25. marts 2014

Strategisk alliance sikrer mere kommunikation for pengene

Vi skal blive meget stærkere på kommunikation. Det har været tanken bag indgåelsen af den strategiske alliance mellem DKF og KS/Kiroinfo, som trådte i kraft den 1. januar 2014.

KS/Kiroinfo er allerede flyttet sammen med DKF i de nye lokaler på Frederiksberg, og den 17. februar tiltrådte Christian Ankerstjerne som ny kommunikationschef. Her har Christian fået til opgave at udvikle og styrke kommunikationen både indadtil overfor medlemmerne og udadtil overfor medier og patienter. 


Christian Ankerstjerne er netop tiltrådt som kiropraktorernes kommunikationschef. Foto: Uffe Johansen.

Mere sammenhæng i kommunikationen
Det langsigtede formål med den strategiske alliance er at sikre, at medlemskommunikationen, patientkommunikationen og pressearbejdet hænger sammen, og sigter mod det samme overordnede mål. Det sikrer kiropraktikken langt større gennemslagskraft og bedre ressourceudnyttelse.

- Min første opgave er at danne mig et overblik over, hvor vi kan vi blive bedre, og hvor vi kan overføre erfaringer mellem hinanden, siger Christian Ankerstjerne, og fortsætter:

- I regi af Kiroinfo har vi i Kiropraktorguide.dk en velbesøgt hjemmeside, som med 15-16.000 unikke besøgende hver måned er en god platform at bygge videre på. Og DKF leverer den politiske dagsorden, som er nødvendig for, at kiropraktikken kan komme højere op på mediernes rangstige. På den måde er DKF og KS/Kiroinfo afhængige af hinanden og arbejder for den samme overordnede sag, og så er det altså bare vigtigt, at vi formår at prioritere og koordinere hvilke temaer, der er de vigtige nu og her, siger Christian Ankerstjerne.

Mere fokus på markedsføring
I både DKF og Kiroinfo ser man også frem til det nye samarbejde og på at få flere ressourcer og nye øjne på opgaverne.
 
- Når DKF og KS/Kiroinfo koordinerer den medlemsrettede og den patientrettede kommunikation, og vi samler vores ressourcer under et tag, så tror jeg på, at vi står meget stærkere. Vi får mere end dobbelt igen ved at udnytte vores kræfter i fællesskab end hver for sig. Det kræver dog, at kiropraktorerne fortsat står sammen og støtter op om både DKF og Kiroinfo, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand i DKF.

- Vi har i høj grad brug for at få kiropraktikken og de lidelser, kiropraktorer behandler højere op i folks bevidsthed. Har man fx ondt i ryggen eller lider af nakkesmerter, skal kiropraktoren lyse op på nethinden med det samme. Det kræver en fokuseret indsat på både traditionel og digital markedsføring. Vi skal også gøre det nemmere for kiropraktorerne at markedsføre sig professionelt, fx ved at indgå medlemsaftaler, der sikrer medlemmerne af Kiroinfo gode priser på relevante ydelser, siger Peter Kristiansen, Formand for Kiropraktik og Sundhed.

Om Christian
Christian Ankestjerne, 41 år, har godt 10 års erfaring med reaktivt og proaktivt pressearbejde, politisk interessevaretagelse, markedsføring og resten af kommunikationspaletten i forhold til både nationale og internationale målgrupper, på såvel det udførende som det strategiske plan.

Christian kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Kommunikationsvirksom-heden Hansen Agenda, hvor han med sit brede branchekendskab har løst opgaver af meget forskellige karakter, herunder produktion af tryksager, udvikling af lobbystrategier, afvikling af events og alt indenfor PR – lige fra strategisk rådgivning til tung krisehåndtering.

Tidligere har Christian stået i spidsen for en række projekter og virksomheder, bl.a. som kommunikationschef i Kystdirektoratet under Transportministeriet, som ansvarlig for VisitDenmarks corporate presse- og kommunikation, og som kommunikationsansvarlig i Brancheforeningen for Privathospitaler. Christian er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet.

 

 


 

25. marts 2014

Honorarregulering

Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. april 2014. De regulerede honorarer fremgår her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN's kapitel om 'Attester, blanketter og honorarer',  hvor man også kan finde de nye attesthonorarer og praksiskonsulenthonoraret.

 

25. marts 2014

Løntakster reguleret 1. april

1. april 2014 reguleres lønnen for ansatte på statens område, dvs. for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler. 

Find de regulerede takster i KIROPRAKTORHÅNDBOGENs kapitel 'Løn og ansættelse'

For ansatte i regionerne og i kommunerne er der ingen regulering pr. 1.4.2014. Seneste regulering i regioner og kommuner fandt sted pr. 1. oktober 2013.

