Nyheder 201319. december 2013

Overenskomst 2014 online

Den indgåede praksisoverenskomst for kiropraktik gældende pr. 1. januar 2014 ligger online på DKF’s hjemmeside.
Læs mere


 


19. december 2013

Lønstatistik 2013 for ansatte i privat praksis

Lønstatistikundersøgelsen for de ansatte i privatpraksis er gennemført i samarbejde med DKF, Akademikerne (AC) og Huge Consultning ApS. Klinikejerudvalget og Ansatteudvalget har været inddraget i drøftelserne vedr. udformning af spørgeskemaet.
Undersøgelsen baserer sig på lønoplysninger fra lønnen i september måned 2013.

Undersøgelsen er gennemført ved at samtlige 174 medlemmer i privat praksis har fået tilsendt en e-mailinvitation med mulighed for via et link at besvare et elektronisk lønskema direkte. 104 medlemmer har besvaret skemaet. 100 besvarelser indgår i undersøgelsen, da oplysninger fra fire medlemmer er udgået.

Svarprocenten er 62 %. Det er første gang, der gennemføres en lønstatistikundersøgelse i kiropraktorpraksis, findes der ikke noget sammenligningsgrundlag, men en svarprocent på 62 % er generelt meget tilfredsstillende i lønundersøgelser. Der gennemføres en årlig lønstatistikundersøgelse i de kommende år.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer, derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængig af deres ugentlige arbejdstid:
• 25 timer/uge eller mindre
• 16-34 timer/uge
• 35 timer/uge eller mere

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Lønstatistikken giver informationer om månedsløn i september fordelt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/køn/geografi.
Lønstatistikken giver tilsvarende informationer om timeløn nedbrudt på ugentlig arbejdstid og dimittendår/geografi/køn.

De væsentligste hovedresultater fra undersøgelsen i privat praksis (pp) er følgende:
• den gnsntl. ugentlige arbejdstid i pp var 30 timer
• den gnsntl. bruttoløn i pp i sep. måned (inkl. pension) var 43.191 kr.
• den gnsntl. indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 46.849 kr.
• den gnsntl. bruttotimeløn i pp var 363 kr.
• kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere, havde en gnsntl. timeløn på 466 kr. og kandidater fra 2010 eller senere havde en gnsntl. timeløn på 276 kr.
• den gnsntl. timeløn for kvinder var 334 kr. og for mænd 417 kr.
• den gnsntl. timeløn varierer mellem 279 kr. i Reg. Nordjylland (lavest) og 383 kr. i Reg. Sjælland (højest)
• ansatte i pp har i gnsn. 3,3 personalegoder

Læs undersøgelsen

19. december 2013

NIKKB’s forårskurser online

NIKKB har lagt forårets kommende efteruddannelseskurser på hjemmesiden.
Læs mere

19. december 2013 

Konsulent stopper i DKF

Konsulent i DKF gennem knap syv år Karina Sol har fået nyt job og fratræder sin stilling i DKF ved årets udgang.

19. december 2013

Sekretariatet flytter

Pga. af sekretariatets forestående flytning vil der fra torsdag den 19. december til og med fredag den 20. december forekommer uregelmæssigheder på mail og telefoniske kontakt til sekretariatet.
I tilfælde af opsættelige spørgsmål kan DKF’s direktør Jakob Bjerre- mobil 2671 1602 eller chefkonsulent Annette Bonne – mobil 2926 2591- kontaktes.

19. december 2013

DKF’s nye adresse 1.1.14

DKF forlader lokalerne i Vendersgade ved Nørreport i København. Den nye adresse er:

Dansk Kiropraktor Forening
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Sekretariatet får til huse hos Dansk Magisterforening i nyt akademikerhus, hvor også De offentlige Tandlæger. Dyrlægeforeningen, Jordbrugsakademikerne og andre medlemsorganisationer skal bo.

19. december 2013

Glædelig jul & godt nytår

Sekretariatet holder lukket fra mandag den 23. december 2013 til og med fredag den 3. januar 2014. i tilfælde af uopsættelige spørgsmål kan DKF’s direktør Jakob Bjerre- mobil 26711602 eller chefkonsulent Annette Bonne – mobil 29262591 - kontaktes.

6. december 2013

Konkurrencerapport giver et forkert billede af forholdene på kiropraktormarkedet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har i dag offentliggjort rapporten ”Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter”

Rapporten konkluderer, at den nuværende regulering af kiropraktorer og fysioterapeuter udelukker effektiv og lige konkurrence mellem virksomhederne og medvirker til et betydeligt økonomisk tab for forbrugerne og samfundet.

Dansk Kiropraktor Forening havde mulighed for at afgive høringssvar til et udkast til rapporten og må desværre konstatere, at KFST’s rapport fortsat ikke tager højde for:

1) At kiropraktorer er i skarp konkurrence med faggrupper, hvor egenbetalingen er meget mindre
2) At KFST i deres begninger klart overvurderer produktivitetsmålet
3) At KFST ikke forholder sig til, hvad der er en naturlig spredning i antal  behandlinger pr. patient

DKF kan dog godt genkende billedet af, at den nuværende regulering af områderne forhindrer, at behandlerne kan udvide deres klinikker og drive klinikkerne mere effektivt, hvilket også fremgår af de svar, som kiropraktorer har bidraget med i den tilknyttede spørgeskemaundersøgelse. DKF hilser endvidere KFST’s konklusioner om, at reguleringen kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt, særligt i forhold til at overveje at ændre antalsbegrænsningen, kapacitetsbegrænsningen, honorarsystemet samt ejerskabsbestemmelserne, velkomne. 

Rapportens afdækning af, at forbrugerne oplever god service, kort ventetid og tilgængelighed hos kiropraktorer er også et billede af virkeligheden, som DKF kan genkende.

Pressemeddelelse og rapport
DKF's høringssvar

5. december 2013

Vidensdelingsdag om pædiatri

DSKKB’s pædiatri-fokusgruppe inviterer til en vidensdelingsdag med oplevelser fra den pædiatriske hverdag lørdag den 18. januar 2014, hvor kiropraktorkollegaer med et stort hjerte for børn og kiropraktik vil dele ud af deres erfaringer.
Læs mere
 

28. november 2013

DKF får ny næstformand

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse har netop konstitueret sig og valgt ny næstformand. Ny næstformand er Rikke Krüger Jensen, der har siddet i DKF’s bestyrelse siden 2008 med ansvarsområder inden for bl.a. uddannelse, kvalitetssikring, faglig kongres og offentligt ansatte.

CV Uddannet kiropraktor fra Syddansk Universitet, SDU i 2004. Ph.d. i 2012 om modic-forandringer og kroniskelændesmerter.  Rikke er ansat ved Rygcenter Syddanmark, Middelfart, i en stilling, som er delt mellem klinik og forskning. Arbejder de næste 4 år med postdoc-projektet ”Den kliniske betydning af MR-fund”, der er finansieret af Kiropraktorfonden. Derudover ansat ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, som klinisk lektor.

28. november 2013

Rejs med DKF i februar 2014

DKF planlægger to udenlandske rejser i 2014, hvor medlemmer kan deltage til særlige DKF-priser.
Den første rejse er til verdenssundhedsorganisationen, WHO, i Genéve og til Universitetet i Zürich, Schweiz den 3.-4. februar 2014. Formålet med turen er bl.a. at besøge kiropraktor Anni Preisler, der er projektansat i WHO, og høre om hendes arbejde med kvalitetssikring af sundhedsområdet.

Der er endvidere planlagt et spændende besøg på kiropraktoruddannelsen ”Chiropraktische Medizin”, der blev etableret i 2008 på Universitetet i Zürich. Uddannelsen er den eneste anden kiropraktoruddannelse i verden ud over den danske, der har et medicinsk fundament på niveau med klinisk biomekanik på Syddansk Universitet. Medlemmer af DKF har mulighed for at deltage i turen til en favorabel pris. Der vil være mulighed for individuelle tilkøb af skiaktiviteter mv. forud for eller efter programmets start.

Den anden planlagte rejse er til den europæiske kiropraktororganisation ECU’s kongres i Dublin, Irland og finder sted i Kr. Himmelfartsferien den 29.-31. maj 2014. Nærmere info følger, men kontakt sekretariatet allerede nu, hvis du er interesseret i at høre nærmere om de to rejser.

28. november 2013

DKF lancerer etik-grundlag

Min kollega har begået en fejl; hvad stiller jeg op? En patient ønsker anden behandling, end den jeg foreslår; er min vurdering til forhandling? Dén type spørgsmål adresserer DKF’s nye etikgrundlag. Det er udviklet af en gruppe frivillige og politisk aktive kiropraktorer. Det bærer titlen KIROPRAKTORERNES ETIK og er baseret på cases fra DKF’s medlemmer.
Grundlaget er tænkt som et redskab, der kan hjælpe med at identificere og håndtere etiske problemer.
Udgangspunktet er, at etik er et personligt beredskab, der træder til, når hverdagen udfordrer regler og procedurer.
Det blev præsenteret for medlemmerne på generalforsamlingerne i kiropraktorkredsene i efteråret 2013 og er offentliggjort i forbindelse med DKF’s årsmøde.
Bestyresen har vedtaget en omfattende implementeringsplan de næste par år. Der vil bl.a. blive udarbejdet en manual, der kan bruges til diskussion af etik i mindre grupper som personalemøder og kredsmøder. Manualen skal lanceres på kurser landet over.
Alle medlemmer har fået tilsendt etik-grundlaget med posten, som også findes i en online version.

Læs om udviklingsarbejdet i KIROPRAKTOREN nr. 1 2013

Læs om etik-projektet i bestyrelsens beretning – side 14

28. november 2013

Ekstra indbetaling til din pension i 2013

Medlemmer af DKF har mulighed for at indbetale ekstra til deres SEB-pension i 2013 og få en højere opsparing og et ekstra fradrag.
Læs om mulighederne

28. november 2013

Materiale fra Gigtforeningen på vej til kiropraktorklinikker

Landets kiropraktorklinikker vil de næste dage modtage venteværelsesmateriale til patienterne fra Gigtforeningen. Materialet fra Gigtforeningen består af en række foldere med 3 øvelser målrettet det pågældende område og et par gode råd om smertelindring, forebyggelse eller mere generelle råd, der kan inkorporeres i hverdagen og mindske smerten. Endeligt tilbydes der et ½ års gratis prøvemedlemskab af Gigtforeningen og henvises til AquaPunkt (træning i vand) og Gigtforeningens Rådgivning.

14. november 2013

GF13: Hyldest til afgået formand

DKF’s formand gennem 8 år Peter Kryger-Baggesen blev hyldet fra talerstolen af såvel tidligere som nuværende kolleger. DKF’s nyvalgte formand Lone Kousgaard Jørgensen sagde bl.a.:
- Blækket fra din underskrift er jo knap nok tørt på aftalen om en ny overenskomst, som i nat kl. 0.50 har en uges fødselsdag. Det er i mine øjne den mest perspektivrige og visionære overenskomstfornyelse i nyere tid. Og det er dit værk. Ikke alene har du været forhandlingslederen – du har også været strategen, der har støbt kuglerne.

DKF's formand gennem 8 år Peter Kryger-Baggesen. Foto: Per Kolind

DKF sendte også Peter Kryger-Baggesen en hilsen med filmen ’Stor tak for indsatsen’.
Se filmen

 

14. november 2014

GF13: Prisregn på DKF’s årsmøde

Ikke mindre end 6 kiropraktorer blev hædret på DKF’s årsmøde, da priserne for Årets kiropraktor 2013, Kiropraktorprisen, Specialeprisen 2013 samt titlen som Æresmedlem blev offentliggjort.

Forhenværende formand Jens Jacobsen blev udnævnt til æresmedlem af DKF.
Årets kiropraktor 2013 tilfaldt afgået rådsformand Nis Alnor for sit mangeårige virke som formand for rådet samt hans arbejde med udvikling af kiropraktorernes etik.
Kiropraktorprisen blev uddelt til kiropraktorerne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen for deres arbejde med kliniske retningslinjer.
Specialeprisen 2013 tilfaldt kiropraktorerne Inge-Marie Hother Vesterager og Pernille Fredslund Pedersen for specialet ”Pain related avoidanceendurance beleifs in patients with persistent low back pain and Modic changes.”
Læs mere om priserne

        

Fra venstre: nyudnævnt æresmedlem Jens Jacobsen, Årets kiropraktor 2013 afgået rådsformand Nis Alnor, modtagere af Kiropraktorprisen Jan Nordsteen og Tue Secher Jensen samt specialeprismodtagerne Inge-Marie Hother Vesterager og Pernille Fredslund Pedersen. Fotos: Per Kolind

14. november 2013

ECU-statement om nakkemanipulation i Holland

Den europæiske kiropraktororganisation, ECU, har udsendt et statement i forbindelse med den verserende sag om de hollandske sundhedsmyndigheders forbud mod manipulation af de øverste nakkehvirvler.
Læs mere

14. november 2013

Foredrag om ondt i ryggen

Kom og hør professor og kiropraktor Jan Hartvigsen fra Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet fortælle om den nyeste forskning om rygsmerter når Gigtforeningens holder foredrag den 19. november kl. 19 i Købehavn.
Læs mere

14. november 2013

Praksissektorens Forskningsråd opslår stipendier

Praksissektorens Forskningsråd opslår tre stipendier til medfinansiering af ph.d.-projekter. Der kan maximalt søges om kr. 550.000 inkl. driftsmidler.  Ansøgningsfrist 17. december 2013.
Læs mere
-

11. november 2011

GF13: Dansk Kiropraktor Forening vælger ny formand

Dansk Kiropraktor Forenings øverste myndighed, generalforsamlingen, valgte lørdag den 9. november den 41årige kiropraktor Lone Kousgaard Jørgensen til at stå i spidsen for de danske kiropraktorer.
Læs pressemeddelelse

 

DKF's nyvalgte formand Lone Kousgaard Jørgensen. Foto: Lars Søllingvraa

 11. november 2011

GF13: Nye medlemmer i DKF’s bestyrelse

For første gang i mange år var der kampvalg til bestyrelsesposterne på DKF's generalforsamling. Generalforsamlingen valgte to nye medlemmer fra bestyrelsens kandidatliste ind i bestyrelsen foruden den siddende bestyrelse, der alle blev genvalgt.

Den nye bestyrelse er i færd med at konstituere sig med en næstformand og tæller foruden formand Lone Kousgaard Jørgensen, Line Press Sørensen, Rikke Krüger Jensen, Jørn Eichhorn, Anders Jørgensen, Michael Christensen og Christian Stamer.

