baby sidder.jpg
GRAVID UNDER COVID

Pr. 30. september anbefaler Sundhedsstyrelsens ikke længere, at gravide medarbejdere  i uge 28+ med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt. Læs mere

RET TIL FRAVÆR

I barselsloven skelnes mellem 4 typer for fravær i forbindelse med graviditet og barsel: 

 1. Graviditetsorlov
  Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. Det forventede fødselstidspunkt fastsættes ved lægelig vurdering. Forskydes fødselstidspunktet, forskydes graviditetsorloven tilsvarende. Orlovsperiodens længde efter fødslen er uafhængig af, om der efter graviditetsorlovens start viser sig at være mere end 4 uger til fødselstidspunktet. Den dag fødslen forventes at finde sted medregnes i de 4 ugers graviditetsorlov

 2. Barselsorlov
  Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter fødselstidspunktet. De 2 første uger efter fødslen er pligtmæssig orlov og skal holdes. De 14 uger regnes fra og med dagen efter, at fødslen har fundet sted og løber i direkte forlængelse af graviditetsorloven. 

 3. Fædreorlov
  Fædre har ret til efter eget valg at holde orlov i 2 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Faderen har ret til orlov fra den dag fødslen finder sted. Fædreorloven kan placeres samlet inden for de første 14 uger efter fødslen. Fædreorlov kan ikke udskydes til efter de 14 ugers barselsorlov. 

 4. Forældreorlov (fællesorlov)
  Efter barselsorlovens udløb har forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Forældreorloven kan placeres i direkte forlængelse af moderens barselsorlov enten forskudt af hinanden eller samtidig med hinanden. Hver af forældrene kan forlænge orloven fra 32 uger til 40 uger. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige har ret til at forlænge forældreorloven fra 32 til 46 uger. Forældre har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov og bruge dem inden barnet fylder 9 år. Retten kan dog kun benyttes af den ene af forældrene. Forældre kan aftale med arbejdsgiver at udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde de udskudte uger drypvis indtil barnet fylder 9 år.

Varsling i forbindelse med barselsorlov
Den ansatte skal være opmærksom på varsler, der skal overholdes i forhold til arbejdsgiveren. De to vigtigste er:

 • senest 3 måneder inden forventet fødsel skal den ansatte oplyse sin arbejdsgiver om, hvornår barselsorloven forventes påbegyndt.
 • senest 8 uger efter fødslen skal den ansatte oplyse arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet forventes genoptaget.

Løn i forbindelse med barsel
Løn under barselsorlov (graviditets-, barsels- fædre- og forældreorlov) afhænger af, om man er omfattet af en overenskomst, virksomhedsaftale eller individuel aftale, der giver en sådan ret, eller om man i henhold til lovgivningen er sikret løn under barsel.

Barselsregler efter funktionærloven
Efter funktionærloven har den kvindelige ansatte ret til halv løn (og pension) under graviditetsorlov (4 uger før forventet fødsel) og under barselsorlov (14 uger efter fødslen). 

Såfremt den ansatte er provisionslønnet beregnes den halve løn på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt vedkommende ikke var blevet hindret i sin virksomhed. Ved bestemmelse af provisionsindtægten er det mest almindelige, at der anlægges en gennemsnitsbetragtning, hvor gennemsnittet af lønnen over de seneste 3 til 6 måneder danner grundlag. Er der tale om store sæsonudsving, bør indtjeningen på samme tidspunkt året forinden tages i betragtning. Der optjenes feriegodtgørelse i den del af fraværsperioden, hvor lønmodtageren modtager løn. 

Funktionærlovens bestemmelser kan ikke fraviges til ugunst for den ansatte kiropraktor.

Barselsregler i henhold til DKF's standardansættelsesaftale
DKF’s standardansættelsesaftaler for ansatte i privat praksis og turnuskandidater fra før marts 2013 indeholder ikke regler om løn og pension under barsel, og derfor gælder funktionærlovens regler på dette område for ansættelsesforhold indgået før denne dato med mindre, der efterfølgende er indgået anden aftale mellem den ansatte kiropraktor og arbejdsgiveren. Såfremt funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet, betyder det, at kiropraktorer, der ønsker at holde fædreorlov, ikke får løn fra deres arbejdsgiver, ligesom hverken moderen eller faderen har krav på løn under forældreorlov. I disse situationer modtager den ansatte dagpenge.

DKF’s standardansættelsesaftaler blev ændret i marts 2013, så de nu indeholder regler om løn og pensionsforhold under barsel. De senest gældende ansættelsesaftaler finder du her

De nye standardansættelsesaftaler om ansattes adgang til løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov tager udgangspunkt i de regler, der gælder for arbejdsgivernes adgang til at få supplerende refusion af en del af lønudgiften fra Barsel.dk (se nedenfor).