 

25. marts 2014

Ny overenskomst for kliniksekretærer

21. marts indgik DKF’s forhandlingsdelegation aftale om fornyelse af standardoverenskomsten for kliniksekretærer med HK/privat.

Aftalen er til godkendelse hos DKF’s bestyrelse og HK. Hvis den godkendes, træder den nye aftale i kraft 1. april 2014.

Når aftalen er godkendt, orienteres alle medlemmer.

Aftaleresultatet ligger inden for den økonomiske ramme, som er aftalt på det øvrige private arbejdsmarked, herunder Tandlægeforeningens aftale med klinikassistenterne. Samlet set medfører aftalen stigninger på ca. 6 % i løbet af hele perioden.

De øvrige elementer svarer til, hvad der er aftalt på det øvrige arbejdsmarked, hvor der bl.a. har været fokus på at styrke de ansattes muligheder for at få ret til efteruddannelse mv. i forbindelse med opsigelse på grund af omstrukturering m.v. eller andre forhold, som beror på virksomheden.
 
Formanden for DKF’S Klinikejerudvalg Kirsten Sillehoved, DKF’s direktør Jakob Bjerre og chefkonsulent Annette Bonne udgjorde DKF’s forhandlingsdelegation.


21. marts 2014

Stillinger på Regionshospitalet Silkeborg

Regionsrygcenter Midt på Regionshospitalet Silkeborg søger 3 kiropraktorer til sit diagnostiske center. Stillingerne indebærer også forskning.

I dag har kun Region Syddanmark kiropraktorer ansat på hospitaler. Stillingerne indebærer derfor et stort udviklingspotentiale – personligt såvel som fagprofessionelt.

De tre nyoprettede fuldtidsstillinger søges til besættelse pr. 1. juli 2014 eller efter aftale. Kiropraktorerne skal indgå i den tværfaglige udredning, diagnostik og information af rygpatienterne i team med læger, sygeplejerske og fysioterapeuter, deltage i den daglige rådgivning/vejledning af øvrige personale mht. kiropraktorfaglige spørgsmål og deltage i oplæring og undervisning af alle faggrupper herunder yngre læger og medicinstuderende.

Kiropraktorerne skal også deltage i rygforskning. Der er mulighed for at etablere et forskningsmæssigt samarbejde (evt. ph.d.) med bl.a. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Syddansk Universitet.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 24. april 2014.

Læs mere om stillingerne på www.danskkiropraktorforening.dk/jobs21
. marts 2014

DKF arbejder med mellemhandlerproblematik

Nye procedurer hos sundhedsforsikringsvirksomheden SOS International, som er en såkaldt "mellemhandler", medfører kritik fra medemmer. DKF arbejder indgående med sagen, som bestyrelsen også har drøftet på sit seneste møde.

DKF er i tæt kontakt med SOS International og holdt tirsdag 18/3 et langt møde med virksomheden. Her blev konklusionen, at SOS vil gennemgå sine procedurer og ikke mindst de udfordringer, de volder kiropraktorerne. Ligeledes vil de informere mere om dem til de klinikker, de samarbejder med.

DKF holder kontakt til SOS som opfølgning på mødet, men der er også planlagt andre initiativer på området, blandt andet møde med Nordic NetCare og Falck Healthcare.

Sidste år afsluttede DKF en runde til samtlige forsikringsselskaber for at opdatere parterne om kiropraktik. Bestyrelsen vil gentage en sådan møderække igen i år. Dels for at informere om den nye praksisoverenskomst, dels som led i en regelmæssig, opfølgende kontakt.


20. marts 2014

Kiropraktor i høring: Problematisk at opfatte piskesmæld som funktionel lidelse

Onsdag 19. marts deltog lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt, Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet og privatpraktiserende kiropraktor i Aarhus, i Folketingets høring om funktionelle lidelser sammen med en række andre specialister.

Høringen blev afholdt af Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Lars Uhrenholt holdt indlæg om sit forskningsfelt piskesmæld, og svarede bagefter på spørgsmål sammen med de andre specialister. Han fortalte bl.a. om evidensen af konservativ behandling, herunder vejledning, manipulationsbehandling og træning, som mange piskesmældspatienter har gavn af.

- I debatten med politikerne talte jeg for bedre diagnostiske muligheder og mere målrettede og tværfaglige behandlingstilbud til personer med piskesmæld.
Jeg forklarede også, at det er nødvendigt med en mere robust klassifikation, så vi kan gruppere patienterne således, at vi kan give den bedst mulige behandling til den enkelte patient, fortæller Lars Uhrenholt.

