Afkrydning.jpg

I disse år bliver landets kiropraktorklinikker ifølge overenskomst mellem DKF og Danske Regioner akkrediteret af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Processen starter med et varsel med dato for surveybesøg og et kursus. Herefter har klinikken otte-ni måneder til at arbejde med at implementere 13 standarder. De handler om alt lige fra efterlevelse af nationale kliniske retningslinjer til rengøring og it-sikkerhed.

IKAS gennemfører akkrediteringen og varetager også rådgivning af klinikkerne.

Klinikker uden overenskomst kan deltage, hvis de ønsker, men skal selv afholde udgifterne.

Honorering
Den region klinikken hører til, udbetaler i alt 15.000 kr. i honorar: 7.500 kr. ved opstart, og 7.500 kr., når klinikken officielt er blevet endeligt akkrediteret. Det sker automatisk proces, klinikken skal ikke foretage sig noget. 

Oven i dette beløb har DKF’s bestyrelse besluttet at bruge restmidler fra sidste overenskomst (den såkaldte genanvendelsespulje) til ekstra honorering med denne fordeling: Klinikker med 1-2 kiropraktorer modtager 10.000 kr., og klinikker med mere end 2 kiropraktorer modtager 20.000 kr. 

Klinikker uden overenskomst kan hverken modtage honorar eller midler fra overenskomstens genanvendelsespulje.

Læs mere her hos IKAS eller scroll ned og læs vores 'spørgsmål & svar'.

Seneste nyt

December 2019
Pr. 4. december er 199 klinikker færdigbehandlet i Akkrediteringsnævnet og har fået deres akkrediteringsstatus. Heraf er 192 klinikker akkrediteret, 6 klinikker er akkrediteret med bemærkninger og 1 klinik er ikke akkrediteret. Sidste surveybesøg blev afviklet d. 13. december 2019.

Først i det nye år vil alle klinikker have modtaget deres akkrediteringsstatus.

Læs DKF's midtvejsevaluering af projektet

Typiske fund er:

  • tilfælde, hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for korrekt patientidentifikation.
  • tilfælde, hvor behandlingsplanen og de forventede resultater af behandlingen ikke fremgik af patientjournalen.
  • tilfælde, hvor der enten ikke følges op på manglende prøvesvar, eller ikke kunne fremvises en retningslinje for opfølgning på prøvesvar.
  • tilfælde, hvor indholdet af journaler ikke følger gældende lovgivning. Og tilfælde hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for hvordan klinikken hindre uretmæssig adgang til personoplysninger ved at anvende personlige passwords etc. Og tilfælde, hvor der enten ikke er gennemført journalaudit, eller hvor der ikke er igangsat kvalitetsforbedrende tiltag på baggrund af journalauditten.
  • tilfælde, hvor indsamlingen af patientoplevelser ikke er igangsat eller først lige er startet og der derfor ikke er fulgt op på resultaterne af indsamlingen.
  • tilfælde af manglende rengøring af behandlingsrum på alle brugsdage samt tilfælde, hvor der ikke kunne redegøres fyldestgørende for håndhygiejne.
  • tilfælde, hvor klinikken ikke kunne dokumentere, at samtlige medarbejdere har gennemført uddannelse i basal hjerte-lungeredning.

Find standardsættet, hjælp m.m. hos IKAS

 

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvad er akkreditering?
Kort fortalt er akkreditering en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav kaldet standarder, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed

Hvem gennemfører akkrediteringen?
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som gennemfører akkrediteringen samt rådgiver også klinikkerne undervejs. Find kontaktoplysningerne her på siden i boks Der er løbende dialog og samarbejde mellem DKF og IKAS. Det er en særligt uddannet kiropraktor samt en konsulent fra IKAS –såkaldte surveyors, der besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til standarderne. 

Hvad er en standard?
Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Det vil sige, at standarderne ikke fortæller, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer i praksis, men i stedet de områder, hvor
der skal arbejdes med kvaliteten.