- 

4. november 2013

Perspektivrig OK13 aftale i hus

DKF indgik fredag nat kl. 00.50 en ny treårig overenskomstaftale med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Aftalen, der træder i kraft 1. januar 2014, rummer store faglige perspektiver for patienter, der behandles i kiropraktorpraksis. Aftalen sikrer, at en af de allermest forpinte patientgrupper - patienter med akut diskusprolaps i lænderyggen -  fra 1. januar 2014 får tilbudt et  struktureret behandlingsforløb i kiropraktorpraksis i overensstemmelse med gældende faglige retningslinjer på området. Der er fokus på høj faglig kvalitet og at indsatsen er koordineret med  behandlingsindsatsen i det øvrige sundhedsvæsen.

Aftalen giver også kiropraktorer adgang til at henvise til CT og MR skanninger i sygehusvæsenet.

Til trods for, at der i disse år er meget  snævre grænser for den økonomiske vækst i regionernes udgifter til sundhedsvæsenet, er det lykkedes at få aftalt et  rimeligt økonomiske råderum i de kommende 3 år. Økonomien giver mulighed for en stigning i antallet af patienter, ligesom den økonomiske ramme også er udvidet som følge af, at akutte prolapspatienter for fremtiden skal overføres til den særlige tilskudsordning (speciale 64). 

Aftalen sikrer endvidere, at der fortsat er fokus på kvalitetsudvikling  og efteruddannelse. Med aftalen er en række forhold omkring ejerforholdene i kiropraktorpraksis også løst.

Aftalen forelægges bestyrelsen til godkendelse den 8. november 2014, og aftalen vil endvidere indgå i formandens mundtlige beretninger på generalforsamlingen  den 9. november 2013.
Læs hele aftalen
Læs faktaark om aftalen
Læs pressemeddelelse

Dansk Kiropraktor Forenings formand Peter Kryger-Baggesen og næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau, underskriver den nye overenskomstaftale om kiropraktik. Aftalen træder i kraft 1. januar 2014.

4. november 2013

Strategisk alliance mellem DKF og KS/Kiroinfo

Bestyrelserne i DKF og Kiropraktik og Sundhed/KiroInfo godkendte i oktober 2013 en model for en tættere strategisk alliance.
DKF og KS/Kiroinfo har et historisk ’slægtsfællesskab’ og samarbejder allerede i dag på en lang række områder. Bl.a. er der etableret en fælles kommunikationskomité for kommunikations-medarbejdere fra DKF og KS/Kiroinfo og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Den nye alliance betyder først og fremmest, at KS/Kiroinfo flytter med, når DKF flytter i nye lokaler i 2014. Lokalefællesskabet øger det daglige samarbejde og de synergier, som samarbejdet allerede i dag medfører. Ved at forene kræfterne er det endvidere muligt at oprette en ny marketings/kommunikationsstilling og dermed øge fokus på marketing og branding. En styrkelse at dette område har længe været en ambition hos DKF. 

-

1. november 2013

Årsmøde 2013: Få overblik over formandskandidaternes valgblogs

Der er gang i valgdebatten på DKF Forum. Få overblik over de to formandskandidaters valgblogs på nedenstående links.
Følg Henrik Thorhauges valgblogs
Følg Lone Kousgaard Jørgensens valgblog

1. november 2013

Årsmøde 2013: Pladser tilbage på neurologikurset fredag

NIKKB gør opmærksom på, at man kan nå at tilmelde sig helt til på mandag 4/11 i neurologikurset, som afholdes fredag 8/11 fra kl. 10-16.
Læs om kurset her og tilmeld dig

1. november 2013

Årsmøde 2013: Stem på musik til festen

Til den store årsmødefest lørdag 9/11 spiller bandet HITS. Du kan være med til at bestemme, hvad bandet skal spille. Stem inden den 2. november på de over 200 numre her: www.hits.dk/vote/corp Du skal bruge log in: 1234 og password: 1234

1. november 2013

Forhøjelse af ”danmark”s tilskud til kiropraktik

Medlemmer af sygeforsikringen ”danmark” kan glæde sig over, at tilskuddet til kiropraktisk behandling hæves med ca. 10 %. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2014.
-

1. november 2013

Analyse af danske kiropraktorpatienter

Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, CAST, offentliggør i dag en registerbaseret analyse af danske kiropraktorpatienter. Rapporten er et samarbejdsprojekt mellem CAST, DKF og NIKKB og har til formål at give en karakteristik af personer, der har benyttet kiropraktorbehandling med offentligt tilskud.
Læs undersøgelse

1. november 2013

Sidste frist for tilmelding til digital postkasse

Det er ved at være sidste udkald for de virksomheder, der skal nå at oprette Digital Post inden den 1. november. Erhvervsstyrelsen anslår, at ca. 80.000 danske virksomheder og foreninger mangler at bestille en medarbejdersignatur, som giver adgang til den digitale postkasse. Derfor styrkes supporten til Digital Post, så de sidste virksomheder og foreninger kan få hjælp til at oprette deres postkasse inden deadline.
Læs mere om oprettelse af medarbejdersignatur


30. oktober 2013

GF13: Dagsorden og beretninger offentliggjort

Dagsorden med regnskaber, DKF og DKR’s beretninger, forslag til ændringer af DKF’s love, valg samt fastsættelse af kontingent og budget skal ifølge DKF's love udsendes 10 dage før generalforsamlingen. Derfor offentliggøres dette materiale i dag  - i øvrigt sammen med en folder, der fortæller om resultaterne opnået i 2013. 

Materialet med dagsordnen:
"DKF’s Årsmøde og generalforsamling 2013: Program – Dagsorden - Beretning”

Dagsordnen afspejler, at der ikke er modtaget nogen medlemsforslag, og at to medlemmer opstiller til bestyrelsen. En opstiller til mening medlem - en til formandsposten. Herudover har den nuværende bestyrelse foreslået sin egen liste til en fuldtallig bestyrelse. Læs præsentation af kandidaterne her

Deltagere, som har tilmeldt sig årsmødet, modtager materialet med posten. Alle andre kan rekvirere det via henvendelse til sekretariatet: dkf@danskkiropraktorforening.dk

Materialet uddeles til evt. deltagere, der møder op på dagen uden at have meldt sig til forinden.

Generalforsamlingen finder sted den 9. november 2013 på Hotel Comwell Sport i Rebild bakker. Læs alle detaljer på generalforsamlingssitet.


30.oktober 2013
 

Resultater 2013: Alliancer og dokumentation

"I år har vi igen holdt den faglige fane højt, men har i høj grad også været orienteret mod "storpolitiske" opgaver", skriver bestyrelsen i forordet til folderen Årsresultater 2013.

Årsresultater 2013 giver  - som de foregående år - et overblik over bestyrelsens arbejde og de vigtigste årsresultater, som uddybes i DKF’s årsberetning 2012 og 2013, der indgår i materialet til DKF's årsmøde, men også kan læses separat.

Læs mere om DKF's årsmøde

 

28. oktober 2013 

Kampvalg om formandsposten og bestyrelsesposter til DKF’s bestyrelse

Der skal i forbindelse med DKF’s generalforsamling den 9. november 2013 på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker gennemføres valg til formandsposten og til øvrige poster i DKF’s bestyrelse.

Bestyrelsens/rådets kandidatliste

Det fremgår af DKF’s love, at den afgående bestyrelse/det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til en ny fuldtallig bestyrelse/råd. Kandidatlisterne blev offentliggjort den 9. oktober 2013 inden for fristen på fire uger før generelforsamlingen.

Bestyrelsens og rådets kandidatlister er:

DKF’s bestyrelse
Næstformand Lone Kousgaard Jørgensen – foreslås som formand
Rikke Krüger Jensen (genvalg)
Line Press Sørensen (genvalg)
Jørn Eichhorn (genvalg)
Anders Jørgensen (genvalg)
Christian Stamer
Michael Christensen
 
Dansk Kiropraktor Råd
Anders Tromholt (genvalg) – foreslås som formand
Tue Secher Jensen (genvalg)
Nis Alnor (genvalg)
Kenneth Ramsby (genvalg)
Janni Lee Boutrup Bang Brodersen
Frank Føns Jensen – suppleant (genvalg)
John Petri Petersen – suppleant (genvalg)
 
På DKF’s hjemmeside kan man læse præsentation af alle kandidater på bestyrelsens- og rådets liste: Læs præsentation af bestyrelsens/rådet kandidatliste på DKF’s hjemmeside

Øvrige kandidater

Medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen og/eller rådet, skal i henhold til lovene melde deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved fristens udløb den 26. oktober 2013 er der anmeldt følgende kandidater:

Henrik Thorhauge – opstiller som formand
Søren Schweigler – opstiller som bestyrelsesmedlem 

På Henrik Thorhauges valgblog kan man læse hans formandspræsentation:
Gå til præsentationen på Henrik Thorhauges valgblog og tryk på det vedhæftede dokument nederst i blogindlægget.

Bestyrelses(formands)valgkamp

Det er – så vidt vides – det første bestyrelses(formands)-kampvalg i foreningens historie, så traditionerne for valgkamp er ikke store. 

DKF’s direktør har i samråd med foreningens advokat og de to formandskandidater aftalt følgende rammer og spilleregler for formandsvalgkampen:

• Frem til formandsvalget på generalforsamlingen den 9. november 2013 vil de to formandskandidater føre valgkamp på DKF Forum på hver sin ’valgblog’. Her kan kandidaterne debattere direkte med medlemmerne, og alle kan se alle indlæg og svar. DKF’s sekretariat vil ikke yde nogen af kandidaterne støtte til at skrive indlæg på deres respektive blogs

• Formandskandidaterne vil begge blive betjent af DKF’s direktør i forhold til ønsker om faktuelle oplysninger og data til brug i valgkampen. DKF’s direktør vil fra sag til sag vurdere ønskerne i forhold til overvejelser om beskyttelse af persondata, indsigt i personsager samt det medfølgende tidsforbrug ved at svare på spørgsmålene og skaffe ønskede oplysninger

• DKF’s direktør vil i samråd med kandidaterne fra sag til sag vurdere, om ønskerne til oplysninger og de afgivne svar blot afleveres til den respektive kandidat, eller om både spørgsmål og svar offentliggøres som et direktørindlæg i den respektive kandidats valgblog. DKF’s direktør vil i øvrigt løbende vurdere behovet for direktørindlæg i valgbloggene af opklarende/faktuel karakter.

De øvrige kandidater til bestyrelsen/rådet opretter efter eget ønske valgblog, der administreres efter samme regler som formandsvalgbloggene.

Følg med, bliv klogere på kandidaternes holdninger og deltag i debatten på DKF Forum:
Gå til blogsider på DKF Forum 

Valghandlingen på generalforsamlingen

Valghandlingen vil foregå på generalforsamlingens lukkede møde, hvor kun medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening (foruden sekretariatet og dirigenten) må deltage, og det er kun de stemmeberettigede medlemmer, der må tage del i selve valget. Studentermedlemmer, pensionerede medlemmer, passive medlemmer, medlemmer i udlandet samt medlemmer i kontingentrestance er ikke stemmeberettigede.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt eller pr. brev. Det kræver ikke tilmelding at deltage i generalforsamlingens lukkede del. Medlemmer, der ønsker at møde op på dagen, kan få udleveret stemmesedler i sekretariatets stand (tilmeldingsfristen til årsmødet er således alene af praktiske hensyn og for at kunne garantere/dimensionere logi/forplejning og lette afviklingen).

Først gennemføres formandsvalget. Afstemningsreglerne er, at den kandidat, der modtager absolut flest stemmer, er valgt. Den kandidat, der ikke opnår valg, kan ved den efterfølgende afstemning om bestyrelsens sammensætning tilkendegive at ville opstille til bestyrelsen.

Ved det efterfølgende bestyrelsesvalg vælges de øvrige bestyrelsesposter efter relativt stemmeflertal, hvor kandidaterne besætter posterne i den rækkefølge, de kvalificeres ved stemmeantal. 

Mere info

Alt materiale til årsmødet og generalforsamlingen vil blive offentliggjort på DKF’s hjemmeside senest 10. dage før generalforsamlingen. 
Læs mere om årsmødet/generalforsamlingen
Læs mere om reglerne/rammerne i DKF’s love

16. oktober 2013

Tilmelding til GF13

Hvis du endnu ikke er tilmeldt GF13, så skynd at tilmelde dig via formularen under dette link.

Fristen er udskudt til den 25. oktober.

16. oktober 2013

Kandidater til DKF’s bestyrelse og Dansk Kiropraktorråd

HUSK at frist for opstilling til henholdsvis bestyrelse og DKR er den 26. oktober. Kandidater skal angive, om opstillingen gælder formandsposten eller bestyrelsespost/rådspost. I omtalen i KIROPRAKTOREN og DKF Info den 9. oktober fremgik ikke tydeligt, at det er kandidater til begge organer, der kan melde sig.

16. oktober 2013

Medlemsforslag til GF13

Forslag til generalforsamlingen sker ved indsendelse med underskrift til DKF’s formand og skal være afsendt (poststemplet) og/eller afsendt elektronisk senest 21 dage før generalforsamlingen, dvs. den 19. oktober 2013.

Vær opmærksom på at hvis flere personer er forslagsstillere, skal alle forslagsstillere skrive under.
Læs mere i DKF’s love

16. oktober 2013

Norsk kiropraktoruddannelse udskudt

Skuffelsen var stor, da den norske finanslov for 2014 i går blev fremlagt, og det blev klart, at der ikke var budgetteret med etablering af en norsk universitetsbaseret kiropraktoruddannelse, som den norske kiropraktorforening (NKR) ellers havde forventet.
Læs mere

16. oktober 2013

World Spine Day

I dag 16. oktober 2013 er det international World Spine Day.
Læs mere

8. oktober 2013

Bestyrelsen på turné

DKF’s 5 kiropraktorkredse afholder i disse uger generalforsamlinger rundt om i landet. Medlemmer fra DKF’s bestyrelse deltager sammen med sekretariatsmedarbejdere for at orientere om overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner og præsentere et preview af DKF’s nye etikgrundlag.

8. oktober 2013

Ledigt ydernummer i Region Syddanmark

Der er opslået et nyt ydernummer i kiropraktik til besættelse snarest muligt. Der er tale om et 0-ydernummer, hvor praksis’ geografiske placering og primære beskæftigelse forventes at være i Bogense.
Læs mere

8. oktober 2013

Årets Kiropraktor 2013

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF blev i DKF Info og via Nyheder på hjemmesiden i uge 33 orienteret om procedure for indstilling af kandidater til prisen. DKF har kun modtaget indstilling på én enkelt kandidat. Derfor vil der ikke blive gennemført en valghandling via hjemmesiden. Årets kiropraktor 2013 vil blive afsløret på DKF’s årsmøde til november 2013.