Han argumenterede også for, at det er problematisk at opfatte piskesmæld som en funktionel lidelse:
- Da piskesmæld modsat mange af de andre lidelser i gruppen af funktionelle lidelser er en veldokumenteret lidelse og ofte præsenterer sig med konkrete neuromuskulo-skeletale fund, mener jeg, at det er utilstedeligt at placere piskesmæld som en kategori under forskningsdiagnosen bodily distress syndrome sammen med andre mindre præcist definerede tilstande, siger han.

Se Lars Uhrenholts indlæg og debat med politikerne på Folketingets tv - 10.48 inde samt fremhævede steder under ’Talere’.

Samme morgen som høringen blev Lars Uhrenholt interviewet til P4 Region Midt- og Vest. Hør P4-interview med Lars Uhrenholt:
(Interviewet findes cirka 1.56 inde)

 
20
. marts 2014

Hverken DKF eller KiroInfo er involveret i nyt kiropraktorsite

Firmaet Smidt Happens har tilsyneladende lagt alle kiropraktorklinikker på en hjemmeside, der hedder Kiropraktor-Info og også fortæller om kiropraktik m.m. Firmaet kontakter i disse dage kiropraktorer og tilbyder adgang til at tilføje klinikoplysninger i første omgang tilsyneladende gratis.

Hjemmesiden kan nemt forveksles med KiroInfo, men hverken KiroInfo eller DKF står bag eller leverer information til projektet.

 

18. marts 2014

Kiropraktor deltager i høring på Christiansborg

Lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, deltager med indlæg om piskesmæld i Folketingshøring om funktionelle lidelser i morgen onsdag den 19. marts kl. 9.00 til 12.00.

Høringen vises live på Folketingets hjemmeside, men kan også ses senere på Folketingets tv-kanal - følg dette link 

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg afholder høringen i Landstingssalen på Christiansborg. Udvalget har inviteret en række eksperter til at debattere følgende to overordnede temaer:

- Introduktion til funktionelle lidelser og de centrale problemstillinger
- Funktionelle lidelser og diagnoser.

Der vil være oplæg fra følgende: 

- Professor Per Fink fra Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
- Praktiserende læge Stig Gerdes
- Advokat Kjeld Parsberg
- Lektor, kiropraktor, ph.d. Lars Uhrenholt
- Speciallæge dr. med. Henrik Isager
- Professor og overlæge Peter Bytzer

Efter præsentationerne af hvert tema kan folketingsmedlemmerne stille spørgsmål. Hvis tiden tillader det, vil der blive åbnet op for spørgsmål fra salen. 


18. marts 2014

Find artikler i DEFF-net på Sundhed.dk

Kiropraktorerne har før via Sundhed.dk haft adgang til DEFF-net, som er en indgang til mere end 3000 tidsskrifter og en række videnskabelige databaser som fx PubMed og Em-base.

I forbindelse med DKF's overenskomstforhandlinger med regionerne blev det aftalt, at kiropraktorerne skulle få adgang igen, og det er nu ordnet.

Her kan du med en sundhedsfaglig digital signatur komme på DEFF-net

 

18. marts 2014

Færre erstatningssager hos kiropraktorer

Patientforsikringen - som netop har skiftet navn til Patienterstatningen - har udgivet statistik for 2013. I perioden er sket en stigning i antallet af anmeldelser, afgørelser og anerkendelser. Det gælder dog ikke kiropraktorers behandling. Her er sket et lille fald i både anmeldelser og anerkendelser.

I 2013 blev der anmeldt 40 behandlingsskader hos kiropraktorer. 34 blev afgjort, men kun 3 anerkendt. Det svarer til 8,8 %. Der blev udbetalt i alt 400.000 kr. i erstatning.

I 2012 blev anmeldt 44 skader. 55 blev afgjort og kun 6 anerkendt svarende til 10,9 %. 

Patienterstatningen skelner mellem behandlingsskader og lægemiddelskader. I alt har borgere i 2013 indsendt over 9.500 skadesanmeldelser. Patienterstatningen har anerkendt cirka hver tredje behandlingsskade og hver fjerde lægemiddelskade. I alt er udbetalt næsten 800 mio. kr. i erstatning.

Patienterstatningen håber, at navneskiftet, annoncekampagner og andre aktiviteter vil resultere i færre anmeldelser af skader, som ikke kan erstattes jf. loven.

