Klokke_hiltonbaggrund.jpg
_H4A0737.JPG

Dagsordensmateriale generalforsamling 2023

Opdateret 10. januar 2024

Læs dagsordensmaterialet på forhånd. Materialet udleveres på papir når du registrerer dig på fagligt Årsmøde i Odense

Dagsorden (pdf)

Skriftlig beretning/Årsrapport (pdf)

Målprogram (pdf)

Se beslutningsreferatet fra generalforsamlingen her (godkendt 15. december 2023)

2023 er et politisk år i Dansk Kiropraktor Forening og vi ser frem til at ringe med klokken og byde velkommen til generalforsamlingen som igen i år afholdes i forbindelse med fagligt årsmøde. 

Generalforsamlingen afholdes i ulige år. Alle medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening må deltage. Hvis du som medlem ønsker at stemme til generalforsamlingen, kræver det, at du personligt møder op. Medlemmer der er studerende, pensionerede, bosat i udlandet eller passive (ikke det samme som midlertidigt ude af erhverv) har ikke stemmeret.

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg. Senest lørdag d. 14. oktober offentliggør og fremsender Dansk Kiropraktor Forening lister med bestyrelsens og rådets kandidater. Her fremgår det, hvem der genopstiller, og hvem der afgår. Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. 

Kort om programmet

Som tidligere generalforsamlinger lægger vi ud med en åben del, hvor alle er velkommen. Her vil vi hylde og fejre prismodtagerne af de tre priser "Specialeprisen", "Årets Kiropraktor" og "Kiropraktorprisen". Derefter er det tid til at byde de nyudklækkede kiropraktorer velkommen i klubben, når dimittenderne fra klinisk biomekanik som blev færdige i januar og juni 2023 bliver kaldt på scenen for at afgive løfte.

Derefter fortsætter generalforsamlingens lukkede del, som kun er forbeholdt medlemmer. Her vil der bl.a. være valg til bestyrelsen og rådet. 

Bestyrelsens arbejde og opstilling til bestyrelsen

Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens anliggender mellem generalforsamlingerne og holde medlemmerne løbende orienteret.

Bestyrelsen holder møde cirka 10 gange om året. De fleste møder afholdes på hverdage i tidsrummet 09.00-16.00. Derudover afholdes der cirka 3-4 møder om året i weekender. Det er sekretariatet, der planlægger og forbereder bestyrelsesmøderne samt udarbejder dagsordenen for møderne.

Bestyrelsen består af syv personer, der alle har forskellige ansvarsområder og dertilhørende opgaver. Det kan være poster i Kiropraktor Fonden, i diverse udvalg eller i en arbejdsgruppe.  

Alle medlemmer i Dansk Kiropraktor Forening har mulighed for at indstille deres kandidatur til bestyrelsen. Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man senest d. 28. oktober sende en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk, hvor det tydeligt fremgår, at man ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen, og om opstillingen gælder formandsposten eller medlemskab af bestyrelsen. Derudover skal mailen indeholde:  

  • Navn:
  • Alder:
  • Arbejdsplads:
  • Hvorfor ønsker du at opstille til bestyrelsen?
  • Hvad ønsker du at opnå som medlem af bestyrelsen?

Rådets arbejde og opstilling til Dansk Kiropraktor Råd

Dansk Kiropraktor Råd (DKR) består af fem medlemmer og to suppleanter. Rådets væsentligste opgave er at rådgive medlemmer i klagesager og sager, der måtte blive rejst mod dem i deres egenskab af kiropraktor. På årsbasis er der ca. 40 sager, der, af den ene eller anden grund, involverer kiropraktorer og er relevante for DKR at involvere sig i, især som følge af, at medlemmer henvender sig for at få rådgivning og kollegial sparring.