8. oktober 2013

DKF til temadag

Region Hovedstaden holdt temadag om sit forløbsprogram for lændesmerter den 24. september 2013. DKF og Kiropraktorkredsforening Region Hovedstaden samarbejdede om en stand til arrangementet, hvor i alt 300 sundhedspersoner og administratorer deltog. 3 kiropraktorer deltog med oplæg: Anders Jørgensen fra DKF’s bestyrelse og Kiropraktorerne Vesterbro deltog i paneldebat om det optimale patientforløb. Direktør Henrik Wulff Christensen fra Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik og Rygxperten i Nyborg holdt oplæg om konservativ, ikke-farmakologisk rygbehandling. Gilles Fournier, overlæge i reumatologi på Frederiksberg Hospital, introducerede en model for kursus i håndtering af lænderyglidelser.

3. oktober 2013

Meld dig til DKF’s Årsmøde 2013

I dag og i morgen lander der invitationer til DKF’s årsmøde i alle medlemmers postkasser.  Samtidigt er der åbnet for den online tilmelding til arrangementet, der foregår i Rebild Bakker i Comwell Sport Rebild Bakker.

Sædvanen tro afholder DKF årsmødet i samarbejde med den lokale kiropraktorkredsforening, i år Region Nordjylland, og Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, men som noget nyt også Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, der udbyder to kurser om henholdsvis neurologi og bløddelsbehandling.
En anden nyhed er, at der afholdes en sundhedspolitisk debat. Her skal vi diskutere kiropraktorernes indplacering i sundhedsvæsnet med gæster udefra.

Alle medlemmer kan se frem til en faglig fredag og en politisk lørdag – og ikke mindst vores sædvanlige brag af en fest.

Læs program og tilmeld dig her.
Læs invitationen.

3. oktober 2013

Mediesag om forsikringsdækning

Jyllands-Posten bringer i dag den 3. oktober 2013 en række artikler om en patient, der har fået afslag fra Patientforsikringen på en ansøgning om erstatning for skader, hun mener, at have fået som følge af kiropraktorbehandling.

Det fremgår af artiklen, at Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet har afvist at behandle sagen, fordi kvindens arbejdsgiver har betalt for behandlingen, som led i en sundhedsordning. Patienten har indbragt Patientskadeankenævnets afgørelse for domstolene og der falder dom i sagen den 30. oktober 2013.

Artiklen har givet anledning til en del medlemshenvendelser. DKF skal derfor præcisere, hvordan de forsikringsmæssige forhold er, såfremt kiropraktorer forvolder skade på deres patienter som led i behandlingen.

Det fremgår af lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at den offentlige patientforsikringsordning bl.a. omfatter patienter, der som led i undersøgelse, behandling eller lign. påføres skade af en privat praktiserende autoriseret sundhedsperson.

Det er en forudsætning for, at der kan ydes erstatning, at de pågældende privat praktiserende sundhedspersoner udfører behandlingerne som en del af deres private praksis.

Det vil sige, at langt de fleste patienter, der behandles i privat kiropraktorpraksis, er omfattet af patientforsikringsordningen. Det er uden betydning, om kiropraktoren er tilsluttet overenskomst om kiropraktik, eller om man arbejder uden for overenskomsten, om patientandelen betales af en sundhedsforsikring eller en arbejdsgiver.

Der er dog enkelte undtagelser fra denne regel. Patientforsikringen dækker således ikke i situationer, hvor kiropraktoren udfører behandlingen på sin egen klinik, men har indgået aftale med fx FHC om, at behandlingen udføres i henhold til en timelønsaftale.

DKF har - uden held - tidligere rejst denne problemstilling over for ministeriet, da det ikke forekommer hensigtsmæssigt, at patienter, der behandles i privat praksis, ikke er dækket af de samme regler, hvis der sker en skade.
DKF har tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, der dækker patientskader i de situationer, hvor forholdet ikke er omfattet af patientforsikringsordningen.

Det drejer sig typisk om situationer, hvor en kiropraktor arbejder på en virksomhed som konsulent i en sundhedsforsikringsordning, eller når kiropraktorer udfører behandlinger uden for klinikken fx på familie og venner eller når vedkommende arbejder for en idrætsklub.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Annette Bonne på  33 37 60 93.
 

3. oktober 2013 

Mindehøjtidelighed for tidligere formand Henrik Laugesen

Kirsten Fisker Laugesen har ønsket, at DKF orienterer om, at der afholdes en mindehøjtidelighed til ære og minde om Henrik lørdag den 19. oktober 2013  kl. 11 på:  Dyrehøj Vingård, Røsnæsvej 254, 4400 Kalundborg.

Alle er velkomne.

Læs mindeord 

26. september 2013 

Nye honorartakster

Honorarerne for kiropraktisk behandling, speciale 53 og 64, reguleres pr. 1. oktober 2013.
Læs mere

26. september 2013

Beskeden eller ingen lønregulering

Der sker ingen regulering på statens område og kun en beskeden regulering for ansatte i regioner og kommuner.
Læs mere

26. september 2013

Skattekonto for selvstændige hos SKAT

Alle selvstændige herunder også kiropraktorer har fået en skattekonto hos SKAT, der viser en opgørelse over virksomhedens indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.
Læs mere  

16. september 2013

Mindeord for DKF’s tidligere formand Henrik Lauge Laugesen

Det er med stor sorg, at Dansk Kiropraktor Forening har erfaret, at tidligere formand Henrik Lauge Laugesen er gået bort. Henrik blev kun 49 år, og vores dybeste medfølelse er hos hans hustru Kirsten T. Fisker Laugesen, der også er kiropraktor, og deres tre børn.

Henrik var frisk og i fuld vigør såvel i kiropraktorklinikken i Kalundborg som i militæret, hvor han netop havde gennemført en stor fysisk test som en del af hans tilknytning som officer af reserven. Men for kort tid siden faldt han uden forvarsel om i hjemmet, og efter et kortvarigt hospitalsophold gik han bort i weekenden. Gode kollegaer har trådt til og passet klinikken i Kalundborg, hvilket jeg gerne vil sende en stor tak for.

Henrik kom ind i bestyrelsen som suppleant i 1996, og allerede året efter blev han valg som formand. Her sad han i de otte år, som DKF’s love maksimalt tillader, og han viste hurtigt, at han var en stærk leder. Han overlod således i 2005 stafetten til undertegnede efter en periode, hvor han formåede at sætte et meget stort aftryk på foreningen, ikke mindst ved at løfte professionen helt væk fra det ’alternative’ til en fuldt integreret del af sundhedsvæsenet.

Sluthalvfemserne var de sidste år med store epoker i kiropraktikkens danske historie. Autorisationsloven var stadig ganske ny, og universitetsuddannelsen på SDU næsten lige oprettet, ligesom ansættelser i sygehusvæsenet endnu kun var på tegnebrættet. Alt dette blev gennemført og konsolideret i Henrik Laugesens tid, bl.a. i form af de første kandidater i 1999, hospitalsansatte kiropraktorer og indførelsen af den turnusuddannelse, som vi tager som givet i dag.

I Henrik Laugesens tid oplevede DKF en voldsom vækst i antallet af medlemmer fra kun 346 autoriserede kiropraktorer, da Henrik overtog formandsposten, til 504 i 2005. Desværre har vi efterfølgende ikke kunnet holde de tilsvarende vækstrater, da vi i dag ’kun’ er 620. Der var også voldsomme interne kampe, bl.a. om røntgens plads i kiropraktorpraksis, private sundhedsforsikringsordninger, forskningsretningen og om kiropraktorernes position og placering i sundhedsvæsenet. Henrik Laugesen formåede at hæve sig over disse kampe og sætte en klar retning. I hans tid blev foreningens første politiske målprogram ’Fremtidens Kiropraktor’ udarbejdet, og her blev der opstillet klare ledestjerner for foreningens videre vej til, hvor vi er i dag.

Henrik trådte til som formand med en skelsættende overenskomstaftale som baggrundstæppe. OK-97 havde medført en overskridelse af økonomiforudsætningerne i speciale 64, og det resulterede i tilbagebetaling og deraf voldsom intern debat. I det intense afsluttende forløb om fornyelse af den første overenskomst i Henrik Laugesens tid døde den daværende sekretariatschef Michael Büel i december 1999. Det lykkedes ved en enorm indsats, ikke mindst fra formanden selv, at få en aftale i stand med betydningsfulde elementer som implementering af røntgenbekendtgørelsen og en samlet økonomiramme, der efterfølgende er blevet overholdt. Højdepunktet i aftalen var en væsentlig honorarstigning, der indhentede mange års efterslæb og honorerede de mange nye krav til kvalitet, kommunikation og indførelse af edb.

En af de helt store milepæle i Henrik Laugesens formandstid kom med overenskomstaftalen i 2004. Her blev limiteringen i form af loftet på (de forbandende) fem behandlinger ophævet. Den efterfølgende overskridelse af de økonomiske forudsætninger blev der også fundet en løsning på, uden at kiropraktorerne selv kom ud i endnu engang at skulle betale tilbage.

Henrik var en principfast mand, men han gik også gerne selv forrest i den praktiske virkeliggørelse af tingene. Han bidrog bl.a. som den første kliniske lærer på universitetet – og det før broen, hvilket betød færgependling mellem Kalundborg og Odense. Og han var heller ikke sen til at drage konsekvenser, hvis principperne blev skævvredet for meget. I 2004 tog han med generalforsamlingens opbakning konsekvensen af mange års utilfredshed med arbejdet i den europæiske kiropraktorforening og meldte Danmark ud.

Henrik var også en festlig mand, der altid havde en sjov og vittig bemærkning med sig på sin vej. Han formåede altid at løfte stemningen i ethvert selskab, ikke mindst blandt gode kollegaer til DKF’s årlige fester. Han efterlader sig et meget stort eftermæle og et stort savn i foreningen.

Ære være hans minde.

Peter Kryger-Baggesen
Formand

13. september 2013

Forhandlinger om OK13 i gang

Forhandlingerne om fornyelse af praksisoverenskomsten er gået i gang. Første politiske forhandlingsmøde blev afholdt den 28. august, hvor parterne har udvekslet indledningsvise synspunkter.
Læs mere

13. september 2013

Ny samarbejdsaftale med CopenFysio

DKF har efter ønske fra CopenFysio været i dialog om revision af den samarbejdsaftale, som hidtil har dannet grundlag for samarbejdet mellem kiropraktorer og virksomheden.
Den væsentligste ændring er en forkortelse fra 3 måneder til 1 måned af det gensidige opsigelsesvarsel, samt at gældende praksis om, at der ikke henvises nye patienten til klinikken i opsigelsesperioden, nu fremgår af samarbejdsaftalen. Derudover er der indarbejdet et afsnit i aftalen om parternes gensidige loyalitetsforpligtelse over for hinanden. De øvrige ændringer er af sproglig karakter og medvirker til at aftalen er lettere at forstå. DKF’s bestyrelse har besluttet, at samarbejdsaftalen kan danne grundlag for fremtidige samarbejdsaftaler mellem kiropraktorer og CopenFysio.
Læs mere

13. september 2013

Dialogmøde med SOS International

DKF afholder dialogmøde med SOS-International den 21. oktober. Formålet med mødet er en gensidig orientering om erfaringerne med samarbejdet mellem SOS og kiropraktorerne og en drøftelse af de udfordringer, som henholdsvis kiropraktorer og SOS har konstateret, at samarbejdsaftalen giver anledning til. På DKF-Forum kører der aktuelt en debat om afgivelse af oplysninger på fakturaen om ’arbejdsområde’, et tema som DKF vil rejse over for SOS. Såfremt der er andre konkrete forhold, som ønskes drøftet med SOS, så send en mail til chefkonsulent Annette Bonne (ab@danskkiropraktorforening.dk ).

13. september 2013

Lønstatistik for ansatte i privat praksis

Bestyrelsen har efter drøftelse med Udvalget for ansatte i privat praksis og Klinikejerudvalget besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af indtjeningsforholdene for ansatte kiropraktorer i privat praksis. Det er hensigten af lønstatistikundersøgelsen skal gennemføres med jævne mellemrum ligesom de indtjenings- og omkostningsundersøgelser, der gennemføres blandt klinikejere, der praktiserer under landsoverenskomsten om kiropraktik. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med et konsulentfirma, der også forestår udarbejdelse af lønstatistikker for privatansatte i andre medlemsorganisationer på AC-området.

Der udsendes elektroniske spørgeskemaer til alle ansatte i privat praksis i slutningen af september måned. Undersøgelsen baserer sig på informationer vedr. lønnen i september måned 2013. Det forventes, at resultatet af undersøgelsen foreligger i slutningen af november måned. Alle informationer behandles fortroligt af konsulentfirmaet, og DKF får ikke adgang til personhenførbare oplysninger. Spørgeskemaerne vil blive udsendt til de medlemmer, som DKF har registeret som ansatte i privat. For at sikre at spørgeskemaerne kun sendes til ansatte i privatpraksis, bedes alle, der er ansat i privatpraksis gå ind på ’Min side’ på DKF Forum og tjekke, at de oplysninger, DKF har registeret, er korrekte.

13. september 2013

Landssamarbejdsudvalget frifundet i retssag

To kiropraktorer anlagde i 2011 sag mod Landssamarbejdsudvalget (LSU)og Region Hovedstaden. Landssamarbejdsudvalget, der består af repræsentanter fra DKF og Regionernes Lønning- og Takstnævn, pålagde i 2009 de to kiropraktorer højeste grænser for, hvad regionen for fremtiden skulle udbetale til dem i tilskud i gennemsnit pr. patient. Kiropraktorerne mente, at LSU’s afgørelse var i strid med gældende lovgivning, at sagsbehandlingen ikke havde været i orden og at regionen skulle tilbagebetale de beløb, som var blevet modregnet i kiropraktorernes tilgodehavende hos regionen, som følge af de pålagte højeste grænser.
Østre Landsret afsagde dom i sagen i juli måned 2013.  LSU og Region Hovedstaden blev frifundet, og sagsøgerne blev pålagt at betale en del af LSU og Region Hovedstadens omkostninger til advokatbistand. Kiropraktorerne har anket sagen til Højesteret. Det er endnu ikke afklaret, hvornår sagen vil blive berammet til behandling i Højesteret.