Se mere på Patienterstatningens hjemmeside, hvor du også kan søge i udvalgte afgørelser: http://patienterstatningen.dk

  

17. marts 2014

TILMELDINGEN TIL FAGLIG KONGRES 2014 ER ÅBEN - med Early Bird

Den 7.- 8. november 2014 slår Dansk Kiropraktor Forening, Kiropraktorfonden og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik dørene op til Faglig Kongres 2014. Her vil professionens udøvere, ansatte og andre tilknyttede interessenter skabe rammerne til et par dage fyldt med efteruddannelse, formidling af forskningsresultater og netværksdannelse. Kongressen foregår på Hotel Scandic Copenhagen midt i København.

Her står et fagligt velfunderet hold af undervisere og oplægsholdere klar til at præsentere et varieret program med nyeste viden inden for det biomekaniske område og synliggøre den forskning, der er støttet af Kiropraktorfonden.

Vi har i år tilrettelagt 5 faglige spor:
• Børn og unge
• Ny viden
• Klinikerspor
• Politisk interesserede
• Klinikpersonale

Bemærk Early Bird-pris ved tilmelding inden 1. august.

Læs mere og tilmeld dig her: www.fagligkongres.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

FAKTA:
Faglig Kongres 2014 er arrangeret og fagligt tilrettelagt af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Kongressen er finansieret af Dansk Kiropraktor Forening og Fonden til Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat Uddannelse med støtte fra Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, DSKKB.

Spørgsmål vedrørende kongressens faglige indhold og program rettes til NIKKB på: fk14@nikkb.dk

13. marts 2014

Dansk Kiropraktor Forening: Behandlere uden autorisation gør mere skade end gavn

En massør er ikke det samme som en kiropraktor. Og danskerne skal passe på, at de ikke forveksler kiropraktorer med andre behandlere uden samme uddannelsesmæssige baggrund.

BT skriver i dag, torsdag den 13. marts, historien om Body-SDS-behandleren Bengt Valentino Andersen, som Sundhedsstyrelsen har politianmeldt for at udføre kiropraktisk behandling uden autorisation. Dansk Kiropraktor Forening tager stærkt afstand fra behandleren, men er ikke overrasket over, at det finder sted.

- For at kunne udføre kiropraktisk behandling, herunder manipulation, skal man være autoriseret af Sundhedsstyrelsen og have en 5 år lang universitetsuddannelse i klinisk biomekanik bag sig. Manipulation er ikke noget man kan lære sig selv, for ved man ikke, hvordan kroppen reagerer på manipulationen, risikerer man at gøre mere skade end gavn. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at folk ikke forveksler kiropraktorer med andre behandlere, siger Lone Kousgaard Jørgensen, der er formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Det er dog desværre ikke første gang, at kiropraktorforeningen oplever, at behandlere uden tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund prøver sig for med manipulation.

- Vi hører af og til om behandlere, der reklamerer med, at de udfører kiropraktisk behandling, selv om de ikke har hverken autorisation eller tilstrækkelig viden. I de tilfælde indberetter vi behandlerne til Sundhedsstyrelsen, der så har ansvaret for at foretage de påkrævede skridt. I dette tilfælde er det dog ikke os, der har indberettet, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

For yderligere information kontakt:
Christian Ankerstjerne, Kommunikationschef i Dansk Kiropraktor Forening.  T: 2083 8984
E: ca@danskkiropraktorforening.dk.

Fakta om kiropraktik
Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og en integreret del af det danske sundhedsvæsen. Kiropraktorer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Læs mere

Hvad er kiropraktisk behandling og manipulation?
Behandlingen hos en kiropraktor består af flere elementer: Information og rådgivning; Manuel behandling; Kiropraktisk manipulationsbehandling; Bløddelsbehandling; Øvelser/genoptræning; Forebyggelse.
Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor hænderne bruges til at løsne/udspænde stramme eller ”låste” led i ryg, nakke, arme eller ben. Kiropraktisk manipulationsbehandling er et særkende for kiropraktorerne, og er en metode, der specifikt og nænsomt retter på funktionen i et led ofte med en karakteristisk hørlig lyd (knæk). Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannet?

Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse, turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Læs mere

 

5.marts 2014

Over 600.000 danskere lider af diskusprolaps eller anden rygsygdom

Hvor sunde er vi? Er vi stressede? Drikker vi mere alkohol? Alle disse spørgsmål kan man finde svar på i rapporten Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2013, som Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner præsenterede i dag.

Det fremgår af rapporten, at allergi (22,7 %), slidgigt (19,7%) og forhøjet blodtryk (18,4%) er de hyppigst forekommende enkeltsygdomme eller lidelser. Men også, at 13% af de adspurgte har svaret, at de lider af diskusprolaps eller en anden rygsygdom. Det estimeres at svare til 606.000 borgere over 16 år. Antallet er stort set uændret i forhold til 2010. Når det gælder specifikke sygdomme, er der spurgt til 18 forskellige sygdomme og lidelser, hvoraf 4 er bevægeapparatslidelser: slidgigt, diskusprolaps/andre rygsygdomme, leddegigt og osteoporose.

