Privat, at den lokale afdeling altid skal underrette DKF om henvendelser til kiropraktorer om indgåelse af lokal overenskomst, således at vi får mulighed for at følge op med rådgivning over for klinikker, der bliver kontaktet af HK/Privat.

De væsentligste elementer i aftalen, som løber til 2020
- Der indføres mulighed for, at der kan indgås aftale om en seniorordning    mellem medarbejderen og klinikken efter nærmere fastsatte retningslinjer 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Aftalen sikrer, at medarbejderen får mulighed for at trappe ned, og klinikken får god tid til at forberede og implementere eventuelle konsekvenser i klinikdriften

- Minimallønnen stiger med 420 kr. pr. måned på alle løntrin pr. 1. april 2017  og pr. 1. april 2018 og 450 kr. pr. 1. april 2019

- Tillægget for arbejde på særlige tidspunkter forhøjes pr. 1. april 2017 fra 38 kr. til 38,60 kr., fra 1. april til 39 kr. og fra 1. april 2019 til 40 kr. pr. time

- Fritvalgsordningen stiger fra 1. april 2017 fra 1% til 1,7%, pr. 1. april 2018 til 2,4% og pr. 1. april 2019 til 3%. De øgede midler,der tilføres ordningen, kan bl.a. bruges til finansiering af seniorordning og frikøb ved msorgsdage, men kan ikke bruges til køb af feriefridage/frihed

- Der indføres årlige MUS-samtaler med fokus på uddannelsesplanlægning

- Medarbejderen får ret til 2 børneomsorgsfridage pr. år uden løn - uanset hvor mange børn man har under 14 år

- Derudover er der aftalt en række præciseringer og redaktionelle ændringer af overesnkomststeksten.

Overenskomsten rummer fortsat mulighed for fleksibel anvendelse af kliniksekretærernes arbejdskraft i kiropraktorpraksis.

Du kan læse vejledninger om ansættelsesforhold, lovgivning m.v. under 'Løn og ansættelse'.

OK 2014

Den nuværende overenskomstaftale mellem DKF og regioner trådte i kraft  1. januar 2014 og er gældende indtil 31. december 2016.

 

Find en kiropraktor