Nyheder 2010

 

NYE RETNINGSLINJER

21. december 2010 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har offentliggjort nye retningslinjer for visitation og henvisning for visse ryglidelser (diskusprolapser, isolerede lændesmerter, som skønnes betinget af degenerative forandringer, samt spinalstenose) for at reducere antallet af rygoperationer. Retningslinjerne er udarbejdet af en faglig arbejdsgruppe ledet af lægelig direktør Hans Christian Thyregod, Sygehus Lillebælt, som i øvrigt sidder i Uddannelsesrådet for kiropraktorers turnustjeneste.

Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) er i gang med at producere retningslinjer for kiropraktisk behandling af lumbale prolapser. I dette arbejde kan der tages højde for de nye retningslinjer.

Læs retningslinjerne på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside

Læs ministeriets nyhed om retningslinjerne. 

NY NÆSTFORMAND

21. december 2010
Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse har netop konstitueret sig og valgt ny næstformand. Ny næstformand er Lone Kousgaard Jørgensen, der har siddet to år i bestyrelsen. Lone Kousgaard Jørgensen afløser aftrådte bestyrelsesmedlem og næstformand Jacob West.

Lone Kousgaard Jørgensen

CV: Uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet, SDU i 2002. Turnus hos Kiropraktorerne Kongevej i Sønderborg, hvor jeg stadig er ansat. Klinikken har status af en forskningsklinik under Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, NIKKB. Efteruddannelseskurser om primært behandlingsteknikker, rehabilitering og træning.

Fagpolitisk:
Fra 2003-06 sad jeg i bestyrelsen for amtsforeningen Kiropraktorerne i Sønderjyllands Amt, og blev derefter formand for KKF Syddanmark, da KKF-strukturen blev oprettet. Forlod den post i efteråret 2008 for at stille op til DKF’s bestyrelse, hvor jeg har siddet lige siden.

Privat:
Jeg er gift med Henrik. Vi har 3 drenge på 1, 10 og 11 år og bor i Nybøl mellem Gråsten og Sønderborg. Finder gerne tid til løb, cykling og Squash.

Hvilke forventninger har du til at blive næstformand?
Jeg glæder mig til udfordringen, der ligger i at være næstformand. Der følger ikke umiddelbart bestemte opgaver med titlen, men jeg forventer at tage fat på nogle andre og nye ansvarsområder, end jeg tidligere havde, herunder deltagelse i møder med Landssamarbejdsudvalget, LSU, og Kiropraktorfonden.

Hvad er dine ambitioner som næstformand?
Vi har i bestyrelsen ambitioner om, at dialogen med de praktiserende læger kan styrkes. Det mener jeg, er til gavn for begge faggrupper og ikke mindst patienterne....og så er det selvfølgelig en ambition i sig selv at bakke vores dygtige og engagerede formand op.

Hvilke områder betragter du som vigtige kiropraktorpolitiske prioriteter de kommende år?
Andre opgaver med høj prioritet er at få de store forsikrings- og pensionsselskaber i dialog. Konservativ behandling af ryg og nakke problemer kan spare forsikringsselskaberne for store udgifter til undersøgelse og operationer, hvis de er opmærksomme på at fx prolapser ikke nødvendigvis skal opereres.
Desuden har samtlige medlemmer af DKF jo med vedtagelsen af det politiske målsætningsprogram stillet nogle helt konkrete opgaver klar, der skal tages fat på, og det har høj prioritet.

NYT MÅLPROGRAM PÅ ÅRSMØDE

19. november 2010
Over 200 medlemmer deltog i DKF’s årsmøde den 13. november og tiltrådte det nye målprogram KIROPRAKTORERNE I SPIL som en del af bestyrelsens årsberetning

Proaktive mål
Kiropraktorerne i spil indeholder mål, som DKF vil forfølge de næste fem år for at komme mere i samspil med det danske sundhedsvæsen. Med det nye målprogram signalerer professionen mere proaktivt medansvar.

- Vi kan kun se gode grunde til, at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer, som bl.a. består af flere kroniske patienter, flere ældre, øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt økonomi, sagde formand Peter Kryger-Baggesen i sin åbne tale. Medlemmer kan læse formandens tale på den lukkede del af generalforsamlingen i DKF Forum.

Væsentlig aktør
1. næstformand Bente Nielsen (SF), Region Midtjylland, åbnede årsmødet med sin tale, hvor hun pointerede, at det går kiropraktikken godt.
- Kiropraktikken har rodfæstet sig, kæmpet sig til en anerkendelse, som en væsentlig aktør i det danske sundhedsvæsen når det drejer sig om behandling af lidelser i ryggen og bevægeapparatet i øvrigt, sagde Bente Nielsen blandt andet.