Data er indhentet via en spørgeundersøgelse, hvor over 160.000 danskere over 16 år har besvaret spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel.

Rapporten giver et detaljeret billede af, hvordan danskernes livsstil generelt ser ud og hvilke forandringer, der er sket siden 2010, hvor man foretog sidste undersøgelse.

Besvarelserne er indsamlet på samme tid i 2013 i samtlige af landets 98 kommuner. Derfor giver undersøgelsen både mulighed for at se et samlet billede af danskernes sundhed og trivsel, samt for at sammenligne resultaterne på tværs af kommuner og regioner.

I den kommende tid vil de enkelte regioner offentliggøre deres regionale sundhedsprofiler. Sundhedsprofilen bliver primært brugt til at planlægge sundheds- og forebyggelsesindsatsen, så den rammer borgernes behov.

Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, KL, Statens Institut for Folkesundhed og de fem regioner. Undersøgelsens data er samlet i en database, der kan vise fakta om sundhed og sygelighed for danskerne fordelt på kommuner og regioner. Databasen er baseret på den mest omfattende kortlægning af danskernes sundhed nogensinde.

Læs om undersøgelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Dyk ned i databasen: www.danskernessundhed.dk

 

5. marts 2014

Med DKF og NIKKB til kongres i Irland

DKF og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) udbyder en medlemsrejse til Irland i maj i anledning af årskongressen i European Chiropractors’ Union.

Rejsebureauet OurWorld arrangerer rejsen, som består af to pakker: 
1) rejse og ophold under ECU-kongressen i Dublin (28.maj til 31.maj) og
2) en rundrejse i ugen efter kongressen (31.maj – 6.juni 2014).

Rejsen er for medlemmer af DKF og deres ledsagere. Man kan deltage i hver af de to dele separat, og der er arrangeret program for evt. ledsagere, som ikke skal deltage i kongressen.

ECU’s kongres bærer titlen Celebrating Diversity: Information, Innovation and Inspiration. Den indeholder tre overordnede spor: Sports & Hands-on, Brain & Neurology og Debate & Discussion.

Der vil være en bred repræsentation af keynote speakers fra hele verden, som bl.a. tæller: David Cassidy, Ted Carrick, Kim Humphreys, Bruce Lipton, Gerard Clum, Richard Brown, Alan Sokoloff, Sidney Rubenstein, Donald Murphy og mange flere.

Programmet består af workshops, hvor man kan vælge sig ind på særlige interesseområder, sådan at det burde være muligt for alle at sammensætte et efteruddannelsesprogram, uanset om man går efter hands on-kurser eller den nyeste viden inden for et af de tre spor. 

Rundrejsen efter kongressen fører deltagerne til mange af Irlands seværdigheder efter et nøje tilrettelagt program ledet af en guide.

Rejsen til ECU-kongressen (28.-31. maj) koster 5895,- pr. person i delt dobbeltværelse – ekskl. tilmeldingsgebyr. Rundrejsen (31.maj-6. juni) koster 6595,- pr. person i delt dobbeltværelse.

OBS: Vær opmærksom på, at du selv skal tilmelde dig kongressen på ECU’s hjemmeside - det er ikke inkluderet i Ourworlds rejse.

Læs mere og meld dig til ECU’s kongres på ECU's website

Læs alt om rejsen: Irland, det spændende program, priser og meld dig til hos rejsebureauet Ourworld. Gå ind under ’rejselogin’ i menuen til venstre og indtast koden: ”DKF”

Ved praktiske spørgsmål om rejsen, kontakt Ourworld.

Faglige spørgsmål om kongressen stilles til NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen.

 


27. februar 2014

Kiropraktik hjælper patienter med smerter

DR fortæller i dag i programmet Detektor, at effekten af kiropraktorens manipulationsbehandling mangler dokumentation. Det betyder dog ikke, at den behandling kiropraktorer tilbyder, er nytteløs, eller at der findes alternativer, som er bedre dokumenteret. Ligeledes foregår kiropraktorbehandling i overensstemmelse med nationale kliniske retningslinjer.

- Stort set al rygbehandling, som benyttes i dag, mangler videnskabelig evidens. Uanset om den udføres af fx en kiropraktor, en fysioterapeut eller en anden behandler. Danske kiropraktorer behandler 350.000 patienter om året, og erfaringsmæssigt ved vi, at kiropraktorbehandling virker og giver patienter et mindre smertefuldt liv, fx i forbindelse med rygsmerter, som er et område, der hvert år resulterer i rigtigt mange sygemeldinger, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening og fortsætter:

- Kiropraktorers behandling består af meget mere end manipulationsteknikker. Først og fremmest er kiropraktorer uddannet på universitetet til at undersøge, rådgive og diagnosticere patienter med problemer i muskler, led og knogler.