Månedslønnen for ansatte kiropraktorer under barsel udgør pr. 1. oktober 2021 29.359,62 kr. inkl. eget pensionsbidrag og for ansatte turnuskandidater udgør månedslønnen 26.970,27 kr. inkl. eget pensionsbidrag. Arbejdsgiveren og den ansatte indbetaler ½ pensionsbidrag under de 4 ugers graviditetsorlov og de 14 ugers barselsorlov. Indbetaling til pensionsordning er herefter frivillig.

Funktionærlovens regler om ½ løn i de 4 uger før og 14 efter fødslen gælder dog stadig i disse perioder, såfremt ½ løn for den ansatte udgør mere end 29.359,62 kr. måned. 

Der ydes maximalt løn til kvindelige kiropraktorer i 29 uger, (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov og max. 11 ugers forældreorlov). Forældreorloven er fælles med faderen. 

Mandlige kiropraktorer kan højst få løn i 13 uger, hvoraf de 11 uger udgør den fælles forældreorlov. Kontakt sekretariatet hvis du er i tvivl om, hvor længe du kan få forældreorlov med løn.

Q/A om løn under barsel

Bestemmelserne om barsel, fædre- og forældreorlov fremgår af pkt. 8. i standardkontrakten. Bestemmelsen kan være lidt vanskelig at læse, og det er derfor  vigtigt at læse hele pkt. 8 for at få overblik.


Hvad skal jeg have i løn under barsel?
4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen har du ret til ½ løn. Det følger af funktionærloven.

Er du aflønnet med provision er det ½ af den provisionsaflønning du ville kunne forventet at skulle modtage, hvis ikke du skulle have været på barsel.

Beregningen skal tage udgangspunkt i en repræsentativ periode af ansættelsesforholdet og kan beregnes fx ud fra en 3, 6 eller 12 måneders forudgående periode. (standardaftalens pkt. 8.1).

Såfremt lønnen i henhold til pkt. 8.1 er mindre end det beløb, som principalen maximalt kan modtage i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk får den ansatte kiropraktor en løn svarende til den i pkt. 8.4 anførte løn.

Lønnen er pr. 1.4 2020 kr. 29.067,24 inkl. den ansattes eget pensionsbidrag er ved ansættelse på 37 timer. (standardkontrakten pkt. 8.4).

Hvis ansættelse på under 37 timer ugentlig, skal der ske forholdsmæssig reduktion ud fra det timeantal, der er fastsat i kontrakten.  

Hvad skal jeg have i løn i forældreorlovsperioden?
Der er mulighed for at holde op til 11 ugers lønnet forældreorlov i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov efter fødslen, fremgår af pkt. 8.3.

I denne periode aflønnes den ansatte kiropraktor efter reglerne i pkt. 8.4 i standardkontrakten. Dvs. pr. 1.4.2020 kr. 29.067,24 inkl. den ansattes eget pensionsbidrag er ved ansættelse på 37 timer.

Hvis ansættelsen er på under 37 timer ugentlig, skal der ske forholdsmæssig reduktion ud fra det timeantal, der er fastsat i kontrakten.  

Hvad skal jeg have i løn under fædreorlov?
Den ansatte kiropraktor har ret til løn under fædreorlov ( 2 uger), og aflønningen sker efter pkt. 8.4 i standardkontrakten.

Dvs. pr. 1.4.2020 kr. 29.067,24 inkl. den ansattes eget pensionsbidrag er ved ansættelse på 37 timer.

Hvis ansættelse på under 37 timer ugentlig, skal der ske forholdsmæssig reduktion ud fra det timeantal, der er fastsat i kontrakten.  

Hvordan kan jeg planlægge min barsel?
Lav jeres egen barselsplan på: borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt

Hvem skal indberette til Udbetaling Danmark?
Det fremgår af reglerne på borger.dk, at arbejdsgiver skal indberette til Udbetaling Danmark, når lønudbetaling stopper, hvorefter medarbejderen kan ansøge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt

 

29. marts 2021

ARBEJDSGIVERS RET TIL REFUSION

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær i forbindelse med graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov, er berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til. Refusionen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den udbetalte løn under fraværet.

I forbindelse med barselsorlov og forældreorlov kan der udbetales refusion af barselsdagpenge i op til 46 uger under forudsætning af, at der betales løn under fraværet.

Fra januar 2020 udgør den maksimale sats for barselsdagpenge 4.405 kr. pr. uge.

Arbejdsgivernes anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption skal ske senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. I forbindelse med graviditetsorlov skal refusionskravet dog anmeldes senest 4 uger efter 1. fraværsdag.