Hvad handler de 13 standarder om?
KVALITET OG PATIENTSIKKERHED
1. Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
2. Patientsikkerhed
3. Utilsigtede hændelser
4. Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder
KLINIKRUTINER
5. Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter
6. Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
7. Billeddiagnostik
8. Parakliniske undersøgelser
9. Hygiejne
10. Førstehjælp
LEDELSE OG ORGANISATION
11. Klinik-information
12. Ledelse af kvalitet
13. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling 
Find standarderne her hos IKAS

Hvordan er det?
I KIROPRAKTOREN marts 2018 kan du møde den første klinik, der har gennemført akkreditering. og på Youtube kan du se kiropraktor Trond Mehlum fra klinikken fortælle om hans oplevelse af at have surveybesøg.
 
Sundhed.dk - Hvordan opdaterer jeg klinikkens personale?
Det er ikke muligt at slette ansatte eller tilføje personer under fanen "personale".  Derfor skal du tilføje personale, som ikke fremgår under fanen "personale", i fritekstfeltet. Fremgår der personer under "personale" som ikke længere er på klinikken, bedes du kontakte din region.

IT-sikkerhed og GDPR?
Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger, fx personlige passwords, logningslister (kræves), kryptering, firewalls og antivirusprogrammer og forholdsregler ved forsøg på uretmæssig adgang til personoplysninger. Læs mere om akkrediteringskrav om datasikkerhed hos IKAS her og læs mere generelt om it-sikkerhed her hos os

Der skal være styr på, hvem der har adgang til fx journalsystem, lønsystem m.m. Det betyder også, at du løbende skal se på logningslisterne fx for at se, hvem der har været i de forskellige journaler og evt. afklare unødig adgang.

Hvad forstås ved sikker patientidentifikation?
Kun rent undtagelsesvist kan ”sikker genkendelse”, dvs. visuel genkendelse af patienten anvendes. Det betyder, at retningslinjen i klinikken skal være, at patienten altid oplyser cpr.-nr. for, at man lever fuldt op til denne standard: https://ikas.dk/deltagere-i-ddkm/kiropraktor/standardsaet/

Hvad med klinikker uden overenskomst?
Klinikker uden overenskomst kan tilmelde sig akkreditering og fik 7. april mail 2017 fra IKAS udsendt af DKF, hvor de kan læse om vilkår og tilmelding, som også kan læses her hos IKAS.

Hvordan kan jeg følge med?
Du kan tilmelde dig IKAS' nyhedsbrev vedr. kiropraktorområdet - find det her DKF informerer løbende om projektet i hvert nummer af KIROPRAKTOREN, opdaterer denne side og udsender også nyheder løbende via nyhedsmailen DKF Info.

Hvad er jeg som kiropraktor forpligtet til, når jeg bruger medhjælp? 
I vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp er følgende præciseret:

Som kiropraktor har du pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse, instruktion og tilsyn med den person der delegeres til. Klinikkens ledelsen har ansvar for at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver samt at føre tilsyn med udførelsen heraf.

Reference: vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp, vejl. Nr 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042

Håndhygiejne - må jeg gå med ringe og ure?
Det anbefales at fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker under albueniveau ikke anvendes ved patientkontakt eller andre rene og urene opgaver. Håndhygiejne, som SKAL finde sted mellem hver patient, kan udføres enten som hånddesinfektion eller håndvask, men hånddesinfektion er første valg. Læs mere om hygiejne her.

Hvad er kravene til arbejdstøj?
En arbejdsdragt er den beklædning, man har iført sig eller eventuelt taget ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte. Ved en almindelig arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren forstås en beklædning, man ved arbejdets start tager på, og umiddelbart efter endt arbejdsdag tager af og lægger til vask.

Hvor stammer standarderne fra?
I sidste overenskomstperiode frem til primo 2016 udviklede en overenskomstnedsat arbejdsgruppe 13 standarder, som blev testet i 14 kiropraktorklinikker.


Se IKAS´ spørgsmål og svar-sektionen her