2 nye i bestyrelsen
Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer til bestyrelsen, idet næstformand Jacob West ikke genopstillede og Jakob van Dijk ønskede at udtræde. De to nye medlemmer er formand for KiropraktorKredsForening Hovedstaden Jørn Eichhorn, som driver klinik på Frederiksberg, samt Anders Jørgensen, som er ansat i klinik i København. Rikke Krüger Jensen og Lone Kousgaard Jørgensen blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig med ny næstformand på sit næste møde. 

Bestyrelsen består nu af fra venstre: Kent Højer Kristensen, Lone Kousgaard Jørgensen, Peter Kryger-Baggesen (formand), Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen og Line Press Sørensen (ikke på billedet).

Uændret kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastsætte uændret kontingent blev vedtaget efter en del debat. Medlemsforslag om at indføre differentieret kontingent og lavere satser blev derimod stemt ned af forsamlingen.

Det faglige arrangement
Årsmøde 2010 blev indledt med et spændende fagligt arrangement afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Her blev bl.a. drøftet grænsefladerne mellem kiropraktik og fysioterapi i anledning af den nye kandidatuddannelse i fysioterapi, som forventes godkendt til start på SDU næste efterår.

Læs relateret nyhed på Norsk Kiropraktorforenings hjemmeside.

Læs reportage om årsmødet i KIROPRAKTOREN nummer 6, som udkommer 13. december.

  

INDBERET UTILSIGTEDE HÆNDELSER

1. SEPTEMBER 2010:
Alle i sundhedsvæsenet kan blive involveret i en utilsigtet hændelse. For at forebygge gentagelse af utilsigtede hændelser udvides den gældende patientsikkerhedsordning i sygehusvæsenet til også at omfatte praksissektoren, apotekssektoren, det præhospitale område samt den kommunale sundhedssektor med virkning fra 1. september 2010.

Hvad er en utilsigtet hændelse? 
Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelse og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

Hvem skal rapportere?
Alle i sundhedsvæsenet kan rapportere utilsigtede hændelser, men alle autoriserede sundhedspersoner og personer, der handler på disses ansvar i primærsektoren herunder kiropraktorer er med virkning fra 1. september 2010 forpligtiget til at indberette utilsigtede hændelser.

Hvordan?
Utilsigtede hændelser indberettes til den pågældende region via Sundhedsvæsenets elektroniske indberetningssystem, hvor man også kan læse mere om patientsikkerhedsordningen.

Rapporteringssystemet er et fortroligt system. Alle kontaktoplysninger som indtastes ved indberetning slettes af regionen før rapporten videresendes til Sundhedsstyrelsen. Der er også mulighed for at man kan indberette anonymt. 

NY HK-OVERENSKOMST GODKENDT

14. JULI 2010
HK/Privats medlemmer har ved urafstemning godkendt forhandlingsresultatet, som er indgået med DKF om fornyelse af overenskomsten for kliniksekretærer 2010-2012.

Efterregulering af de aftalte lønstigninger skal ske med den førstkommende lønudbetaling.  

Aftaleprotokollater, hvor de aftalte ændringer fremgår, er sendt til klinikejere, der har indgået overenskomst med HK/Privat om ansættelse af kliniksekretærer. Når HK-overenskomsten er færdigredigeret vil den blive lagt på DKF’s hjemmeside og vil blive fremsendt i forbindelse med Medlemsinfo i slutningen af september måned.  

DKF: NY WEB LIVE

23. JUNI 2010
I dag lanceres den del af www.danskkiropraktorforening.dk, som er åbent for alle. Her præsenteres medlemmer og andre besøgende for et nyt, dynamisk og æstetisk udseende, en mere brugervenlig enkel struktur samt mere formidlet indhold. Alt i alt skal hjemmesiden gerne opleves som langt mere tilgængelig end den gamle hjemmeside. 

Nyt navn og nye funktioner
Helt nye funktioner har også fundet vej til den nye hjemmeside, bl.a. når det gælder nyhedsfronten. www.danskkiropraktorforening.dk publicerer DKF-nyheder ca. en gang om ugen, men løbende viser 'KiropraktorNyt' kiropraktikrelevante nyheder fra nær og fjern på forsiden, efterhånden som de tikker ind. Som besøgende kan du også som noget nyt abonnere på RRS-feeds fra hjemmesiden. Gør du det, vil du ikke kun modtage feeds, når der er nye DKF-nyheder, men også når der er nyt i KiropraktorNyt.