13. september 2013

Nationale skulderretningslinjer mangler fokus på konservativ behandling

DKF understregede i sit høringssvar til nye nationale skulderretningslinjer et manglede fokus på konservativ behandling i forbindelse med behandling af patienter med skulderproblemer.
Læs mere

13. september 2013

Bekymring for sammenligning af data på tværs af faggrupper

Dansk Kiropraktor Forening udtrykte i sit høringssvar til ny bekendtgørelse for de landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser bekymring for, hvordan Statens Serum Institut kan benytte indrapporterede data fra en professions kliniske database.
Læs mere

13. september 2013

Ny lovpligtig digital postkasse til virksomheder

Nu bliver det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en særlig postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november 2013. Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu.
Læs mere

15. august 2013

Indstil kandidater til Årets Kiropraktor

Årets Kiropraktor tildeles en kiropraktor, som har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle medlemmer af DKF – inklusive studentermedlemmer – kan indstille kandidater, som der efterfølgende stemmes om på DKF Forum. Prisen uddeles på DKF’s Årsmøde.

Indstil en kandidat ved at sende en skriftlig motivering til
sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september. Indstillede kandidater skal være uddannede kiropraktorer.

15. august 2013

Indstil kandidater til Kiropraktorprisen

Kiropraktorprisen uddeles af DKF til en person eller institution, der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. DKF’s bestyrelse træffer beslutning om evt. uddeling. Prisen uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Alle medlemmer af DKF kan indstille kandidater.

Indstil en modtager af Kiropraktorprisen ved at sende en skriftlig motivering til sekretariatsmedarbejder Pia Ravn pr@danskkiropraktorforening.dk senest den 16. september.

15. august 2013

Ny masteruddannelse i pædiatri for nordiske kiropraktorer

AECC udbyder i samarbejde med Norsk Kiropraktor Forening en masteruddannelse i pædiatri ved navn ’MSc Advanced Professional Practice (Paediatric Musculoskeletal Health)’. Dette er en unik mulighed for at opnå ny viden på en eksperimenterende og reflekterende måde, og derigennem videreudvikle kliniske og praktiske kompetencer indenfor specialiserede praksisområder.

Uddannelsen er et 3-årigt langdistance-program, der gør det muligt for den enkelte deltager at kombinere sit daglige arbejde med en akademisk opkvalificering. Den er målrettet professionelle indenfor sundhedssystemet, inklusiv kliniske behandlere, undervisere og forskere.

Send ansøgnings- og referenceskema til AECC senest den 16. august hvis du ønsker at indskrive dig på uddannelsen med opstart i oktober måned 2013.
Læs mere på NKF’s hjemmeside.

12. juli 2013

Årets 233 har søgt Klinisk Biomekanik

5. juli var der frist på ansøgning om optag på videregående uddannelser.
SDU oplyser, at i alt har 233 har søgt optag på kiropraktoruddannelsen Klinisk Biomekanik, heraf har 96 studiet som førsteprioritet. Sidste år søgte i alt 224 personer om optag, heraf 103 med studiet som førsteprioritet.

Der er plads til 65 studerende på kiropraktoruddannelsen. Til næste år kan 85 få plads. 

Se SDU's liste med ansøgningstal for alle uddannelser.

I alt har SDU oplevet en fremgang i ansøgninger på 11% i ansøgninger i forhold til sidste år. Læs nyhed fra SDU. 

28. juni 2013

Pensionsordning fortsætter i SEB Pension

Pensionsordningen for medlemmer af DKF fortsætter i SEB Pension. Det blev resultatet af det gennemførte udbud af pensionsordningen, som Willis foretog i 2012 efter aftale med DKF. Udbuddet blev gennemført for at sikre, at ordningen blev konkurrencedygtig.
Med aftalen er der opnået en række forbedringer, som fremgår af nedenstående link. Et andet resultat er, at pensionsbidraget for privatpraktiserende kiropraktorer forhøjes til samme bidrag som gælder for ansatte kiropraktorer. Aftalen træder i kraft med virkning pr. 1. juli 2013.
Læs mere om det gennemførte udbud
Læs nyhedsbrev fra Willis

28. juni 2013 

Er du dobbeltforsikret?

DKF er blevet opmærksom på, at en række medlemmer har tegnet individuelle erhvervsansvarsforsikringer hos Codan og muligvis også hos andre forsikringsselskaber.

Som medlem af DKF er du automatisk omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring, som dækker alle medlemmer af foreningen, så hvis du også har en individuel erhvervsansvarsforsikring, kan du være dobbeltforsikret uden at have nogen fordel af det.

DKF har aftalt med Codan, at medlemmer af DKF kan kontakte Bibi Dimitrov tlf. 3355 3407 / bjd@codan.dk såfremt man ønsker at opsige sin individuelle erhvervsansvarsforsikring. Tilsvarende bør medlemmer, der måtte have en erhvervsansvarsforsikring i et andet selskab, overveje at opsige denne.

Læs mere om den kollektive erhvervsansvarsforsikring med Codan

28. juni 2013

Sommerlukning af DKF’s sekretariat

Sekretariatet holder sommerferielukket i ugerne 29 + 30. Ved uopsættelige spørgsmål kan chefkonsulent Annette Bonne mobil 2926 2591 eller DKF’s direktør Jakob Bjerre mobil 2671 1602 kontaktes.

24. juni 2013

13 nye kiropraktorer

"Det er jer, der danner universitetet”, sagde dekan Ole Skøtt til de ny udklækkede kiropraktorer, da Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet var vært ved kandidatafslutningen på klinisk biomekanik i dag.
Læs mere

24. juni 2013

Forebyggelse nytter

Skader og sygdomme i muskler og led er et dyrt og stigende problem i Danmark. De sidste 20 år er antallet af personer med sygdomme i muskler og led steget med 40% på verdensplan og er en stor udfordring i Danmark. Det er dyrt for både den enkelte og samfundet. Men sygdommene kan
forebygges, og de negative konsekvenser begrænses, viser ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.
Læs pressemeddelelse
Læs rapport
Se film

20. juni 2013

Ny pjece beskriver arbejdsgivers ansvar ved ansættelser

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece, der beskriver det ansvar arbejdsgiverne har, når de ansætter autoriseret sundhedsfagligt personale. Pjecen indeholder en række gode råd og præciseringer.
Det præciseres bl.a., at arbejdsgiveren altid skal kontrollere en ansøgers autorisationsstatus i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister.  Pjecen har endvidere stor interesse for kiropraktorer, der ansætter udenlandskuddannede kiropraktorer.
Læs pjece

20. juni 2013

Erstatningsberettiget skader ved medicinsk udstyr

Kommer en patient til skade i forbindelse med behandling eller undersøgelse som følge af fejl eller svigt i medicinsk udstyr, er patienten ifølge loven berettiget til erstatning efter ”apparaturreglen” (se under § 20) og skal anmeldes som en utilsigtet hændelse, oplyser Patientforsikringen. Ved medicinsk udstyr forstås fx teknisk apparatur, redskaber eller andet udstyr, der anvendes ved eller i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign. herunder fx røntgenanlæg og behandlingsbrikse – teknisk udstyr i kiropraktorpraksis er også omfattet.  
Læs mere hos Patientforsikringen

20. juni 2013

Sekretariatet flytter i kontorfællesskab

Under overværelse af formanden fra Dansk Magisterforening, DKF’s næstformand og direktør underskrev DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen i starten af juni lejekontrakten for sekretariatets nye kontorlokaler. Sekretariatet får til huse hos Dansk Magisterforening på Frederiksberg og får følgeskab af en række andre AC-organisationer bl.a. de Offentlige Tandlæger, Dyrlægeforeningen og Jordbrugsakademikerne. Det forventes, at flytningen finder sted i starten af 2014.

DKF's formand Peter Kryger-Baggesen underskriver ny lejekontrakt for DKF's sekretariat under overværelse af bl.a. formanden for Dansk Magisterforening, Ingrid Stage, hvor sekretariatet får til huse.

11. juni 2013

Støtte til PLO

DKF er sammen med de syv øvrige praksisorganisationer kommet med en fællesudtalelse i den verserende OK-konflikt. Fællesudtalelsen kan læses nedenfor. På DKF Forum har DKF’s formand Peter Kryger-Baggesen skrevet et debatindlæg som kommentar til den igangværende debat på forum. Lederen i næstkommende nummer af KIROPRAKTOREN behandler desuden samme emne under overskriften ’Regeringen sætter aftalesystemet under pres.’
Læs fællesudtalelse
Læs formandens debatindlæg

11. juni 2013

Patientundersøgelse 2012

Dansk Kiropraktor Forening har netop afsluttet en undersøgelse af danske kiropraktorpatienters brug af kiropraktisk behandling samt tilfredshed med den modtagne behandling. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af knap 2400 kiropraktorpatienter fordelt på 47 geografisk repræsentative klinikker. Tak til de deltagende klinikker
Læs undersøgelse

11. juni 2013

Indtjenings- og omkostningsundersøgelse

Den overenskomstpligtige indtjenings- og omkostningsundersøgelse for indkomståret 2011 er afsluttet. Hovedresultaterne fra undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige omsætning pr. klinik i 2011 er 3.223.173 kr., de gennemsnitlige lønomkostninger 1.073.281 kr., den gennemsnitlige indtjening pr. klinik 1.168.260 og den gennemsnitlige indtjening pr. klinikejer 851.161 kr. Undersøgelsen viser, at Region Midtjylland har den højeste gennemsnitlige indtjening pr. klinik og Region Nordjylland den laveste gennemsnitsindtjening. Når det gælder den højeste gennemsnitlige indtjening pr. klinikejer ligger Region Syddanmark i spidsen og den laveste gennemsnitlige indtjening pr. klinikejer er i Region Hovedstaden.
Læs undersøgelse

11. juni 2013

Folkemøde 2013 på Bornholm

DKF’s direktør deltager på årets folkemøde den 13.-16. juni 2013 på Bornholm sammen med Akademikerne i Akademikernes Hus, hvor der i loungeområdet vil ligge infomateriale om kiropraktik og DKF.

11. juni 2013

Manipulation beskyttet virksomhedsområde

Sundhedsstyrelsen har over for DKF bekræftet, at manipulationsbehandling er et forbeholdt virksomhedsområde for kiropraktorer, ligesom fysioterapeuter og læger også må udføre manipulationsbehandling. Sagen er opstået i kølvandet på, at en kursusudbyder, Correction academy, på deres hjemmeside havde anført, at de af Sundhedsstyrelsen havde fået tilkendegivet, at der ikke findes regler, der forhindrer massører i at udøve manipulationsbehandling. Sundhedsstyrelsen har rettet henvendelse til Correction academy og bedt dem fjerne teksten.
Læs debat på DKF Forum

11. juni 2013

Skattefrihed på visse betingelser

I finansloven 2012 blev det vedtaget, at indbetalinger til behandlingsforsikringer ikke længere er skattefrie. Det er dog muligt at opnå delvis skattefritagelse på en arbejdsgiverbetalt behandlingsforsikring, hvis man opfylder visse betingelser.
Læs mere

10. juni 2013

PLO-konflikt: Fællesudtalelse

De otte organisationer på praksisområdet, heriblandt DKF, er i kølvandet på det fremsatte forslag til ændring af sundhedsloven i fællesskab kommet med en fællesudtalelse, der understreger betydningen af en dialogbaseret aftaleform.
Læs fællesudtalelse

4. juni 2013

KIROPRAKTOREN nomineret til designpris

KIROPRAKTOREN er nomineret til prisen ’Årets redesign 2012’ i kategorien Fag/specialmagasin. Prisen uddeles af Foreningen af MagasinDesignere i Danmark, som har til huse hos Danmarks Medie og journalisthøjskole. Ved et gallaarrangement den 7. juni afsløres det, om KIROPRAKTOREN og dets designere fra Datagraf løber med prisen. 30 magasiner og ugeblade er nomineret til de i alt 10 priser. Der var indsendt over 750 magasiner i de forskellige kategorier. Juryen består af 22 art directors/designere og redaktører fra branchen. KIROPRAKTOREN konkurrerer med magasinerne FRI TANKE og WIDE.
Læs om de nominerede magasiner

30. maj 2013

Lønregulering pr. 1. april 2013

Der er ingen regulering på statens område pr. 1. april 2013, dvs. ingen regulering for ansatte på universiteterne samt for turnuskandidater og ansatte kiropraktorer i privat praksis, som er ansat i henhold til DKF’s standardansættelsesaftaler. Seneste regulering på statens område fandt sted pr. 1. april 2012.

Lønnen for ansatte i regionerne reguleres med 0,5 % pr. den 1. april 2013.

30. maj 2013

Stadig ledige pladser på studietur til Kina

Husk, at du stadig har mulighed for at komme på en spændende inspirations-/studietur til Beijing fra den 12.-19. oktober 2013 med det norske rejsebureau MittKina, der i 2011 arrangerede en tilsvarende tur for norske kiropraktorer.

Der er nu 17 tilmeldte deltagere, og der er stadig ledige pladser. Tilmelding snarest muligt.

Læs mere om turen, tilmelding mv. her

Læs om turen i 2011 her

27. maj 2013

Retningslinjer for billeddiagnostik ude nu

Nu er der nye retningslinjer for billeddiagnostik af bevægeapparatet. De er udarbejdet af en arbejdsgruppe af kiropraktorer og radiologer, som er ledet af kiropraktor, ph.d., seniorforsker Tue Secher Jensen.

Retningslinjerne er primært målrettet kiropraktorer, men kan også bruges af andre behandlere i primær- og sekundærsektoren. Især da der ikke på nuværende tidspunkt findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Retningslinjerne er udarbejdet på initiativ af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening på baggrund af overenskomsten fra 2010.

Se dem på: www.bdretningslinjer.dk

27. maj 2013

DKF’s høringssvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven

DKF har den 24. maj afgivet høringssvar til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til lovforslaget om ændring af sundhedsloven mv.

Lovforslaget indeholder flere bestemmelser, som kommer til at gælde alle overenskomstområder, ligesom ministeren i vidt omfang bemyndiges til at udstede regler, som i detaljer kommer til at fastlægge forhold af vital betydning for de praktiserende sundhedspersoner.

DKF mener, at kiropraktorerne med lovforslaget kan pålægges en række tids- og dermed omkostningskrævende administrative opgaver i forbindelse med regionernes ønsker om oplysninger til brug for øget kontrol og praksisplanlægning, som er ude af proportion med problemernes omfang.

I høringssvaret skriver DKF blandt andet:
”Lovforslaget er et opgør med den hidtil herskende samarbejdsmodel på praksisområdet, hvor forhold, der har væsentlig betydning for de vilkår, hvorpå alment praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter og kiropraktorer m.fl. driver deres praksis, har været fastlagt i overenskomster mellem de respektive faglige organisationer og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.”

DKF udtrykker i høringssvaret stor bekymring over, at lovforslaget indebærer en øget regulering af en række væsentlige forhold på et praksisområde, uden at det sker i dialog med den berørte faggruppe.

Særligt finder DKF det særdeles uhensigtsmæssigt, at der med lovforslaget lægges op til et systemskifte, hvor dialog og samarbejde mellem de involverede parter erstattes at et rigidt kontrolsystem kombineret med regler om bøder.

