Gravid.jpg

OBS. Pr. 30. sept. 2021 er dette ikke længere gældende:

Arbejdsgiver skal fra 1. fraværsdag fra 28. uge gå ind på Virk.dk under barsel  og vælge fraværsårsag. Der skal vælges ”fravær pga. offentlige fastsatte bestemmelser”.
Hvis denne mulighed ikke kommer frem, skal der vælges ”arbejdets art”. 

Ved spørgsmål til udfyldelse rettes henvendelse til Virk.dk.

Styrelsens anbefaling
Baggrunden er anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, som i juli 2021 fortsat fastlår, at gravide, som ikke er færdigvaccinerede, fra 28. uge skal arbejde hjemme. Kan de ikke udføre opgaver hjemmefra, skal de ”fraværsmeldes.”

Se sidst i udgivelsen 'Anbefalinger til personer i øget risiko' fra Sundhedsstyrelsen her på denne side 

Er man færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for 12 måneder, anbefales det, at man som gravid ikke varetager opgaver eller funktioner, hvor man deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om eller bekræftet COVID-19.

Ret til refusion
Arbejdsgiveren har ret til refusion fra 1. fraværsdag efter barselsloven, hvis den gravide medarbejder fraværsmeldes efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal gravide ikke-færdigvaccinerede medarbejdere fra fulde 28 graviditetsuger (28 +0), der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fraværsmeldes fra arbejdspladsen, hvis omplacering til andre arbejdsopgaver eller hjemmearbejde ikke er muligt.

En fraværsmelding af en gravid medarbejder på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger betragtes som graviditetsbetinget fravær efter barselslovens §6, stk.2, nr.2.

Det er en betingelse for ret til refusion efter barselslovens regler, at din medarbejder opfylder betingelserne i barselsloven for ret til barselsdagpenge. Hvis betingelserne er opfyldt, vil du have ret til refusion fra 1. fraværsdag, hvis du udbetaler løn under fraværet.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt Udbetaling Danmark for hjælp til den konkrete sag.

Baggrund
Af Barselsloven § 6, stk. 2 fremgår:
§ 6. En kvinde har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen.

Stk. 2. En gravid kvinde er berettiget til fravær inden 4-ugers-perioden før fødslen, hvis

1) det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret, eller

2) arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret eller graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer hende i at varetage sit arbejde og arbejdsgiveren ikke kan tilbyde hende anden passende beskæftigelse.

Stk. 3. En kvinde har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Af §20 fremgår, at en arbejdsgiver har ret til refusion:
§20 Ved fravær efter § 6, stk. 1 og 2, og §§ 7, 8, 13 og 14 udbetaler Udbetaling Danmark barselsdagpenge beregnet efter kapitel 9.

Ansatte har krav på løn
Bliver du som ansat kiropraktor fraværsmeldt fra 28. graviditetsuge, har du krav på din sædvanlige løn. Dvs., at hvis du er provisionslønnet, skal der ske en beregning af din løn ligesom ved sygdom. Det følger af Funktionærlovens regler i §§5 & 9.

> Barselsloven kan ses her: retsinformation.dk/eli/lta/2020/106

> Vores sider om barsel finder du her 

 

Opdateret 2/7 2021