Penge løn vækst økonomi.jpg
Der åbnet for ansøgninger 25/3

Man søger om midler fra kompensationsordningen på Virksomhedsguidens hjemmeside, men da der er rigtigt mange besøgende i disse dage, er der kø for overhovedet at komme ind på siden.

Desuden kan du kun være logget på ansøgningsskemaet i 30 minutter.

Du bør derfor læse denne vejledning grundigt igennem før du begynder på din ansøgning. Efter 30 minutter vil du blive logget af, men dit udfyldte ansøgningsskema vil være gemt og tilgængeligt, når du logger ind igen.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du kontakte Erhvervsstyrelsens kompensationsordnings-hotline på 70 80 90 89.

25/3 kl. 19

Om ordningen 

Kopieret ind her fra Virksomhedsguiden som en service, da der pt - 25/3 - er lang kø til siden

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19.

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for:

  1. Minimum 30 % af medarbejderstaben eller
  2. Mere end 50 ansatte

Der kan søges om midlertidig lønkompensation i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

Foruden disse krav, skal din ansøgning også leve op til en række andre krav.

Du skal som virksomhed selv ansøge om lønkompensation med dit NemID, dvs. din rådgiver kan ikke søge for dig.

Du kan ikke søge om kompensation hvis:

  • Hvis virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
  • Hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19
  • Hvis virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.
  • Hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 

Spørgsmål og svar

Hvor meget skal medarbejderne have i løn i perioden?
Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?
For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

Er jeg omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat?
Ja, hvis du eksempelvis har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af ordningen.

Som virksomhedsejer uden ansatte i virksomheden er du ikke selv omfattet af ordningen – også selv om du får løn fra virksomheden

Har virksomhedsform eller branche nogen betydning?
Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

Gælder ordningen også løsarbejdere?
Nej, ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage. 

Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?
Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?
Ja, den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden?
Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når jeg ansøger?
Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

  1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller flere end 50 medarbejdere).
  2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
  3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
  4. Tro- og loveerklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt. Se mere om ansøgning i boksen øverst på siden.

Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når coronavirus/covid-19-krisen slutter?
På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. 

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

Kan jeg få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening?
Ja, du kan godt få kompensation for medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening.

Kompensation forudsætter i alle tilfælde, at de pågældende medarbejdere hjemsendes med fuld løn i kompensationsperioden.

Kan virksomhed og medarbejder aftale en lønnedgang og stadig få lønkompensation?
Virksomheden kan godt modtage lønkompensation så længe, at aftalen om lønnedgang er indgået inden den periode, der søges om lønkompensation for.

Kan jeg søge for fx en måned ad gangen og dermed søge 3 gange i løbet af ordningens levetid?
Du kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i tre-måneders perioden, 9. marts til 8. juni. Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan du indsende en supplerende ansøgning.

Skal jeg tilbagebetale kompensationen for hele den ansøgte periode, hvis jeg genindkalder nogen af de hjemsendte medarbejdere midt i perioden?
Nej, hvis du under en periode genindkalder medarbejdere til arbejde, skal du kun tilbagebetale kompensation for disse dage (hele dage). Du modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der er hjemsendte, samt når du hjemsender genindkaldet medarbejdere igen.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde medarbejderen.

Er det muligt at lave rotationsordninger? Kan jeg fx hjemsende 40 medarbejdere og skifte dem med 40 andre den anden uge?
Det er ikke muligt for to medarbejdere at skiftes om en plads i ordningen, da du skal indrapportere medarbejdernes CPR-numre og ikke det samlede antal.

Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere.

Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.

Kan jeg afskedige medarbejdere inden jeg sender dem hjem med lønkompensation?
Du kan ikke få lønkompensation til medarbejdere, der er afskediget før din indtræden i ordningen. Du kan alene modtage lønkompensation til medarbejdere, der er varslet afskediget, hvis du trækker varslingen tilbage, inden virksomheden træder ind i ordningen.

Må jeg afskedige nogen medarbejdere og samtidig modtage lønkompensation for andre medarbejdere?
Det er en forudsætning for lønkompensationen, at du ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode.

Hvilke typer af medarbejdere er omfattet af lønkompensationsordningen?
Vi stiller krav om, at der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og virksomhed for, at virksomheden er berettiget til at modtage lønkompensation for medarbejderen.

Med dette udgangspunkt kan der være tale om både fuldtidsansatte, deltidsansatte, elever/lærlinge, ansatte i tidsgrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver, fx barselsvikarer.

Hvilke særlige krav gælder for lønkompensation for elever/lærling?
Det er en forudsætning, at du fastholder dit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender lærlingen/eleven. En evt. hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes eleven i perioden, hvor virksomheden modtager lønkompensation. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler for lønkompensationen.

Tilskuddet fra staten er på 90% af lønnen. Det er en forudsætning at lærlingen/eleven modtager sin normale løn.
Kopieret ind her fra Virksomhedsguiden som en service, da der pt - 25/3 - er lang kø til siden