Læs hele DKF’s høringssvar her

Læs hele lovforslaget, høringsliste mv. her

Læs pixi-udgave af lovforslaget her

16. maj 2013

Nye regler for udenlandske kiropraktorer

Idag træder en ny bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, bl.a. kiropraktorer, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS, i kraft.

Bekendtgørelsen er en sammenskrivning og modernisering af en række bekendtgørelser vedr. udenlandske sundhedspersoner.

For udenlandske kiropraktorers vedkommende indeholder den nyt krav om beståelse af dansk sprogtest. Sprogtesten er på niveau 3 og skal bestås med karakteren 10 som minimum i prøven ”mundtlig kommunikation”, og karakteren 7 som minimum i henholdsvis prøven ”læseforståelse” og prøven ”skriftlig fremstilling”. Det svarer til, hvad der allerede i dag gælder for læger og tandlæger.

Nyt er det også, at en grunduddannelse, der er afsluttet mere end 6 år forud for ansøgningstidspunktet, anses for forældet, med mindre det dokumenteres, at sundhedspersonen har arbejdet inden for sit fag i mindst 12 måneder inden for de 6 år, der går forud for ansøgningstidspunktet.

Resten af reglerne for kiropraktorer underbygger og lovhjemler blot hidtil gældende praksis hos Sundhedsstyrelsen, som er, at der træffes afgørelser efter individuel vurdering af ansøgeres specifikke uddannelse, kliniske erfaring og statsborgerskab.

En sundhedsperson, som på nuværende tidspunkt har opnået Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kvalificere sig til varig autorisation, kan indtil den 15. maj 2014 opnå sin autorisation efter de hidtil gældende regler.

DKF afgav høringssvar til et udkast til bekendtgørelsen i april. DKF havde ingen andre bemærkninger end, at sammenskrivningen af de nugældende vejledninger om autorisation og prøveansættelser af en række sundhedspersoner uddannet i udlandet og kravet om dansk sprogtest opfattes som rimelige opdateringer af regelgrundlaget.
 
Udover kiropraktorer gælder bekendtgørelsen for bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kiropraktorer, klinisk diætister, klinisk tandteknikere, kontaktlinseoptikere, optikere, optometrister, radiografer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tandplejere, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Find link til bekendtgørelsen i KIROPRAKTORHÅNDBOGENS afsnit om lovgivning.

Læs iøvrigt mere om autorisation på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

15. maj 2013

Nye retningslinjer for billeddiagnostik er på vej med posten og på nettet

De nye retningslinjer for billeddiagnostik er nu færdige og bliver sendt med posten til alle medlemmer den 17., 18. og 21. maj. Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kiropraktorer og radiologer ledet af kiropraktor, ph.d., seniorforsker Tue Secher Jensen.

Retningslinjerne er udarbejdet på initiativ af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF) på baggrund af overenskomsten fra 2010 mellem de to parter, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område i samarbejde med speciallæger i radiologi.

Retningslinjerne er primært målrettet kiropraktorer, men retningslinjerne vil også kunne være til gavn for andre behandlere i primær- og sekundærsektoren, som henviser til eller anvender billeddiagnostik i forbindelse med udredning af patienter med lidelser i bevægeapparatet. Dette skal især ses i forhold til, at der på nuværende tidspunkt ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet.

Der er også udviklet en hjemmeside til retningslinjerne, så de bliver tilgængelige elektronisk.

Læs retningslinjerne her

15. maj 2013

Vellykket WFC-kongres i Durban

Fra 8.-13. holdt WFC generalforsamling og kongres i Durban, Sydafrika. Arrangementet var meget vellykket, med over 750 delegerede fra 42 lande. Danmark var rigtig godt repræsenteret med ca. 25 deltagere.

Dette års kongres markerede også WFC’s 25-års jubilæum, og i den anledning blev der lanceret en bog om kiropraktikkens historie, som dokumenterer professionens historie med over 600 billeder. Bogen kan købes på WFC’s hjemmeside, www.wfc.org.

Formålet med at afholde kongressen i Afrika var til dels at styrke kiropraktikkens position i Afrika, som er den eneste region uden en regional organisering. Dette mål blev opfyldt, idet der på kongressen blev etableret en ny afrikansk kiropraktororganisation, African Chiropractic Federation (ACF), bestående af 13 afrikanske lande.

Den næste WFC-kongres afholdes i Athen den 14.-16. maj 2015.

15. maj 2013

Ny formandsblog på DKF Forum

Nu kan du læse formandens nye blogindlæg om regeringsindgreb og fremtidsvisioner på DKF Forum.

Læs blogindlægget her 

15. maj 2013

Kiropraktorfonden uddeler midler til forskning og efteruddannelse

Kiropraktorfonden har i første ansøgningsrunde 2013 uddelt sammenlagt 5.049.875 kr. til forskning og efteruddannelse.

Derudover blev der bevilget fortsat finansiering af to seniorforskerstillinger til Tue Secher Jensen og Alice Kongsted. NIKKB fik bevilget midler til at sende en dansk kiropraktor på et fellowship af et års varighed ved World Health Organization i Genéve, hvor kiropraktoren skal deltage i arbejdet med den nye diagnosemanual ICD-11.

Det internationale stipendium blev denne gang uddelt til Maja Stupar fra Canada, som modtager 1.000.000 kr. til projektet ”Predicting course and recovery: Clinical prediction rule for the prognosis of whiplash-associated disorders and course of progression of musculo-skeletal conditions in the general population”.

Læs mere om uddelingerne i næste nummer af KIROPRAKTOREN, som udkommer 17. juni.

15. maj 2013

1 år med kiropraktik i SUNDHED - Det nye helsemagasin

I et år har DKF i et samarbejde med NIKKB leveret en fast side med nyt fra kiropraktorprofessionen i det patientrettede blad SUNDHED – det nye Helsemagasin. Teksterne handler om ny viden og pædagogiske tekster om områder inden for kiropraktik og klinisk biomekanik. Der har været skrevet om kiropraktoruddannelsen, Faglig Kongres 2012, skiforberedelse, ny kolikforskning, Skuldersmerter og sovestilling, løberknæ, iskiassmerter, Kiropraktorguide.dk, retningslinjer for lumbal prolaps m.m.

Magasinet, som udgives i samarbejde med Danske Regioner, modtager også indhold fra Ugeskrift for Læger, Tandlægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen og videnskab.dk m.fl. Det udkommer i 105.000 eksemplarer hver måned og distribueres til klinikker, apoteker, hospitaler og andre, der har tegnet abonnement.

DKF har samtidigt indgået aftale om en rabatordning til foreningens medlemmer. Priserne med rabat er således:
1 stk. 11 gange årligt – kr. 223,75
2 stk. 11 gange årligt – kr. 447,50
3 stk. 11 gange årligt – kr. 671,25
10 stk. 11 gange årligt – kr. 1.490,-
25 stk. 11 gange årligt – kr. 1.875,-

Kontakt SUNDHED - Det nye helsemagasin for abonnement

Her kan du læse tidligere numre


15. maj 2013

RLTN har opsagt overenskomst med PLO

RLTN har opsagt overenskomsten med PLO til ophør med udgangen af august 2013.

Sundhedsministeren har samtidig fremsendt et udkast til lovforslag til ændring af sundhedsloven om almen praksis i høring med svarfrist den 24. maj 2013.

Ifølge forslaget forlænges den gældende overenskomst med virkning fra 1. september 2013, og de foreslåede ændringer af sundhedsloven træder i kraft senere, dog senest den 1. september 2014.

Lovforslaget er kraftigt inspireret af regionernes overenskomstkrav til PLO.

Dele af lovforslaget vedrører også de øvrige praksisområder (fx pligt til at afgive oplysninger til regionen i forbindelse med kontrol af regninger, planlægning mv.). DKF vil i nærmeste fremtid undersøge lovforslaget detaljeret for at vurdere, hvilken konkret betydning det har for medlemmerne. 

Læs ministerens pressemeddelelse samt lovforslaget her

2. maj 2013

OK-forhandlingerne udskudt

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har af interne ressourcemæssige årsager anmodet om, at de politiske forhandlinger om fornyelsen af praksisoverenskomsten for kiropraktik (OK-2013) udsættes til efter sommerferien. Det politiske forhandlingsforløb forventes nu afsluttet inden efterårsferien, så en ny overenskomst kan træde i kraft 1. januar 2014.

Den sekretariatsmæssige forberedelse af forhandlingerne fortsætter i perioden frem til sommerferien, men på nedsat kraft i forhold til oprindeligt planlagt.

Udsættelsen af den planlagte ikrafttrædelse af ny overenskomst nødvendiggør, at parterne tager stilling til en række forhold, som var forudsat afhandlet i forbindelse med en ny overenskomsts ikrafttræden pr. 1.oktober 2013.

Det drejer sig om forlængelse af perioden, hvor klinikker, der anskaffer digitaliseret røntgen, kan få udbetalt tilskud, og om stillingtagen til evt. ’overskud’ fra den særskilte økonomiske ramme for tilskuddet til ultralydsundersøgelser. 

2. maj 2013

20 flere kan optages på uddannelsen

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har imødekommet en ansøgning fra Syddansk Universitet om øget optag på kiropraktoruddannelsen i Klinisk Biomekanik. Det betyder, at der fra sommeren 2014 kan optages 85 studerende frem for de nuværende 65.

DKF har deltaget aktivt med input og bistand forud for SDU’s ansøgning, som blandt baserer sig på en høring blandt uddannelsens aftagerpanel samt andre centrale aktører inden for aftagerfeltet.

Begrundelserne for et øget optag er, at der er fuld beskæftigelse blandt kiropraktorer samt, at samfundsudviklingen kræver flere kiropraktorer med kompetencer inden for udredning og behandling af bevægeapparatslidelser. Desuden har Klinisk Biomekanik siden 2005 oplevet stigende ansøgertal og hvert år over 3 gange så mange ansøgere end studiepladser.

2.maj 2013

Status på sundhedsforsikringsområdet

Ud over dialog med Copenfysio er der afholdt dialogmøde med Falck Healthcare, Sundhedsdoktor og SOS.

FHC har pt. samarbejde med ca. 100 klinikker og bekendtgjorde på mødet, at klinikker, der ønsker at blive en del af netværket, er velkomne til at kontakte FHC. FHC arbejder i øvrigt sammen med ClinicCare om udvikling af en integreret kalenderfunktion. I forhold til Previa fortsætter samarbejdet på uændrede vilkår foreløbigt. På baggrund af en række medlemshenvendelser redegjorde FHC for brugen af ’fys-visiterede’ ordninger og ordninger med lægevurdering efter 15 gange. FHC bekendtgjorde, at disse ordninger er udtryk for kundeønsker, og derfor ikke står til at ændre. Der er aftalt nyt møde den 8. oktober 2013.

Der blev afholdt sekretariatsmøde med SundhedsDoktor den 21. marts 2013. Der er tale om en lille spiller uden egentlig netværksopbygning. Der er ved at blive aftalt undervisning for deres callcentermedarbejdere.

Der blev den 22. marts 2013 afholdt statusmøde med SOS efter det første kvartal i drift. Der er pt. lavet samarbejdsaftaler med 150 klinikker og en lille håndfuld på vej. SOS redegjorde for deres visitationspraksis ud fra de generelle retningslinjer om, at der ikke er loft over antal behandlinger, at også tilbagefald er dækket, og at der ikke benyttes lægehenvisninger. Efter skadesanmeldelse og tilkendelse i Scandia viderestilles patienten til callcentret hos SOS, der optager anamnese og visiterer til en konkret klinik ud fra en faglig vurdering og ud fra patientønsker. Callcentermedarbejderne er alle sundhedsfagligt uddannede (mest fysioterapeuter), og DKF har forestået undervisning for alle.

På baggrund af enkelte medlemshenvendelser om patienter, der har givet udtryk for, at de er blevet ”talt fra kiropraktik” fremhævede SOS, at de altid tager en faglig dialog med patienten i forhold til træning, egenomsorg og tidligere behandlingserfaringer. 

SOS arbejder pt. på indførelsen af e-fakturering. Der er aftalt nyt dialogmøde den 21. oktober 2013.

2.maj 2013

Erfa-møde om Copenfysio 15. maj kl. 16 i Kolding

Bestyrelsen inviterer til et erfa-møde efter de sidste måneders debat og dialog om samarbejdet med Copenfysio (CF).

DKF har tidligere orienteret medlemmerne via DKF Info om resultatet af dialogen og status på samarbejdet, ligesom Copenfysio selv har orienteret deres samarbejdsklinikker i en rundsendelse fra 19. marts 2013. Det er i øvrigt aftalt et møde for callcenter-medarbejderne i CF den 30. maj 2013, hvor DKF vil oplyse om kiropraktik.

Det er aftalt, at Copenfysio og DKF holder en tæt dialog og et nyt dialogmøde inden sommerferie. Denne gang også med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer repræsenteret ved næstformand Lone Kousgaard Jørgensen og Susanne Skov Vendrup.

Forud for dette møde ønsker bestyrelsen dialog med interesserede kiropraktorer med erfaring fra samarbejdet med Copenfysio for ad den vej at indsamle erfaringer, synspunkter og ønsker til samarbejdet med CF.

Mødet holdes onsdag den 15. maj kl. 16-18 i Bramdrupdam Hallerne, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.

Tilmelding til Pia Ravn via pr@danskkiropraktorforening.dk eller 3393 0400. 

2.maj 2013

Artikel i Practicus: Hvorfor henvise skriftligt til kiropraktor?

Nyeste nummer af de praktiserende lægers tidskrift, Practicus, udkom i sidste uge artikel om grundene til at henvise til kiropraktor – og gøre det skriftligt.

Artiklen er indleveret af DKF som led i implementeringen af den nye vejledning om læge-kiropraktor-kommunikation, som Danske Regioner, Dansk Selskab for Almen Medicin, Praktiserende Lægers Organisation og DKF lancerede i januar.

Artiklen kan læses her.

Inden for den næste måneds tid vil en folder om vejledningen blive sendt til samtlige almen praksis og kiropraktorpraksis. Læs mere om læge-kiropraktor-kommunikation her


16. april 2013

Ph.d.-forsvar på SDU

Tirsdag den 30. april kl. 14.00 forsvarer Roni Evans sin Ph.D. med titlen ”A mixed methods approach for evaluating spinal manipulation and exercise for chronic neck pain”. Ph.D-forsvaret finder sted i lokale 100 på SDU, Campusvej 55, 5230 Odense.

Læs mere

12. april 2013

Ny, åben klub til faglig sparring på DKF Forum!