Dansk Kiropraktor Forening arbejder hele tiden for at øge forskningen i kiropraktik. Hvert år bruger kiropraktorernes fond godt 10 mio. kroner på forskningsprojekter, uddannelse af ph.d.'ere, videreuddannelse og anden faglig udvikling i tværfaglige forskningsgrupper. Det svarer til 100 mio. kr. over de sidste 10 år.

- Kiropraktik er en profession, der ønsker den størst mulige evidens for det, vi arbejder med. Allerede i dag finansierer kiropraktorerne selv en lang række forskningsprojekter, og der er ikke noget, vi hellere vil, end at blive klogere på, hvordan kiropraktik virker. Derfor arbejder vi hele tiden på at øge forskningen og vores viden og sikre patienterne den bedst mulige behandling, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

For yderligere information kontakt Christian Ankerstjerne, Kommunikationschef i Dansk Kiropraktor Forening, Peter Bangs Vej 30, Mobil: 2083 8984 eller ca@danskkiropraktorforening.dk

FAKTA
Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Læs mere

Hvad er kiropraktorbehandling og manipulation?
Efter grundig undersøgelse og diagnostik, evt. billeddiagnostik, kan kiropraktoren iværksætte et behandlingsforløb, som består af flere elementer: Information og rådgivning; Manuel behandling; Kiropraktisk manipulationsbehandling; Bløddelsbehandling; Øvelser/genoptræning; Forebyggelse.

Manuel behandling består af en bred vifte af metoder, hvor hænderne bruges til at løsne/udspænde stramme eller ”låste” led i ryg, nakke, arme eller ben. Kiropraktisk manipulationsbehandling er et særkende for kiropraktorerne, og er en metode, der specifikt og nænsomt retter på funktionen i et led ofte med en karakteristisk hørlig lyd (knæk). Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannede?
Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse kaldet turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. Livslang læring er også et mantra for kiropraktorer. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Læs mere19. februar 2014

Folder om prolapsforløb til læger m.fl.

DKF har lavet en folder om prolapsforløbet til læger og andre sundhedsprofessionelle. Den informerer kort om det nye tiltag og indeholder link til et undersite på denne hjemmeside, hvor man kan læse detaljerne om forløbet og finde baggrundsmateriale som fx de faglige retningslinjer og praksisoverenskomsten, som forløbet er funderet på. Der er i øvrigt også links, så udeforstående kan læse mere om Klinisk Biomekanik, kiropraktorernes efteruddannelse m.m. www.danskkiropraktorforening.dk/prolaps

DKF har i øvrigt indrykket en annonce for det nye prolapsforløb. Den blev Bragt i et tillæg om sundhed, der udkom 29. januar sammen med Berlingske Tidende.

 

19.februar 2014

Plakat om uddannelsen – og andre rekrutteringstiltag

SDU har sendt alle klinikker plakater og visitkort, som fortæller om kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik på Syddansk Universitet.

Materialet er lavet til venteværelser og en del af en række tiltag, der skal sikre fortsat rekruttering af nye studerende til uddannelsen.

Sidste år indsendte Syddansk Universitet med bistand fra Dansk Kiropraktor Forening en ansøgning om at øge optaget af nye studerende fra de nuværende 65.

Ansøgningen blev imødekommet, og til sommer kan optages i alt 85 studerende.

Derfor gør Syddansk Universitet og Dansk Kiropraktor Forening i fællesskab og hver for sig en ekstra indsats for at rekruttere de bedste studerende til uddannelsen. 

Klinikkerne kan hjælpe til ved at hænge plakaterne op i en ramme i venteværelset og andre steder. Visitkortene ligeså. 

Ikke kun (unge) uddannelsessøgende er målgruppen. Forældre, venner og lærere rådgiver også unge om uddannelsesvalg, så også disse er gode at nå ud til.

Hvad kan man ellers gøre?
I kan dele information om Klinisk Biomekanik på jeres hjemmeside eller på sociale medier som Facebook og Twitter. Det kan være Youtube-filmen om udannelsen. Den finder du på SDU’s infosite: www.sdu.dk/kiropraktik som også er god at dele enten fra din egen eller klinikkens profil.

DKF indrykker sammen med SDU en annonce for uddannelsen. Den bringes i et uddannelsestillæg, der udkommer med JyllandsPosten 20. februar, men distribueres også i to omgange til alle ungdomsuddannelser i landet.

