Nære samarbejdspartnere i DK

NIKKB
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) er kiropraktorernes videnscenter. Læs mere om NIKKB 

FNKS
Samarbejdet med de kiropraktorstuderende ved Syddansk Universitet i Odense finder bl.a. sted gennem regelmæssige drøftelser og fællesprojekter med Foreningen af Nordiske Kiropraktorstuderende FNKS. FNKS er fagråd og studenterforening og har som mål at varetage de kiropraktorstuderendes interesser. FNKS arrangerer også studierejser til andre kiropraktorskoler i udlandet og sender hvert år en delegation af sted til World Congress of Chiropractic Students, WCCS. Der er desuden i samarbejde med FNKS tilrettelagt en mentorordning på kiropraktorstudiet, hvorefter en gruppe studerende kan mødes med en kiropraktor 1–2 gange pr. halvår.

DSKKB
Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DKKB) er kiropraktorernes faglige selskab. Læs mere om DSKKB.

KS/KIROINFO
Kiropraktik og Sundhed/Kiroinfo er kiropraktorernes patientforening, som har til opgave at informere om kiropraktik i Danmark.


Internationalt samarbejde

WFC
DKF er medlem af WFC - World Federation of Chiropractic. WFC tæller over 80 nationale kiropraktorforeninger fra hele verden blandt sine medlemmer og repræsenterer dem og kiropraktorprofessionen internationalt. Via linket til WFC's hjemmeside kan du læse mere om organisationen og blive opdateret om seneste nyt i nyhedsbrevet WFC Quarterly World Report.

FICS
DKF er medlem i FICS – Fédération Internationale de Chiropratique du Sport. FICS, som er den internationale sportskiropraktor organisation, arbejder for at fremme forholdene inden for uddannelse og udøvelse af idrætskiropraktik på verdensplan.

Nordiske søsterorganisationer
Sverige Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Norge Norsk Kiropraktorforening
Finland Suomen Kiropraktikkoliito
Island Kírópraktorafélag Íslands

ProChiropractic Europe
Pro Chiropractic Europe er europæisk organisation for europæiske kiropraktorpatienter. Organisationen har til formål at fremme kiropraktik i europa samt skabe et forum for udvikling og udveksling af ideer. 

Offentligt samarbejde

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der bistår ministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender.Sundhedsstyrelsen udsteder autorisation som kiropraktor, ligesom styrelsen fører en fortegnelse over meddelte autorisationer.

Ansøgning om autorisation foregår elektronisk på Sundhedsstyrelsens hjemmeside hvor der findes vejledning og ansøgningsskemaer.

Søg i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister 

Danske Regioner/Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner er interesseorganisation for de fem danske regioner. Foreningens mission er at varetage regionernes interesser nationalt og internationalt. Det er Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), der formelt hører ind under Danske Regioner, som DKF forhandler overenskomst med med hvert 3. år, og som DKF fører løbende drøftelser med vedr. overenskomstanliggender.

KL
Dansk Kiropraktor Forening og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en samarbejdsaftale om det Socialt-Kiropraktiske samarbejde. Ved det Socialt-Kiropraktiske samarbejde formidles relevante helbredsmæssige informationer mellem kommuner og kiropraktorer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne/patienterne. Denne informationsudveksling har hjemmel i forskellige love eller hviler på klienten/patientens udtrykkelige samtykke. I forbindelse med samarbejdet er der indgået honoraraftale.

Vejledning om det Socialt-Kiropraktiske samarbejde


ANDRE

Forsikring & Pension
Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation i Danmark.Dansk Kiropraktor Forening og Forsikring & Pension har indgået en aftale om attesthonorarer. Læs de nugældende honorarer i KIROPRAKTORHÅNDBOGEN.

Komiteen for Sundhedsoplysning
DKF er medlem af Komiteen for Sundhedsoplysning, som er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og i samarbejde med mange organisationer og offentlige organer. Komiteens hovedaktivitet er udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Men Komiteen arrangerer også møder og kurser, samt udpeger repræsentanter til offentlige råd fx inden for forebyggelse.  Læs mere på Komiteens hjemmeside.

Forbrugsforeningen af 1886
Forbrugsforeningen af 1886 er Danmarks ældste indkøbsforening og har i dag mere end 145.000 medlemmer. Medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening kan blive optaget i Forbrugsforeningen. Som medlem af Forbrugsforeningen får man et kontokort, som man kan bruge i mere end 4.000 forretninger landet over. Når kontokortet anvendes, optjener man normalt 9 procent i bonus.