Der er nu oprettet en ny klub på DKF Forum med navnet Faglig sparring. Formålet med klubben er, at I kan udveksle erfaringer omkring arbejdet som kiropraktor, søge råd og vejledning fra kolleger og dele faglig viden og idéer.

Alle medlemmer kan melde sig ind i den nye klub. Du melder dig ind ved at gå ind på DKF Forum – Klubber og klikke på Bliv medlem ud for klubben Faglig sparring.

12. april 2013

Ingen karantæne for bloddonorer efter akupunktur hos kiropraktor

Tidligere fik bloddonorer, som havde modtaget akupunkturbehandling hos kiropraktor, 6 måneders karantæne. Denne regel er nu ophørt, således at akupunkturbehandling hos en autoriseret sundhedsperson med sterile engangsnåle, nu ikke medfører karantæne.

Læs mere

12. april 2013

Studietur til Beijing – stadig ledige pladser

Husk, at du fra den 12.-19. oktober 2013 har mulighed for at komme på en spændende inspirations-/studietur til Beijing med det norske rejsebureau MittKina, der i 2011 arrangerede en tilsvarende tur for norske kiropraktorer. Der er nu 15 tilmeldte deltagere, og der er stadig ledige pladser. Der skal være over 25 deltagere for at turen bliver gennemført.

Læs mere

12. april 2013

Reception på NIKKB – Kiropraktorernes Videnscenter

I anledning af flytningen til SDU inviterer NIKKB til reception den 3. maj kl. 14.30-16.30, hvor der vil være mulighed for at nyde en lille forfriskning med kolleger og venner.  Før receptionen er der mulighed for at melde sig til et spændende kursus med 2 foredrag fra kl. 10-13.45, og at høre Jan Dohrmann fortælle om KirPACS fra 13.45-14.15.

Læs mere

21. marts 2013

Kurser i Dansk Magisterforening i april

DM udbyder i april kurserne ’Bliv en bedre underviser’, ’Konsulenten som sparringspartner’ og ’Den faciliterende projektleder’. Du kan få kurserne til medlemspris, hvis du oplyser, du er medlem af DKF.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her

21. marts 2013

Kurser på NIKKB

I april tilbyder NIKKB kurserne ’Personlig udvikling gennem ledelse’ og ’Lær at skrive bedre’, hvor der stadig er ledige pladser.

Læs mere om kurserne og tilmeld dig her

21. marts 2013

DSKKB’s generalforsamling 2013

DSKKB holder generalforsamling fredag den 19. april 2013 kl. 17.00 på Regionshospitalet Silkeborg. Der vil være mulighed for at høre nærmere om rygcentret ved Regionshospitalet og de kliniske retningslinjer for lumbal prolaps, som er udgivet i efteråret 2012.

Læs programmet her

21. marts 2013

Valg til udvalg

Det har været muligt at meddele sit kandidatur til henholdsvis Klinikejerudvalget, Udvalget for ansatte i privat praksis og Udvalget for offentligt ansatte frem til 19. marts 2013. Sekretariatet har modtaget besked fra alle hidtidige medlemmer i de tre respektive udvalg om, at de ønsker at genopstille. Der har ikke været andre, der har ønsket at stille op som kandidat til udvalgene.

Som meddelt i DKF Info den 8. marts 2013 bliver der derfor ikke foretaget en valghandling, og de tre udvalg fortsætter med den nuværende sammensætning frem til foråret 2015.

Se medlemmer af udvalgene her

21. marts 2013

Honorarregulering pr. 1. april 2013

Honorarer for speciale 53 og 64 reguleres pr. 1. april 2013. De regulerede honorarer fremgår af DKF’s hjemmeside. På samme side fremgår de nye attesthonorarer og honorar for praksiskonsulenter.

Læs om honorarerne her

13. marts 2013

Der mangler en sundhedspolitisk vision for praksissektoren

Borgerne er glade for praksissektoren, men der mangler en vision for, hvordan sektoren skal udvikle sig, hvis den fortsat skal bidrage til, at samfundet får mest mulig sundhed for pengene. Det var budskabet til Folketingets Forebyggelses- og Sundhedsudvalg fra otte praksisorganisationer, heriblandt DKF.

Praksissektoren er billig, effektiv og leverer høj sundhedsfaglig kvalitet. Men der er behov for en sundhedspolitisk vision for, hvordan sektoren skal udvikle sig, hvis samfundet skal have mest sundhed for pengene, og borgerne skal sikres et sammenhængende sundhedsvæsen. Det var hovedbudskabet fra de otte praksisorganisationer, som tirsdag 12. marts mødtes med Folketingets forebyggelses- og sundhedsudvalg.

De otte organisationer er Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Foreningen af Speciallæger, Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter, Praktiserende Lægers Organisation og Tandlægeforeningen. Mødet er kommet i stand på Dansk Kiropraktor Forenings initiativ. Foreningens formand Peter Kryger-Baggesen indledte mødet med et oplæg sammen med tandlægernes formand Freddie Sloth-Lisbjerg.

Organisationerne havde bedt om mødet som opfølgning på en rapport fra Rigsrevisionen, der kom sidste år, og som alene har kigget på udgifter og styring i sektoren. Derfor var ønsket at komme i dialog med politikerne om, hvordan sektoren skal udvikle sig fremover. For praksissektoren er borgernes vigtigste og hyppigste kontakt til sundhedsvæsenet, og langt de fleste bliver færdigbehandlet i sektoren. Borgerne er glade for de praktiserende sundhedsbehandlere, blandt andet kiropraktorer, og udgifterne per patient er lave. De seneste år har praksissektoren da også overtaget flere og flere opgaver, og ingenting tyder på, at den udvikling stopper. Tværtimod ser det ud til, at praksissektoren fremover skal løse endnu flere opgaver.

”Det er helt naturligt, at vi får startet en debat med politikerne om, hvilke udfordringer og opgaver, der venter os i praksissektoren, og hvordan vi kan være med til at løse dem,” siger Peter Kryger-Baggesen, formand for DKF.

Eksempelvis er det relevant i forhold til, at antallet af ældre og borgere med kroniske sygdomme vil vokse fremover, og at det er et politisk ønske at nedbringe antallet sygemeldte og samtidigt sørge for, at de kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

På mødet pegede organisationerne på muligheder, der kan styrke tværfagligheden indbyrdes mellem de forskellige praksisområder, eksempelvis i forhold til de 290.000 danskere, der har diabetes. Men også på behovet for et tættere samarbejde mellem praksissektor, kommunal sektor og sygehusvæsenet.

”Mødet og dialogen var meget konstruktiv. Politikerne var imødekommende overfor vores initiativ og lyttede med stor interesse på vores synspunkter. De var enige i, at der er brug for at starte denne debat. Næste skridt er, at finde ud af, hvordan vi kommer videre med at udvikle visionerne. Det skal vi blandt andet diskuterede i vores netværk med de andre syv praksisorganisationer,” siger Peter Kryger-Baggesen.

8. marts 2013

Valg til udvalg

Som nævnt i DKF Info den 22. februar skal der vælges medlemmer til DKF’s udvalg: Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i privat praksis og Udvalget for offentligt ansatte. Sekretariatet har modtaget besked fra samtlige medlemmer i de tre respektive udvalg om, at de ønsker at genopstille.

Se medlemmer af udvalgene her: http://www.danskkiropraktorforening.dk/Om-DKF/Underside-1/Udvalg/

På grund af den korte tidsfrist, der blev givet til at meddele sit kandidatur, er det blevet besluttet at forlænge fristen for opstilling til den 19. marts 2013. Ønsker du at stille op til et udvalg, så send en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk

De enkelte kandidater vil efter den 19. marts få mulighed for at præsentere sig på DKF Forum. Hvis det viser sig, at der ikke melder sig yderligere kandidater til de tre udvalg, vil der ikke blive foretaget en valghandling, og de tre udvalg vil fortsætte med den nuværende sammensætning.

8. marts 2013

OK 2013 på praksisområdet

DKF og Regionernes Lønnings og Takstnævn (RLTN) udvekslede overenskomstkrav den 8. februar 2013. Bestyrelsen har på møder i februar og marts drøftet RLTN’s krav. Kravene har endvidere været drøftet med repræsentanter fra KKF’erne og samarbejdsudvalgene.

Bestyrelsen forventer, at overenskomstforhandlinger bliver vanskelige ikke mindst fordi regionerne forlanger, at der aftales en fastramme for udgifterne til kiropraktik i de kommende år, uanset om antallet af patienter stiger. 

Der vil blive afholdt politiske forhandlingsmøder i april og maj/juni.

Forhandlingerne forventes afsluttet i juni 2013, så en ny overenskomst kan træde i kraft den 1. oktober 2013.

Læs overenskomstkravene her

8. marts 2013

Praksisnetværket mødes med Folketingets Sundhedsudvalg

På tirsdag den 12. marts mødes Praksisnetværket, som består af de otte sundhedsorganisationer, der har overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, med Folketingets Sundhedsudvalg. De otte organisationer er DKF, Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Fysioterapeuter, Tandlægeforeningen, Tandplejerforeningen, Fodterapeutforeningen og Psykologforeningen.

Mødet med Folketingets Sundhedsudvalg er kommet i stand, efter at Praksisnetværket har henvendt sig til Sundhedsudvalget med et ønske om en fælles drøftelse af praksissektorens fremtid.

I næste uge vil du kunne læse nærmere om mødet her under nyheder på hjemmesiden.

5. marts 2013

Mød din kommende turnuskandidat eller tutor den 13.marts

DKF og Klinisk Biomekanik inviterer kommende turnuskandidater og tutorer til at møde hinanden på SDU onsdag den 13. marts 2013.

Mødet finder sted på Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, i Winsløwparken i Odense i lokale WP 1904 kl. 19.00 til cirka kl. 21.00.

Omkring 10 klinikker har tilmeldt sig, men der er åben for tilmelding indtil kl. 12 samme dag. Skriv en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk. Mødet er målrettet kandidater, der dimitterer til sommer eller til årsskiftet, men alle kandidatstuderende er velkomne.

5. marts 2013

Nye standardansættelsesaftaler fra marts 2013

Der har gennem længere tid været et udbredt ønske om modernisering af DKF’s standardansættelsesaftaler for turnuskandidater og ansatte i privat praksis i forhold til barselsområdet. Derudover har der været ønske om, at aftalerne skulle beskrive vilkårene vedr. løn under sygdom, adgang til fravær i forbindelse med barns første sygedag og forhold vedr. medarbejderudviklingssamtaler (MUS-samtaler).

Læs om standardansættelsesaftalen for turnuskandidater

Læs om standardansættelsesaftalen for ansatte kiropraktorer

Barselsområdet
DKF ’s standardansættelsesaftaler har hidtil ikke reguleret forholdene for ansatte kiropraktorer under graviditet og barsel mv. Ansatte kiropraktorers vilkår under graviditet og barsel har derfor fulgt reglerne i funktionærloven, hvorefter den ansatte (moderen) har krav på halv løn (og pension) under 4 ugers graviditets- og 14 ugers barselsorlov. Funktionærloven indeholder ikke regler om løn under forældre- og fædreorlov.

Med indførelse af regler i standardansættelsesaftalerne om løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov svarende til den periode hvor arbejdsgiveren kan få refusion fra Barsel.dk, bliver der stillet et tidssvarende aftalegrundlag til rådighed for ansatte kiropraktorer og klinikejere i forbindelse med indgåelse af ansættelsesaftaler i privat praksis. For turnuskandidater fastsættes lønnen inkl. eget pensionsbidrag til 24.080 kr. pr. måned, og for ansatte kiropraktorer til 25.500 kr. ligeledes inkl. eget pensionsbidrag. De fastsatte lønniveauer tages op til revision, såfremt refusionen fra Barsel.dk ændres.

De nye regler på barselsområdet medfører bedre økonomiske vilkår for de ansatte kiropraktorer under graviditets-, barsels, fædre- og forældreorlov og merudgifter i et begrænset omfang for arbejdsgiverne.

Forbedringerne er mest mærkbare for kvindelige turnuskandidater på basisløn og for kiropraktorer, der oppebærer en provisionsløn på under 49.493,88 kr. pr. måned (ekskl. feriepenge, eget pensions- og ATP-bidrag pr. måned) under graviditets- og barselorlov, hvor de hidtil kun har været sikret halv løn i de pågældende perioder, dog med mulighed for supplering op til dagpengeniveauet. Såfremt den ansatte tjener mere end 49.493,88 kr. pr. måned (ekskl. feriepenge, eget pensions- og ATP-bidrag pr. måned) har vedkommende dog fortsat krav på halv løn under graviditets- og barselsorlov, jf. funktionærlovens regler. Derudover medfører ændringen, at fædre får mulighed for at holde to ugers fædreorlov med løn, og at moderen og faderen får mulighed for (i en begrænset periode) at holde forældreorlov med løn, hvor de hidtil kun har været berettiget til at modtage dagpenge.

For arbejdsgiverne betyder de nye regler, at jo mindre den ansatte får i løn under graviditets- og barselsorlov, jo større merudgifter får arbejdsgiveren i forhold til de gældende regler. De samlede maximale merudgifter i forbindelse med graviditets- og barselsorlov (18 uger) for ansatte kiropraktorer er ca. 4.250 kr. og for turnusassistenter 3.700 kr. Ved 9 ugers forældreorlov for ansatte kiropraktorer er merudgifterne ca. 6.400 kr. og ved to ugers fædreorlov 1.400 kr., og lidt lavere for turnusassister, nemlig ca. 5.600 kr. og 1.050 kr.

Løn under sygdom
Det følger af funktionærloven, at sygdom er lovligt forfald, og den ansatte har derfor ret til sædvanlig løn i forbindelse med fravær som følge af sygdom. Retten til løn under sygdom har hidtil ikke været eksplicit nævnt i standardansættelsesaftalerne. Det er opfattelsen, at der er behov for at klarificere den gældende retstilstand, så det udtrykkeligt kommer til at fremgå af standardkontrakterne, at ansatte kiropraktorer har krav på løn under fravær pga. sygdom. DKF har i den forbindelse opdateret vejledningen om sygdom og sygedagpenge.

Læs nærmere

Barns første sygedag
De ansatte får med den nye bestemmelse adgang til at holde fri uden løn til pasning af sygt barn på den første sygedag.

MUS-samtaler  
Som led i moderniseringen af standardansættelsesaftalerne indføres en bestemmelse om, at arbejdsgiveren og den ansatte kiropraktor en gang om året skal drøfte de udviklingsmæssige perspektiver for den ansatte. Der indføres ikke krav om MUS-samtaler i standardansættelsesaftalen for turnuskandidater.

DKF lægger snarest relevant materiale vedr. MUS-samtaler på hjemmesiden.