En anden ny feature er 'Kiropraktorhåndbogen', hvor information, vejledning og blanketter, som før var gemt bag login, nu er lagt frem i en brugervenlig, håndbog opdelt efter emner. Tanken er, at det vil lette medlemmernes klinikhverdag, at informationerne ligger tilgængelige her for kliniksekretærer og andre i klinikken, som ikke har login.

Medlemsforum efter sommeren
Omkring uge 34 2010 lanceres den anden del af DKF's nye hjemmeside, nemlig et nyt, eksklusivt forum for DKF-medlemmer. I det nye medlemsforum kan medlemmer se og redigere i medlemsoplysninger. Men de kan også oprette en personlig profil, finde kolleger, kommunikere i såvel åbne som lukkede fora, og netværke i klubber, som kan oprettes efter behov.

Medlemsforummet sættes i søen for at facilitere networking, intern videndeling og kommunikation. Desuden forbedrer det nye medlemsforum de online arbejds- og kommunikationsforhold for DKF's politiske organer.

Det gamle medlemsforum virker indtil det nye lanceres og kan tilgås via det blå 'Login' i øverste højre hjørne.

Omkring uge 34 lanceres også en flot, forbedret klinikoversigt. Indtil da kan besøgende søge efter en kiropraktor via den gamle hjemmeside, som besøgende dirrigeres hen til ved klik på Danmarkskortets 'Find en kiropraktor'. 

Hvad synes du om den nye hjemmeside? Send din mening til sekretariatet. 

PRAKSIS-OK: NY AFTALE PÅ PLADS

27. MAJ 2010
Den 26. maj 2010 indgik DKF og RLTN aftale om ændring af den gældende landsoverenskomst om kiropraktik. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2010

Aftalen rummer en række perspektivrige faglige ændringer på det billeddiagnostiske område, som DKF gennem mange år har arbejdet målrettet mod at opnå. Med aftalen indføres diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Engangstilskuddet til anskaffelse af digital røntgen i alle klinikker fortsætter. Udvikling af KirPACS understøttes, og der gives tilskud til klinikker, der kobles op til serveren. Overenskomstens parter tilslutter sig Moderniseringsudvalgets anbefalinger om, at kiropraktorerne får adgang til at henvise til CT- og MR-skanninger i sygehusvæsenet, og der er enighed om, at der skal udarbejdes kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område. Derudover indeholder aftalen en regulering af, på hvilke vilkår kiropraktorer kan indgå en samarbejdsaftale om brug af en anden kiropraktorkliniks røntgenanlæg.

Aftalen sikrer endvidere, at kiropraktorerne medtænkes i en samlet regional strategi på kvalitetsområdet for praksissektoren. Desuden rummer aftalen tiltag vedrørende kommunikation med praktiserende læger samt udvikling af IT i kiropraktorpraksis.

LÆS MERE:

Slideshow om aftalens vigtigste elementer

Aftalen mellem RLTN og DKF

Læs den nugældende Landsoverenskomst om Kiropraktik fra 2007

EFTERUDDANNELSE: PERSONLIG KONTO

26. APRIL 2010
Kiropraktorfonden har netop som et forsøg etableret en kompensationsordning for alle kiropraktorer beskæftiget i primærsektoren i Danmark. Forsøgsordningen består i, at alle kiropraktorer i primærsektoren de næste 3 år har en efteruddannelseskonto med et fast årligt støttebeløb til deltagelse i NIKKB's hverdagskurser.

6000 kr. om året
Fra efteruddannelseskontoen kan trækkes penge til delvis kompensation af økonomisk tab ved det arbejdsfravær som deltagelse i efteruddannelse indebærer. 6000 kr. sættes hvert år ind på de primærsektorbeskæftigede kiropraktorers personlige efteruddannelseskonto.

Opstart i efteråret
Ordningen startes op til efteråret og har derfor kun halvårsvirkning i 2010. Men hver kiropraktor beskæftiget i primærsektoren har altså nu 3000 kr. stående på sin efteruddannelseskonto til deltagelse i et hverdagskursus på NIKKB i dette efterår. Kontoen nulstilles ved årets udgang. Det er ikke muligt at spare op. 1. januar 2011 indsætter Kiropraktorfonden 6000 kr. til efteruddannelse i 2011.

LÆS MERE:

Kompensationsmodellen i detaljer

NIKKB's efteruddannelseskatalog for efteråret 2010