Anmeldelse af fravær i forbindelse med barsel skal ske digitalt til Udbetaling Danmark på indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nemrefusion Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn de udbetaler under fraværet. 

Supplerende refusion fra Barsel.dk
Som virksomhed har man endvidere ret til en supplerende refusion ud over de oven for omtalte dagpenge, når den ansatte får fuld eller delvis løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. En betingelse for at modtage refusion fra Barsel.dk er, at den udbetalte løn under fraværet er højere end dagpengesatsen.
Læs mere på Barsel.dk

Der skal ikke søges særskilt om supplerende refusion, idet refusionen bliver beregnet og udbetalt på grundlag af de oplysninger fra den ansøgning, virksomheden sender til Udbetaling Danmark via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nemrefusion

Barselsdagpenge, når der ikke udbetales løn
Hvis den ansatte ikke modtager løn under graviditets- og barselsorlov mv., har den ansatte ret til barselsdagpenge i overensstemmelse med reglerne herom i barselloven.

 • Graviditetsorlov: Moderen har ret til barselsdagpenge fra 4 uger før forventet fødsel
 • Barselsorlov: Moderen har ret til barselsdagpenge i op til 14 uger efter fødslen
 • Fædreorlov: Faderen har ret til dagpenge i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen
 • Forældreorlov: Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger
 • Forældre har ret til at strække de 32 ugers dagpenge ud og fordele dem på op til 46 ugers forældreorlov (dog kun 40 uger hvis man er ledig).
 • Forældre kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet på nedsat tid efter de 14 uger og forlænge de 32 uger udover de ovenfor anførte 46 ugers forældreorlov – med hhv. reduceret løn og dagpenge.

Fra januar 2020 udgør den maksimale sats for barselsdagpenge 4.405 kr. pr. uge.

Læs mere om barselsdagpenge på Borger.dk 

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af dagpengene.

Adgang til at modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark vil typisk være relevant for kiropraktorer i forbindelse afholdelse af forældreorlov ud over de 11 uger, hvor de via de nye standardkontrakter er sikret løn under den fælles forældreorlov.

Indbetaling til barselsudligning på det private arbejdsmarked – barsel.dk
I henhold til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked er etableret en særlig ordning for at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov. Ordningen, som du kan læse mere om her, administreres af ATP

Arbejdsgiverens bidrag til ordningen beregnes ud fra virksomhedens samlede ATP-bidrag. Det er i meget runde tal omkring 1000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Find den aktuelle bidragssats her under 'barsel.dk' 

Refusion til arbejdsgiver

Så meget kan du få:
virk.dk/vejledninger/barsel-dk/bdk-refusion/bdk-sa-meget-kan-du-fa

Du kan maksimalt få i alt 199,28 kr. pr. time i refusion fra Udbetaling Danmark og Barsel.dk.

Du kan højst få 120,54 kr. pr. time fra Udbetaling Danmark og 78,74 kr. pr. time fra Barsel.dk. Det bliver i alt højst 199,28 kr. i refusion pr. time.

Hvor meget du får i refusion, afhænger af, hvor meget du betaler i timeløn til medarbejderen. Du kan ikke få refusion fra Barsel.dk, hvis timelønnen er på 116,47 kr. eller lavere.

For at få den højeste sats i refusion skal du betale en timeløn på mindst 192,54 kr. (Se eksempel 1). Er timelønnen mindre end 192,54 kr., bliver refusionen tilsvarende mindre (Se eksempel 2).

Barsel.dk udbetaler højst refusion for 37 timer pr. uge - også selvom medarbejderen arbejder mere end ét sted.

Eksempler på beregning af refusion fra Barsel.dk

Frister for at opnå refusion:

 • 3 måneder før fødsel - Mor melder barsel
 • 4 uger før fødsel - Barselsorlov starter, Arbejdsgiver melder fravær til Udbetaling Danmark
 • Fødsel - Far har mulighed for at holde fædreorlov (2 uger)
 • 2 uger efter fødsel - Mor har ikke længere pligt til at holde barsel
 • 8 uger efter fødsel - Arbejdsgiver skal have besked om orlovens videre forløb
 • 14 uger efter fødsel - Mulighed for 32 ugers forældreorlov - Far skal have afholdt sine 2 ugers fædreorlov
 • 8 uger efter sidste dag med løn - Sidste frist for arbejdsgiver til at søge refusion af den udbetalte løn

Det er kun muligt at søge om refusion for løn, der allerede er udbetalt. Hvor ofte der søges, er op til dig som arbejdsgiver, du kan altså søge hver måned, hvert kvartal eller efter hele orloven er afholdt. Fristen for at søge om refusionen er senest 8 uger efter den sidste orlovsdag.

Er der helligdage i perioden tæller disse også med som orlovsdage, og du vil derfor også få refusion for dem.

29. marts 2021