Tillæg til gældende ansættelsesaftaler
Ændringerne får virkning for ansættelsesaftaler, der indgås efter de ændrede standardansættelsesaftaler er trådt i kraft. DKF anbefaler, at klinikejere og de ansatte aftaler tillæg til allerede gældende ansættelseskontrakter, så de bringes i overensstemmelse med de nye regler på barselsområdet vedr. ret til fravær ved barns første sygedag samt MUS-samtaler.

DKF har udarbejdet skabeloner for tillæg til standardansættelsesaftalerne. Kopi af indgåede tillægsaftaler bedes indsendt til DKF.

Læs tillægget for turnuskandidater

Læs tillægget for ansatte kiropraktorer

5. marts 2013

Opdateret pjece om DKF Forum

DKF har netop opdateret pjecen ’DKF Forum – Kiropraktorernes samlingssted’ med nyt indhold om kommunikation på DKF Forum.

I pjecen er bl.a. forskellen mellem debatindlæg og blogindlæg beskrevet, og hvordan man bør benytte sig af dem. Debatten er beregnet til spørgsmål til kollegaer og diskussioner, mens et blogindlæg er et indlæg, som beskriver et emne eller orienterer om noget, uden nødvendigvis at lægge op til respons.

Husk, at har du et konkret problem eller spørgsmål til sekretariatet, så er den rigtige vej at gå at henvende sig direkte til sekretariatet på dkf@danskkiropraktorforening.dk. Debat og blogs på DKF Forum er målrettet kommunikation mellem medlemmerne.

Læs den opdaterede pjece her

5. marts 2013

Har du indbetalt for meget til ratepension?

Fra den 4. marts er din årsopgørelse klar i din skattemappe. For skatteåret 2012 må der i alt maksimalt indbetales 50.000 kr. til ratepension eller ophørende livrenter. Hvis du har indbetalt for meget, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med det overskydende beløb.

Læs mere

22. februar 2013

Kurser i Dansk Magisterforening

Dansk Magisterforening tilbyder i foråret bl.a. kurset "Evaluering, kvalitetsudvikling og resultatstyring", som du kan deltage i til medlemspris, hvis du oplyser, du er medlem af DKF.

Læs mere om dette og andre kurser her

22. februar 2013

Koliksvar i Ugeskriftet

Ugeskrift for Læger bragte i sidste uge debatindlægget ”Vildledning om kolikbehandling”. Indlægget går i rette med budskaberne i professor Jan Blaakærs artikel ”Kiropraktisk behandling af spædbarnskolik savner evidens”, som bringes i samme trykte udgave, men skabte medieomtale tilbage i januar, da Ugeskriftet offentliggjorde artiklen på sin hjemmeside.

DKF har koordineret debatindlægget, hvor formand Peter Kryger-Baggesen, DKF, direktør, ph.d. Henrik Wulff Christensen, NIKKB, professor, ph.d. Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og seniorforsker, ph.d. Lise Hestbæk, NIKKB, angriber artiklens konklusion om, at kiropraktisk behandling af kolik bør frarådes. Artiklen bygger på et ikke-opdateret grundlag, idet der i slutningen af 2012 er udkommet to nye undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget.

I indlægget skriver kiropraktorerne blandt andet:

”For det første er artiklen skrevet i et usædvanligt følelsesladet og kraftigt sprog. Dernæst indeholder den urigtige oplysninger om antal børn i kolikbehandling hos kiropraktor og de offentlige udgifter forbundet hermed. Desuden savner artiklen metodeafsnit, udvælgelseskriterier, kvalitetsvurdering og konkluderer på behandlingseffekt baseret på ikke-randomiserede undersøgelser, hvilket vi opfatter som mangler, selvom den ikke er en systematisk litteraturgennemgang, men kun en såkaldt statusartikel. Sidst, men ikke mindst er artiklen ikke opdateret. I oktober og december 2012 udkom to undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget. Den ene inddrager det hidtil største antal børn. Den anden er et systematisk review fra Cochranesamarbejdet.”

Kiropraktorerne konkluderer endvidere: ”Kiropraktorbehandling af kolik er sikker og billig, og der er ikke alternativer med bedre evidens. Derfor er det uforståeligt, at man direkte fraråder behandling hos en autoriseret sundhedsprofession. Det ærgrer os, at Ugeskrift for Læger videreformidler den voldsomme konklusion uden at inddrage forskere med kendskab til manipulationsbehandling og kiropraktik, hvilket havde afsløret artiklens mangler.”

Debatindlægget kan læses på DKF Forum under debattråden ’Behandling af kolik til debat’.

Venstres forebyggelse- og psykiatriordfører Jane Heitmann har bedt sundhedsministeren om at forholde sig til sagen via inddragelse af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsminister Astrid Krag har anmodet Sundhedsstyrelsen om en faglig udtalelse, men udtalte allerede i januar støtte til kiropraktorerne i Berlingskes netavis. Blandt andet med følgende udtalelse:

"- Kiropraktorer er autoriserede sundhedspersoner, der gerne må behandle børn med kolik. De har selvfølgelig et ansvar for at give patienten den fagligt set rigtige behandling, og netop i forbindelse med kiropraktisk behandling af børn under et år er der i autorisationsreglerne skærpet opmærksomhed.”

Læs artiklen

DKF er i kontakt med de involverede parter i sagen, som er blevet gjort opmærksomme på de faktuelle omstændigheder og DKF’s synspunkter.

På DKF Forum kan medlemmer finde vejledning til budskaber til patienter, som spørger ind til emnet. Se under debatten ’Behandling af kolik til debat’.

4. februar 2013

Tag med på studietur til Beijing

Fra den 12.-19. oktober 2013 har du mulighed for at komme på inspirations-/studietur til Beijing sammen med andre interesserede kolleger. Turen arrangeres af det norske rejsebureau MittKina, der i 2011 arrangerede en tilsvarende tur for norske kiropraktorer. Der er allerede 13 tilmeldte deltagere, og der er stadig ledige pladser.

Turen vil byde på et varieret program, bl.a. med besøg på Beijing University of Chinese Medicine, som udbyder fag inden for behandling af rygsøjlen og andre led baseret på traditionel kinesisk medicin og Beijing Massage Hospital, som er en flagskibsklinik inden for kinesisk manuel behandling.

Der vil på turen også være god tid til sightseeing i Beijing med besøg til bl.a. Sommerpaladset og Den Forbudte By.

Læs mere om turen, tilmelding mv. her

4. februar 2013

Kurser på NIKKB i foråret 2013

NIKKB tilbyder mange spændende kurser i foråret 2013. Du kan læse nærmere om alle kurserne på NIKKB’s hjemmeside, hvor du også kan få information om tilmelding mv.

Læs mere

4. februar 2013

Kurser i Dansk Magisterforening foråret 2013

Du kan nu få kurser til medlemspris i Dansk Magisterforening, hvis du oplyser, du er medlem af DKF. I foråret 2013 bliver der bl.a. udbudt kurser i lederskab, stresshåndtering og interkulturel kommunikation. 

Læs mere

1. februar 2013

Mød en kommende turnuskandidat

Klinisk Biomekanik og DKF arrangerer et møde, hvor klinikejere kan synliggøre sig selv og deres klinik over for kommende turnuskandidater.
Skriv til dkf@danskkiropraktorforening.dk, hvis du er interesseret i at deltage i et sådant møde. Det vil finde sted i marts på SDU om aftenen.

1. februar 2013

8 nye kiropraktorer

Et nyt hold kandidater fra studiet i klinisk biomekanik dimitterede fra SDU 30. januar. Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Lene Marie Isaksen, ledende overlæge ved Rygcenter Syddanmark, gav de 8 nye kiropraktorer lykønskninger og ros med på vejen.

Læs mere

1. februar 2013

Vær med til at markedsføre uddannelsen

DKF hjælper til med at markedsføre kiropraktoruddannelsen i samarbejde med SDU, og du kan hjælpe til. Målgruppen er ikke kun uddannelsessøgende, men i høj grad også deres forældre, venner, erhvervsvejledere, undervisere og netværk i øvrigt.

1. Klinisk Biomekanik sender foldere om uddannelsen til alle klinikker. Læg brochurerne i venteværelset. Rekvirér flere via Klinisk Biomekanik på fvkb@health.sdu.dk eller DKF på dkf@danskkiropraktorforening.dk hvis I har brug for flere.

2. Download lydløst slideshow og/eller film til venteværelset: www.danskkiropraktorforening.dk/blivkiropraktor

3. Vis filmen og/eller slideshowet på klinikkens eller din egen hjemmeside, eller på Facebook. Du kan også linke til info-sitet: www.sdu.dk/kiropraktik

4. ’Synes godt om’ og del Klinisk Biomekaniks Facebookside: www.facebook.com/kiropraktorSDU

Fristen for ansøgning til videregående uddannelse er 15. marts for kvote 2-ansøgere. Kvote 1-fristen er 5. juli 2013.

1. februar 2013

Indstilling af kandidater til forskerpris 2013

Dr. Ingrids Forskerpris 2013

Gigtforeningen indkalder indstillinger til mulige kandidater til Dronning Ingrids Forskerpris 2013. Prisen er på 100.000 kr. Indstillingsfrist er 1. marts 2013.

Formål: Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på
•at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt
•at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet

Uddeling: Prisen uddeles på Gigtforeningens repræsentantskabsmøde i maj 2013.

Hvem kan modtage: En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere.
Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav: Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt.

Nominering: Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater.
Indstillingen af kandidater skal indeholde:
•En kort begrundelse for at indstille kandidaten
•Beskrivelse af relevant forskning
•Kandidatens CV

Prisens størrelse: 100.000 kr.

Indstillingen sendes til
Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk

Indstillingen skal indsendes senest fredag den 1. marts 2013.

1. februar 2013

Læger og kiropraktorer enige om kommunikation

Kommunikation mellem kiropraktorer og praktiserende læger er vigtig for at sikre sammenhængende patientforløb.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening aftalte derfor ved overenskomstforhandlingerne i 2010, at kvaliteten i behandlingen af patienter med lidelser i bevægeapparatet skal styrkes ved at udbygge kommunikationen mellem kiropraktorer og alment praktiserende læger.

Repræsentanter fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Dansk Kiropraktor Forening, Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin er blevet enige om udformning af indholdet i kommunikationen mellem de to faggrupper. Vejledningen beskriver, hvornår kommunikation er relevant, og hvordan den bør foregår. Vejledningen anbefaler, at lægen henviser skriftligt til kiropraktor via Refhost, og at kiropraktoren, når lægen har henvist skriftligt – eller det i øvrigt er relevant – melder tilbage i form af en skriftlig epikrise. Det foreslås også, at kiropraktoren informerer egen læge om foretagne røntgen- og ultralydsundersøgelser.

Der er nu skabt et fælles grundlag for kommunikation mellem de to faggrupper, som skal være med til at sikre sammenhængende forløb i primærsektoren for patienter med lidelser i bevægeapparatet.

Læs vejledningen her

18. januar 2013

Forskningsseminar: Artrose i Danmark

Gigtforeningen afholder den 12. marts et forskningsseminar fra kl. 9.30-15.30 på SDU med overskriften: ”Artrose i Danmark - ny viden, nye retningslinjer og implementering i sundhedsvæsenet”. Her vil anerkendte forskere præsentere den nyeste forskning inden for behandling og rehabilitering samt de økonomiske aspekter forbundet med artrose. Seminaret henvender sig til alle sundhedsfaglige grupper.

Læs mere om forskningsseminaret, tilmelding mv. 

18. januar 2013

Ny funktion: Følg en kiropraktor

I samarbejde med Klinisk Biomekanik, som i denne tid deltager på uddannelsesmesser landet over, har DKF lavet en ny funktion på sin hjemmeside. Her kan personer, som overvejer at læse at læse til kiropraktor, blive sat i forbindelse med en kiropraktorklinik med henblik på at komme på besøg for at opleve, hvad en kiropraktor laver.

Funktionen hedder ’Følg en kiropraktor’ og findes på: www.danskkiropraktorforening.dk/oplevkiropraktor

17. januar 2013

Dansk Magisterforening tilbyder kurser til medlemspris

Som medlem af DKF kan du nu får alle Dansk Magisterforenings kurser til medlemspris. For at få medlemsrabatten skal du huske at skrive, at du er medlem af Dansk Kiropraktor Forening i bemærkningsfeltet, når du tilmelder dig et kursus.

Læs mere

17. januar 2013

Kolikdebat: Støtte fra ministeren

Debatten, som en artikel om kiropraktorers kolikbehandling rejste i sidste uge, fik ikke den store medieomtale, men der har været efterdønninger i bl.a. lokalaviser i Nordjylland.

Berlingske Nyhedsbureau forfulgte sagen i sin avis den dag, Ugeskrift for Læger publicerede artiklen og udgav en net-artikel, hvor Peter Kryger-Baggesen udtaler sig om, at lægernes udmeldinger ikke baserede sig på opdateret viden.

I samme artikel udtaler Sundhedsminister Astrid Krag (SF) støtte til kiropraktorerne med følgende citater: "- Enhver, der har oplevet at have et grædende og utrøsteligt barn, ved, hvor hårdt det er for både barnet og familien. Derfor søger nogle hjælp hos kiropraktorer, for eksempel efter anbefaling fra sundhedsplejersken. Og det er der intet i vejen for, siger Astrid Krag. - Kiropraktorer er autoriserede sundhedspersoner, der gerne må behandle børn med kolik. De har selvfølgelig et ansvar for at give patienten den fagligt set rigtige behandling, og netop i forbindelse med kiropraktisk behandling af børn under et år er der i autorisationsreglerne skærpet opmærksomhed, tilføjer ministeren.”

Læs artiklen her 

Venstres forebyggelse- og psykiatriordfører Jane Heitmann har bedt ministeren om at forholde sig til sagen. DKF har dels kontaktet Jane Heitmann, dels sundhedsministeriet for at oplyse om sin opfattelse af sagen. Der er i forlængelse af dette aftalt møde med Jane Heitmann i slutningen af januar.

DKF har koordineret et debatindlæg til Ugeskrift for Læger, hvor formand Peter Kryger-Baggesen, DKF, direktør, ph.d. Henrik Wulff Christensen, NIKKB, professor, ph.d. Jan Hartvigsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, og seniorforsker, ph.d. Lise Hestbæk, NIKKB, går i rette med artiklens konklusion. Debatindlægget bærer overskriften ”Vildledning om kolikbehandling” og kan læses på DKF Forum under debattråden ’Behandling af kolik til debat’. I indlægget udtaler de blandt andet:

”Kiropraktorbehandling af kolik er sikker og billig, og der er ikke alternativer med bedre evidens. Derfor er det uforståeligt, at man direkte fraråder behandling hos en autoriseret sundhedsprofession. Det ærgrer os, at Ugeskrift for Læger videreformidler den voldsomme konklusion uden at inddrage forskere med kendskab til manipulationsbehandling og kiropraktik, hvilket havde afsløret artiklens mangler.”