Medlemmer og suppleanter af Dansk Kiropraktor Råd må ikke varetage tillidsposter i Dansk Kiropraktor Forening, være medlem af DKF’s bestyrelse eller være medlem af offentlige klage- eller erstatningsorganer inden for sundhedsvæsenet, være forsikringskonsulent eller tilsvarende inden for forsikringsbranchen.

Ønsker man at opstille som kandidat til Dansk Kiropraktor Råd skal man senest d. 28. oktober sende en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk, hvor det tydeligt fremgår, at man ønsker at opstille som kandidat til rådet. Mailen skal derudover indeholde følgende:

  • Navn:
  • Alder:
  • Arbejdsplads:
  • Hvorfor ønsker du at opstille til Dansk Kiropraktor Råd?
  • Hvad ønsker du at bidrage med som medlem af Dansk Kiropraktor Råd?

Medlemsforslag

På enhver ordinær generalforsamling er der mulighed for at medlemmer kan indstille forslag, som forelægges, drøftes og behandles på generalforsamlingen. Det er kun forslag, der er opført på dagsordenen, der kan vedtages. Et medlemsforslag som stilles til generalforsamlingen, skal være af principal karakter. Det kan fx være ændring af DKF’s vedtægter. Ønsker et medlem at indstille et medlemsforslag skal det sendes til dkf@danskkiropraktorforening.dk senest d. 21. oktober 2023.

Jens Krenchel, chefjurist i Dansk Kiropraktor Forening, sidder klar til at hjælpe medlemmer med at udarbejde medlemsforslag, så de lever op til formatet, og Jens understreger vigtigheden i, at et forslag er gennemarbejdet:

- Der er ikke nogen deciderede formkrav til medlemsforslagene eller en skabelon, man skal bruge, hvis man ønsker at indsende et medlemsforslag. Jeg opfordrer dog alle til at lave et gennemarbejdet forslag. Jeg står til rådighed, så man skal blot bede om hjælp – og gerne i lidt god tid.
Sådan forbereder du dig til generalforsamlingen

LÆS VEDTÆGTERNE
De kun ca. 15 sider gør dig meget klogere på generalforsamlingen og DKF.

TAG TIL GENERALFORSAMLING I DIN KREDS
Til KKF-kredsenes generalforsamlinger deltager DKF’s bestyrelse blandt andet for at informere om, hvad der skal besluttes på dette års DKF generalforsamling. 

LÆS MATERIALET
Sekretariatet udsender en detaljeret dagsorden og en årsrapport. Hvis noget er uklart, kan du finde flere informationer på hjemmesiden, i tidligere dagsordener/referater eller ved at kontakte sekretariatet.

TAG STILLING HJEMMEFRA
Sæt dig ind i beslutningerne, der skal træffes. Drøft for og imod med kolleger.

RESEARCH
på DKF’s hjemmeside, i årsrapporter og kontakt sekretariatet, hvis noget er uklart.

Følg med på Instagram @dkf_kiropraktik

Hvem skal være Årets Kiropraktor?

Der findes rigtig mange dygtige kollegaer i kiropraktorpraksis, og nu er det tid til at hædre én af dem, der gør dét ekstra for professionen. Hvert år uddeler Dansk Kiropraktor Forening prisen Årets Kiropraktor, og du har mulighed for at indstille en kandidat til prisen.

Senest d. 10. september. September kan du indstille kollegaer til Årets Kiropraktor. Send indstillingen med begrundelse til dkf@danskkiropraktorforening.dk

Hvem skal tildeles Kiropraktorprisen?

Bestyrelsen uddeler også æresprisen Kiropraktorprisen på 50.000 kr. Kiropraktorprisen kan både gives til enkeltpersoner og foreninger. Hvis du ønsker at indstille modtagere til Kiropraktorprisen skal du senest d. 10. september. september sende en mail med begrundelse til dkf@danskkiropraktorforening.dk.

Priserne uddeles som en del af den åbne del af generalforsamlingen d. 11. november 2023.