15. marts 2014 er der ansøgningsfrist for optag på en videregående uddannelse via kvote 2.

Klinisk Biomekanik holder Åbent Hus 1. marts på SDU. Læs mere via linket til SDU.


28. januar 2014

Turnuscafe og 'Fra Stud. til Cand.' 25/2

DKF og Klinisk Biomekanik gentager successen fra sidste år og holder en turnuscafe, hvor kommende turnuskandidater og kommende tutorer kan møde hinanden. Det sker 25. februar 2014 kl. 19.45 på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, i Winsløwparken i Odense i lokale WP 19.07. Hver kiropraktor/klinik præsenterer sig selv og sin klinik i plenum. Herefter er der en mere uformel mingling. Umiddelbart inden Turnuscafe afholdes infomødet ’Fra Stud. til Cand.’ for studerende kl. 17.45 samme sted. Dette arrangement starter med oplæg om turnus ved formand for DKF’s Turnusudvalg, Michael Vaarst, indlæg med praktiske oplysninger om kursusafviklingen ved turnusadministrator Orla Nielsen, NIKKB, samt oplæg om DKF’s rolle i overgangen til færdig kiropraktor ved DKF’s næstformand Rikke Krüger Jensen. Infomødet er målrettet kandidater, der dimitterer til sommer eller til årsskiftet, men alle kandidatstuderende er velkomne. TILMELDING TIL TURNUSCAFE Kiropraktorer kan tilmelde sig via mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk

Du behøver ikke være godkendt tutor for at deltage. Læs om krav ved tutorgodkendelse her: www.danskkiropraktorforening.dk/turnus Kiropraktorer, der deltager i turnuscafeen, er velkomne til at deltage i ’Fra Stud. til Cand.’-mødet og fx overvære turnusudvalgsformandens oplæg, som kan fungere som en introduktion, hvis man ikke har været tutor før eller ikke kender til det nye turnussystem med logbog. Skriv i så fald ved tilmelding, at du/I gerne vil deltage i ’Fra Stud. til Cand.-mødet. OBS: Studerende, der tilmelder sig ’Fra Stud. til Cand.’ bliver automatisk tilmeldt Turnuscafe.

Studerende melder sig til ’FRA STUD. TIL CAND’ via faglig vejleder Johannes Mackeprang og får nærmere besked herom. NIKKB holder i øvrigt næste obligatoriske kursus for tutorer 26. marts 2014 på NIKKB. Tutorer, som ikke endnu er i forløb, kan godt deltage. Hvis du overvejer at blive tutor, kan du med fordel melde dig under fanerne hos NIKKB, så kan du modtage info om det obligatoriske turnuskursus. Kontakt Orla Nielsen.  


28. januar 2014

Forskningsseminar: Rygsmerter – diagnostik, behandling og forløb

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 9.30 – 15.30 holder Gigtforeningen forskningsseminar på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Overskriften er: RYGSMERTER - DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG FORLØB.

Forskningsaktive reumatologer, kirurger og andre specialister på fx det epidemiologiske og arbejdsmedicinske område præsenterer nyeste forskning inden for diagnostik og behandling af rygsmerter. Desuden vil der være oplæg om den tværfaglige indsats på fire af landets rygcentre og paneldiskussion om, hvordan det går med behandlingen af rygsmerter rundt om i Danmark.

Seminaret henvender sig til alle sundhedsfaglige grupper - læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, m.fl.

Tilmeldingsfrist 20. februar 2014.

Læs mere på Gigtforeningens hjemmeside

28. januar 2014

Konference om DNS

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) holder forårskongres i Lund, Sverige, i weekenden 31. januar – 2. februar. Emnet er Dynamic Neuromuscular  Stabilization Presentation.

Meld dig til via LKR kansli@lkr.se 

 

 

15. januar 2014

Få overblik over den nye overenskomst

Den nye praksisoverenskomst for kiropraktik er trådt i kraft 1. januar 2014. Kiropraktorer kan nu tilbyde prolapspatienter et struktureret pakkeforløb med øget tilskud og kan henvise patienter til MR- og CT-skanninger.

Der venter et større implementeringsarbejde, bl.a. efteruddannelseskurser og indførelse af nye procedurer rundt om i regionerne og på sygehusene. Desuden skal alle led fra borgere over læger til samarbejdspartnere orienteres om de nye muligheder.

Der vil derfor sandsynligvis gå noget tid, inden kiropraktorer alle steder reelt kan gøre brug af henvisningsretten til MR og CT, og det vil sikkert ske i forskellige tempi fra region til region. DKF følger med og orienterer, når der er nyt. 