Debatindlægget bringes så vidt muligt sammen med Jan Blaakærs artikel, når denne bringes i den trykte udgave af Ugeskriftet – sandsynligvis engang i februar.

17. januar 2013

Ny journalbekendtgørelse

Sundhedsstyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. januar 2013. Journalbekendtgørelsen regulerer som noget nyt brug af tværfaglige journalsystemer.

De nye regler er særligt relevant for kiropraktorer, der arbejder i tværfaglige sundhedsordninger så som FHC, med fælles tværfagligt journalsystem.

Se bekendtgørelsen

17. januar 2013

Bekendtgørelse om kiropraktors adgang til indhentning af helbredsoplysninger mv. i elektroniske systemer

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har – på opfordring fra DKF - udstedt en bekendtgørelse, som giver kiropraktorer samme muligheder, som bl.a. læger allerede har, for ved opslag i elektroniske systemer at indhente oplysninger om en patients helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Den nye adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer har især betydning for mulighederne for at indhente billeddiagnostiske undersøgelser via Kir PACS og fra sygehusenes billeddiagnostiske afdelinger.

Se bekendtgørelsen

15. januar 2013

2 ledige ydernumre i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden opslår 2 ledige ydernumre til nedsættelse i Region Hovedstaden.

Det ene ydernummer opslås i planlægningsområde syd, Glostrup Hospitalsområde, og denne kapacitet er geografisk bundet til området.
Det andet ydernummer opslås i planlægningsområde midt, Herlevs Hospitalsområde, og denne kapacitet opslås med etableringspligt og geografisk binding til området i 5 år.

Læs mere

15. januar 2013 

KiroFAKTA 2012 ude nu

NIKKB’s forskningsenhed har nu færdiggjort den store KiroFAKTA 2012-undersøgelse, som beskriver kiropraktorbranchens forhold i Danmark. Det er anden gang, undersøgelsen gennemføres, og den er planlagt til at skulle ske hvert andet år.

Læs mere

15. januar 2013

Interesseret i at møde kommende turnuskandidater?

Klinisk Biomekanik og DKF arrangerer et møde, hvor klinikejere kan synliggøre sig selv og deres klinik over for kommende turnuskandidater.
Skriv til dkf@danskkiropraktorforening.dk, hvis du er interesseret i at deltage i et sådant møde. Det vil finde sted i marts på SDU om aftenen.
 

7. januar 2013

Debat og pressemeddelelse om kolik

Under overskriften ’Kiropraktisk behandling af spædbarnskolik savner evidens’ konkluderer læger i Ugeskrift for Læger i dag, at der ikke er dokumentation for effekten af kiropraktisk behandling for kolik. På den baggrund fraråder forfatterne denne form for behandling. Artiklen bygger på et ikke-opdateret grundlag, idet der i slutningen af 2012 er udkommet to nye undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget, hvilket DKF gør opmærksom på i nyhed og pressemeddelelse til medierne.

I pressemeddelelsen er link til de relevante artikler. Artiklen fra Ugeskriftet er dog copyright-beskyttet. Den kan kun læses, hvis man har abonnements-log ind (se under ’Først på nettet’).
På DKF Forum kan medlemmer finde vejledning til budskaber til patienter, som spørger ind til emnet. Se under debatten ’Behandling af kolik til debat’.

7. januar 2013

PRESSEMEDDELELSE:

Dokumenteret effekt af kolikbehandling hos kiropraktor

LÆGER IKKE OPDATERET PÅ NYE KOLIKRESULTATER
Læger konkluderer i ny artikel i Ugeskrift for Læger i dag, at der ikke er dokumentation for effekten af kiropraktisk behandling på spædbørn med kolik, og forfatterne fraråder denne form for behandling. Dansk Kiropraktor Forening påpeger, at artiklen bygger på et ikke opdateret grundlag, idet der i slutningen af 2012 er udkommet to nye undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget.

- Det undrer os meget, at forfatterne går ud med en sådan konklusion uden at være ordenligt opdaterede. Det er dårlig sundhedsinformation, siger Dansk Kiropraktor Forenings formand Peter Kryger-Baggesen.

Helt nye studier styrker evidensen
De studier, som forfatterne fra Ugeskrift for Læger har undersøgt, består af fem danske og udenlandske undersøgelser udført i perioden 1999 til 2010.

Forfatternes konklusion er hård ud fra de studier, som er med i gennemgangen. Og i henholdsvis oktober og december 2012 kom to nye undersøgelser, der støtter effekten af kiropraktisk behandling. I det første blev 104 babyer opdelt i tre grupper: 1) ingen behandling, forældre blindede, 2) behandling, forældre blindede, og 3) behandling med forældrenes vidende. Gråden blev signifikant reduceret i begge de behandlede grupper i forhold til den ubehandlede gruppe, og der var ingen signifikant forskel mellem de blindede og de ublindede forældre.

I december måned udkom en metaanalyse fra det velansete Cochrane-samarbejde. Analysen kommer frem til en noget mere favorabel konklusion end forfatterne fra Ugeskrift for Læger i forhold til kiropraktorbehandling af kolik. Analysen samler den eksisterende evidens frem til april 2012 og påpeger en positiv effekt af behandlingen og ingen bivirkninger.

- Vi står i den situation, at seks ud af syv undersøgelser påviser en effekt af behandling. Der er fortsat behov for flere undersøgelser for at stå på sikker grund, men trenden synes at være klar, siger Peter Kryger-Baggesen.

Er det dyrt?
Ifølge de offentlige sygesikringsdata fra Danske Regioner blev der i 2011 registreret 7.400 børn under 1 år i kiropraktisk behandling. Heraf modtager ca. halvdelen, altså knap 4.000, behandling for kolik, og de får i gennemsnit ca. fire behandlinger i et forløb. Det offentlige tilskud er ca. 200 kr. pr. forløb, i alt beløber det sig til ca. 800.000 kr. om året.

FAKTA
Hvilke nye studier styrker evidensen?
- Miller J, Newell D, Bolton J. Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: A pragmatic single-blind, randomized controlled trial. J Manipulative Physiol Ther 2012;35:600-607.

- Dobson D, Lucassen PLBJ, Miller JJ, Vlieger AM, Prescott P, Lewith G. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004796. DOI: 10.1002/14651858.CD004796.pub2.). 

Kontakt følgende for flere oplysninger:
• Formand, kiropraktor Peter Kryger-Baggesen, Dansk Kiropraktor Forening: peter@kirosk.dk eller 2559 3540
• Kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik: l.hestbaek@nikkb.dk eller 4029 0304
• Kiropraktor, professor, ph.d. Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet: jhartvigsen@health.sdu.dk eller 6011 4522
• Direktør Jakob Bjerre, Dansk Kiropraktor Forening: jb@danskkiropraktorforening.dk eller: 2671 1602 ehandling af kolik til debat

7. januar 2013

Debat om kolikbehandling


En artikel i Ugeskrift for Læger, uge 2, konkluderer, at der ikke er dokumentation for effekten af kiropraktisk behandling på spædbørn med kolik, og forfatterne fraråder denne form for behandling

Dansk Kiropraktor Forening påpeger, at artiklen bygger på et ikke-opdateret grundlag, idet der i slutningen af 2012 udkom to nye undersøgelser, som styrker evidensgrundlaget.

- Det undrer os meget, at forfatterne går ud med en sådan konklusion uden at være ordenligt opdaterede. Det er dårlig sundhedsinformation, siger Dansk Kiropraktor Forenings formand Peter Kryger-Baggesen.

Helt nye studier styrker evidensen
De studier, som forfatterne fra Ugeskrift for Læger har undersøgt, består af fem danske og udenlandske undersøgelser udført i perioden 1999 til 2010. I henholdsvis oktober og december 2012 blev imidlertid to nye undersøgelser offentliggjort.

I oktober udkom et kvalitetsstudie, hvor 104 babyer blev opdelt i tre grupper: 1) ingen behandling, forældre blindede 2) behandling, forældre blindede, og 3) behandling med forældrenes vidende. Gråden blev signifikant reduceret i begge de behandlede grupper i forhold til den ubehandlede gruppe, og der var ingen signifikant forskel mellem de blindede og de ublindede forældre. (Miller J, Newell D, Bolton J. Efficacy of chiropractid manual therapy on infant colic: A pragmatic single-blind, randomized controlled trial. J Manipulative Physiol Ther 2012;35:600-607).

I december måned udkom en metanalyse fra det velansete Cochrane-samarbejde. Analysen kommer frem til en noget mere favorabel konklusion end forfatterne fra Ugeskrift for Læger i forhold til kiropraktorbehandling af kolik.

Analysen samler den eksisterende evidens frem til april 2012 og påpeger en positiv effekt af behandlingen. Denne effekt er statistisk signifikant i alle analyserne med undtagelse af den, der udelukkende medtager de studier, hvor forældrene var blindede for behandlingen (uvidende om barnet blev behandlet eller ej). Der blev ikke fundet nogen bivirkninger. (Dobson D, Lucassen PLBJ, Miller JJ, Vlieger AM, Prescott P, Lewith G. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 12. Art. No.: CD004796. DOI: 10.1002/14651858.CD004796.pub2.).

Hertil skal lægges, at studiet fra oktober imødegår flere mangler, som Cochranes-analysen anfører, men da Cochranes indsamling sluttede i april, er denne undersøgelsen desværre ikke inkluderet.

- Alt i alt kan vi konstatere, at evidensen for kiropraktorbehandling af spædbørnskolik er blevet stærkere, siger Peter Kryger-Baggesen.

Han henviser til, at der i sundhedsvæsnet i øvrigt ikke findes andre behandlingsformer, som beviseligt kan afhjælpe kolik.

- Vi står i en situation, hvor vi ikke kan sende børnene et andet sted hen. Kiropraktik er en af de metoder, hvor der trods alt er studier, der viser en effekt, siger Peter Kryger-Baggesen. 

Dansk projekt igang
Kiropraktorernes videnscenter Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) har et stort kolikforskningsprojekt i gang, som er over to år gammelt.

Desværre har der været problemer med at finde samarbejdspartnere og tilstrækkelig rekruttering til projektet, hvorfor det aktuelt er på standby. Instituttet håber dog, at projektet kan fortsætte i nærmeste fremtid.

Seniorforsker, kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk fra NIKKB er specialist i børnekiropraktik og udtaler:
- Kolikområdet fortjener høj prioritet, fordi så mange familier påvirkes, fordi vi ikke helt kender langtidseffekterne, og fordi det er et gråzone-område mht. behandling. Rigtigt mange forældre vælger kiropraktisk behandling, og derfor er vi nødt til at blive klogere mht. ætiologi og behandling, så vi kan optimere behandlingen på et evidensbaseret grundlag, og vi håber, at de øvrige sundhedsprofessioner vil samarbejde omkring dette.

Dansk Kiropraktor Forening bakker op.

- Publicerede studier antyder klart, at kiropraktorbehandling har effekt, men vi mangler endnu mere viden. Vi ved, at stadigt flere forældre vælger kiropraktisk behandling af kolik. Det viser de offentlige statistikker, udtaler formand Peter Kryger-Baggesen, og fortsætter:

- Det ligger kiropraktorerne meget på sinde at forske i effekten af kiropraktorbehandling af kolik, og det håber vi, at lægerne vil medvirke til.

Er det dyrt?
Ifølge de offentlige sygesikringsdata fra Danske Regioner blev der i 2011 registreret 7.400 børn under 1 år i kiropraktisk behandling. Heraf modtager ca. halvdelen, altså knap 4.000, behandling for kolik.

Dette står i kontrast til udmeldinger fra en af forfatterne til artiklen i Ugeskrift for Læger, professor Jan Blaakær, Aarhus Universitetshospital. Han hævder, at der hvert år behandles op mod 10.000 børn, heraf mange med kolik, hos kiropraktorer.

Jan Blaakær hævder endvidere, at  behandlingerne er dyre både for den enkelte familie og for samfundet. Statistikkerne viser, at det gennemsnitlige antal behandllinger for 0-1 årige børn er knap fire. Det offentlige tilskud er ca. 200 kr. pr. forløb. I alt beløber det sig til ca. 800.000 kr. om året, og det kan næppe siges at være dyrt i dagens sundhedsvæsen.

FAKTA
Hvad består manuel behandling af spædbørn af?
Manuel behandling af spædbørn består af lette tryk med fingerspidserne, der har til formål at bedre bevægeligheden i spændte og dårligt fungerende led.

Hvilke kolikbørn kan kiropraktorer hjælpe?
Kiropraktorer undersøger i starten af behandlingen, om det kan være andet end problemer i bevægeapparatet, som forårsager gråden hos spædbarnet. Tyder noget på det, sender kiropraktoren barnet til videre behandling eller undersøgelse i sundhedsvæsenet.

Hvad er kolik?
Den mest almindelige definition er gråd i mere end tre timer dagligt, mere end tre dage ugentligt i mere end tre uger. Derudover er der nogen, der kvalificerer gråden som utrøstelig, skinger eller lignende, men kun tidsbegrænsningen er der udbredt enighed om.

Hvad er en kiropraktor?
En kiropraktor er autoriseret af Sundhedsstyrelsen og beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Læs mere

Hvordan er kiropraktorer uddannet?
Kiropraktorer uddannes på Syddansk Universitet med en 5-årig kandidatuddannelse i Klinisk Biomekanik. Herefter følger en 1-årig supplerende, praktisk uddannelse, turnusuddannelsen. På bacheloruddannelsen undervises de studerende sammen med de medicinstuderende. På kandidatuddannelsen er undervisningen tilrettelagt, således at de studerende undervises af fagspecialister i alle fag. Fx underviser en professor i neurologi i faget neurologi, mens undervisningen i de mere klinisk orienterede fag varetages af erfarne kiropraktorer og/eller speciallæger, hvoraf mange også er aktive forskere. Livslang læring er også et mantra for kiropraktorer. Efteruddannelse for kiropraktorer varetages af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik. Læs mere

Kontakt følgende for flere oplysninger:
• Formand, kiropraktor Peter Kryger-Baggesen, Dansk Kiropraktor Forening: peter@kirosk.dk eller 2559 3540

• Kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik: l.hestbaek@nikkb.dk eller 4029 0304

• Kiropraktor, professor, ph.d. Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet: jhartvigsen@health.sdu.dk eller 6011 4522

• Direktør Jakob Bjerre, Dansk Kiropraktor Forening: jb@danskkiropraktorforening.dk eller: 2671 1602

LÆS ÆLDRE NYHEDER