Turnus

En autoriseret kiropraktor kan få tilladelse til selvstændigt virke ved at gennemgå en 1-årig supplerende praktisk uddannelse hos en tutorgodkendt kiropraktor. 

Uddannelsen kaldes turnusuddannelse eller turnustjeneste, og kiropraktoren, der gennemgår uddannelsen kaldes en turnuskandidat. Uddannelsen består af en klinisk del og en kursusdel.

En del af forløbet kan finde sted i sekundærsektoren. Kun forløb af over 3 måneders varighed kan tælle med i det samlede turnusforløb.

GUIDE: Få overblik over regler, aktører og hyppigt stillede spørgsmål om turnusuddannelsen 

Læs om de autorisationsmæssige forhold hos Styrelsen for Patientsikkerhed Det er fx nyttigt, hvis du er uddannet i udlandet.

Godkendte tutorer afholder den kliniske uddannelse
Kiropraktorer, som i forvejen har tilladelse til selvstændigt virke, kan ansøge om at blive tutorer og ansætte kiropraktorer, som skal gennemgå det 1-årige uddannelsesforløb. 

Der gælder flere krav for at kunne blive godkendt som tutor: 
1. Kiropraktoren skal være indehaver af en kiropraktorklinik og personligt have været tilmeldt Landsoverenskomsten i mindst tre år.
2. Desuden er det et krav, at der er røntgenanlæg i klinikken, og at tutor deltager i et obligatorisk kursus afholdt af NIKKB samt anvender det særlige uddannelsesprogram. 
3. Tutor skal derudover også have tid og lyst til varetage uddannelse og supervision af en nyuddannet.

Tutorer skal deltage i et heldagskursus, hvor uddannelsesprogrammet gennemgås, og der er undervisning i pædagogik og supervision. Er du godkendt tutor eller overvejer du at blive det, så meld dig under fanerne hos NIKKB, så kan de invitere dig til tutorkurset.

Kurset udbydes to gange årligt. Det er smart at deltage i det før eller i starten af det forløb, man skal være tutor i.

Tutorer kan blive godkendt i op til 5 år og kan ansøge om honorar for uddannelsesforpligtelsen hos Kiropraktorfonden.

Læs artikel om, hvordan det er at være tutor (KIROPRAKTOREN 2016)

Uddannelsesprogram og logbog

I klinikken lærer turnuskandidaten om den kliniske hverdag i praksis via et uddannelsesforløb planlagt efter et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesprogram med klinisk logbog og 3 obligatoriske samtaler. Der bruges en tilhørende registeringsliste til cases.

Det er en fælles forpligtelse for tutor og turnuskandidat at få udfyldt uddannelsesprogrammet efter forskrifterne.

Uddannelsesprogrammet skal udfyldes efter forskrifterne og godkendes, inden turnuskandidaten kan erhverve sin tilladelse til selvstændigt virke via en formular, som bekræfter, at turnuskandidaten har gennemført uddannelsen.

Obligatorisk ansættelseskontrakt
DKF's standardansættelseskontrakt for turnuskandidater skal anvendes i uddannelsesstillingen, som er en stilling med fast løn og ingen mulighed for provision. Kontrakten beskriver en lang række forhold om fx sygdom, ferie, deltagelse i kurser m.v. Kontrakten udfyldes af både den ansættende kiropraktor og turnuskandidaten, hvorefter den sendes til DKF. Læs også vejledning til udfyldelse af kontrakten.

Turnusløn og løn for ansatte kiropraktorer pr. 1. april 2016.

Kurser for turnuskandidaterne
Turnuskandidater deltager i kurser sammen med andre turnuskandidater. Det er en del af arbejdstiden og tutor betaler udgifterne - jf. ansættelseskontrakten. På kurserne perspektiveres den opnåede viden fra klinikhverdagen med gennemgange af cases og forelæsninger om relevante emner. Desuden gennemgås den enkeltes uddannelsesprogram med medlemmer af det erfarne Turnusudvalg.

Kursusprogrammet, som turnuskandidaten skal gennemføre, består af omkring 15 kurser fordelt på 9 hverdage og 3 weekender. Se målbeskrivelserne for kurserne her.

Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) tilrettelægger og afholder kurserne i samarbejde med DKF's Turnusudvalg. Find datoerne for kommende kurser på www.nikkb.dk/turnus

Regler m.m.
Lovgrundlaget for turnusuddannelsen er Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor. Et uddannelsesråd nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejder uddannelsens målbeskrivelse, vejledninger, kursusprogram mv.. Rådet udarbejder også andet læringsmateriale, som forudsættes anvendt i uddannelsen. Læs målbeskrivelsen her

Hvem bestemmer?
I uddannelsesrådet sidder repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik samt DKF.
Et udvalg af erfarne kiropraktorer, Turnusudvalget, står for at tilrettelægge turnusuddannelsens kursusprogram og afholde kurserne i samarbejde med Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

Hvem kan hjælpe?
Turnusudvalget kan hjælpe både tutorer og turnuskandidater, det kan være problemer med at få udfyldt logbogen eller samarbejdsproblemer - eller spørgsmål om omfanget af supervision Hver turnuskandidat får tildelt en kontaktperson i udvalget, når de starter i deres forløb. 

DKF's sekretariat kan hjælpe ved spørgsmål om turnusjuraen; fx spørgsmål om tutorgodkendelse og særlige turnusforløb, men også løn, ferie og de andre forhold, som ansættelseskontrakten indeholder.  

Et forum for turnuskandidaterne
DKF Forum kan turnuskandidater kommunikere med hinanden og med Turnusudvalget i Turnusklubben. Turnuskandidater får automatisk adgang til klubben, når de starter deres turnusuddannelse, og mister adgangen igen, når forløbet er overstået.

Hvordan finder man en turnusansættelse eller en turnuskandidat?
Såvel turnuskandidater som tutorer kan gratis opslå jobannoncer på DKF Forum og i KIROPRAKTOREN. 

På DKF Forum kan kommende turnuskandidater og tutorer finde hinanden i de to klubber 'Jeg søger turnuskandidat' og 'Jeg skal snart i turnus'.  I DKF-klubbens arkiv ligger en liste over gennemførte turnusforløb. Den kan bruges af både tutorer og kommende turnuskandidater til at indhente referencer eller til at søge viden om, hvordan det er at være henholdsvis tutor og turnuskandidat.

DKF afholder desuden Turnuscafe hvert år i februar/marts måned. Her inviteres tutorer til at præsentere sig for de kommende turnuskandidater.


Bekendtgørelse, målbeskrivelse og andre regler
Lovgrundlaget for turnusuddannelsen er Bekendtgørelse om kiropraktorers turnustjeneste, som uddybes i en målbeskrivelse for turnusuddannelsen

 

 


 opdateret marts 2017

Læs artikel om regler og krav i turnus

Find en kiropraktor