Få overblik over aftalen og implementeringen her i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN, hvor du også finder de nye honorarer og kan læse overenskomsten i sin helhed. 

Overenskomsten sendes i trykt udgave til alle medlemmer i den nærmeste fremtid. 

 

15.januar 2014

Synliggørelse af prolapspakken

En del af implementeringen af det nye prolapspakkeforløb hos kiropraktoren består af at synliggøre ordningen. Som et af de første tiltag skrev DKF om prolapspakken på sin faste side i det gratis patientblad Magasinet SUNDHED i december måned. Artiklen fungerer som en allerførste annoncering af prolapsforløbet over for den brede offentlighed og beskriver kun forløbet i overskrifter. DKF udvikler mere detaljeret og nøjagtig informationsmateriale, som kan bruges i klinikken.

Læs DKF's artikel om prolapspakken i Magasinet SUNDHED.
Medlemmer af DKF kan abonnere på bladet med rabat - kontakt abonnementsservice på tlf. 70 25 45 40.
  
Det er aftalt, at regionerne skal orientere almen praksis, relevante sygehusafdelinger, praksiskonsulenter mv. om prolapsforløbet. De skal også sikre, at borgerne orienteres om ordningen på sundhed.dk. DKF inddrages i dette arbejde.

Kendskabet til prolapsforløbspakken i det regionale system forventes endvidere at ske ved, at behandles på møder i samarbejdsudvalgene med de praktiserende læger og fysioterapeuter.

DKF er i gang med at udvikle flere infomaterialer om prolapsforløbet, som kiropraktorer, der ønsker at orientere patienter og lokale samarbejdspartnere, fx læger, kan bruge.

Store Praksisdag i Region Hovedstaden den 28. januar deltager kiropraktorpraksiskonsulenter med stand om prolapsforløbet.

DKF's infosider om prolapspakken målrettet kiropraktorer.

De vigtigste elementer i DKF's overenskomst med regionerne, som prolapspakken er del af.


15. januar 2014

Konkurrence: Hvad skal huset hedde?

Kontorfællesskabet, som DKF netop er flyttet ind i, er helt nyt og skal navngives. Derfor afholder ejeren Dansk Magisterforening en navnekonkurrence.

Huset rummer akademikerorganisationerne Dansk Kiropraktor Forening, Magistrenes Arbejdsløshedskasse, Arkitektforbundet, De offentlige Tandlæger, Jordbrugsakademikerne, Den Danske Dyrlægeforening, Danske Skov- og Landskabsingeniører samt Have og Parkingeniører. Hvad skal sådan et hus hedde? Hvilket navn kan binde de mange fagligheder og organisationer sammen?

Navnekonkurrencen løber til 25. januar 2014, og du kan vinde et gavekort på 10.000 kr. til et valgfrit rejsebureau. Forslagene vurderes af en navnekomité, som alle organisationerne indgår i.

Deltag i konkurrencen på Dansk Magister Forenings hjemmeside.

 

15. januar 2014

Sekretariatet landet på Frederiksberg

DKF's sekretariat er landet i de nye kontorlokaler på Frederiksberg. Sekretariatet bor nu til leje hos Dansk Magisterforening i nyt akademikerhus, som også huser De offentlige Tandlæger, Dyrlægeforeningen, Jordbrugsakademikerne og andre mindre akademikerorganisationer.


Huset giver adgang til en række nye faciliteter, som ikke kun foreningens politikere og medarbejdere, men også medlemmerne vil få gavn af. Der er bedre mødefaciliteter, og der arbejdes målrettet på at starte nye samarbejder som opgraderer medlemsservicen og medfører nye tilbud.

Den nye adresse er:
Dansk Kiropraktor Forening
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Telefonnummer og mailadresse er det samme: 3393 0400 og dkf@danskkiropraktorforening.dk.

Telefontiden er udvidet, så der nu er åbent på telefonerne også fredag. Telefonerne er åbne mandag til torsdag 10-16, fredag 10-15.

Læs mere om huset på Dansk Magisterforenings hjemmeside


6. januar 2014

Sekretariatet flytter ind

DKF's sekretariat er i dag rykket ind i nye kontorlokaler på Frederiksberg.
Sekretariatet bor nu til leje hos Dansk Magisterforening i nyt akademikerhus, som også huser De offentlige Tandlæger. Dyrlægeforeningen, Jordbrugsakademikerne og andre medlemsorganisationer.

Der vil forekomme tekniske driftsforstyrrelser. Sekretariatet kontaktes bedst via mail.


>>>>>>>

 Links til nyheder fra kvartal 2, 3 og 4 2014