Afkrydning.jpg

I disse år bliver landets kiropraktorklinikker ifølge overenskomst mellem DKF og Danske Regioner akkrediteret af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Processen starter med et varsel med dato for surveybesøg og et kursus. Herefter har klinikken otte-ni måneder til at arbejde med at implementere 13 standarder. De handler om alt lige fra efterlevelse af nationale kliniske retningslinjer til rengøring og it-sikkerhed.

IKAS gennemfører akkrediteringen og varetager også rådgivning af klinikkerne.

Klinikker uden overenskomst kan deltage, hvis de ønsker, men skal selv afholde udgifterne.

Honorering
Den region klinikken hører til, udbetaler i alt 15.000 kr. i honorar: 7.500 kr. ved opstart, og 7.500 kr., når klinikken officielt er blevet endeligt akkrediteret. Det sker automatisk proces, klinikken skal ikke foretage sig noget. 

Oven i dette beløb har DKF’s bestyrelse besluttet at bruge restmidler fra sidste overenskomst (den såkaldte genanvendelsespulje) til ekstra honorering med denne fordeling: Klinikker med 1-2 kiropraktorer modtager 10.000 kr., og klinikker med mere end 2 kiropraktorer modtager 20.000 kr. 

Klinikker uden overenskomst kan hverken modtage honorar eller midler fra overenskomstens genanvendelsespulje.

Læs mere her hos IKAS eller scroll ned og læs vores 'spørgsmål & svar'.

Seneste nyt

5. november 2018:
70+ klinikker har haft survey. Næsten 50 er  akkrediterede. 

Når de nordjyske klinikker er varlset 3 december, er alle klinikker i gang.

Der er ingen slinger i tidsplanen og det går fint, meddeler IKAS.

Typiske fund er 

 

  • behandlingsplan og forventede resultater mangler i journalen 
  • der redegøres ikke fyldestgørende for korrekt patientidentifikation
    - der redegøres ikke fyldestgørende for brug af personlige logins. Der er blandt andet set eksempler på fælles login, og manglende krav om password ved skift af bruger i journalsystem
  • ukorrekt anvendelse af persondosimeter
  • manglende retningslinjer for opfølgning på prøvesvar
  • behandlingsrum rengøres ikke på alle brugsdage, og enkelte utilstrækkelige redegørelser af håndhygiejne
  • praksisdeklarationen på Sundhed.dk ikke tilstrækkeligt opdateret (på områder, der ikke skyldes tekniske udfordringer på portalen)
  • Find standardsættet, hjælpeværktøjer m.m. hos IKAS

 

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvad er akkreditering?
Kort fortalt er akkreditering en form for kvalitetssikring af klinikkens indretning og rutiner, som allerede nu sker hos læger og speciallæger. Klinikken skal dokumentere, hvordan den lever op til 13 kvalitetskrav kaldet standarder, der handler om fx hygiejne, journaler, patienttilfredshed

Hvem gennemfører akkrediteringen?
Det er Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) som gennemfører akkrediteringen samt rådgiver også klinikkerne undervejs. Find kontaktoplysningerne her på siden i boks Der er løbende dialog og samarbejde mellem DKF og IKAS. Det er en særligt uddannet kiropraktor samt en konsulent fra IKAS –såkaldte surveyors, der besøger klinikken og gennemgår, hvordan den lever op til standarderne. 

Hvad er en standard?
Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Det vil sige, at standarderne ikke fortæller, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer i praksis, men i stedet de områder, hvor
der skal arbejdes med kvaliteten.

Hvad handler de 13 standarder om?
KVALITET OG PATIENTSIKKERHED
1. Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
2. Patientsikkerhed
3. Utilsigtede hændelser
4. Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder
KLINIKRUTINER
5. Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter
6. Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
7. Billeddiagnostik
8. Parakliniske undersøgelser
9. Hygiejne
10. Førstehjælp
LEDELSE OG ORGANISATION
11. Klinik-information
12. Ledelse af kvalitet
13. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling 
Find standarderne her hos IKAS

Hvordan er det?
I KIROPRAKTOREN marts 2018 kan du møde den første klinik, der har gennemført akkreditering. og på Youtube kan du se kiropraktor Trond Mehlum fra klinikken fortælle om hans oplevelse af at have surveybesøg.
 
Sundhed.dk - Hvordan opdaterer jeg klinikkens personale?
Det er ikke muligt at slette ansatte eller tilføje personer under fanen "personale".  Derfor skal du tilføje personale, som ikke fremgår under fanen "personale", i fritekstfeltet. Fremgår der personer under "personale" som ikke længere er på klinikken, bedes du kontakte din region.

IT-sikkerhed?
Klinikken sikrer backup, hindring af uretmæssig adgang til personoplysninger, fx personlige passwords, logningslister (kræves), kryptering, firewalls og antivirusprogrammer og forholdsregler ved forsøg på uretmæssig adgang til personoplysninger. Læs mere her.

Der skal være styr på, hvem der har adgang til fx journalsystem, lønsystem m.m. Det betyder også, at du løbende skal se på logningslisterne fx for at se, hvem der har været i de forskellige journaler og evt. afklare unødig adgang.

Hvad forstås ved sikker patientidentifikation?
Kun rent undtagelsesvist kan ”sikker genkendelse”, dvs. visuel genkendelse af patienten anvendes. Det betyder, at retningslinjen i klinikken skal være, at patienten altid oplyser cpr.-nr. for, at man lever fuldt op til denne standard: https://ikas.dk/deltagere-i-ddkm/kiropraktor/standardsaet/

Når min klinik er akkrediteret, lever klinikken så også op til EU´s persondataforordning?
Nej, men du vil være godt på vej. Læs mere om, hvordan du bliver klar til EU-forordningen her.

Hvad med klinikker uden overenskomst?
Klinikker uden overenskomst kan tilmelde sig akkreditering og fik 7. april mail 2017 fra IKAS udsendt af DKF, hvor de kan læse om vilkår og tilmelding, som også kan læses her hos IKAS.

Hvordan kan jeg følge med?
Du kan tilmelde dig IKAS' nyhedsbrev vedr. kiropraktorområdet - find det her DKF informerer løbende om projektet i hvert nummer af KIROPRAKTOREN, opdaterer denne side og udsender også nyheder løbende via nyhedsmailen DKF Info.

Afholdes introduktionskurserne på hverdage eller weekender?
De afholdes på hverdage med enten begyndelsestidspunkt om eftermiddagen eller i dagtimerne og cirka 1-2 måneder efter, at din klinik har modtaget varselsmail fra IKAS.  Find info om næstkommende kurser her hos IKAS Kurserne, som er gratis, foregår i dét område, som står for at skulle akkrediteres.  

Hvem og hvor mange må deltage i introduktionskurserne?
Det er tanken, at der må deltage 2 fra hver klinik, men man kan ofte stille med flere. Det kan eksempelvis være den akkrediteringsansvarlige kiropraktor (typisk en ejer) og en sekretær eller kiropraktoransat. 

Hvad er jeg som kiropraktor forpligtet til, når jeg bruger medhjælp? 
I vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp er følgende præciseret:

Som kiropraktor har du pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse, instruktion og tilsyn med den person der delegeres til. Klinikkens ledelsen har ansvar for at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver samt at føre tilsyn med udførelsen heraf.

Reference: vejledning om autoriserede sundhedspersoner benyttelse af medhjælp, vejl. Nr 115 af 11/12/2009 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129042

Håndhygiejne - må jeg gå med ringe og ure?
Det anbefales at fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker under albueniveau ikke anvendes ved patientkontakt eller andre rene og urene opgaver. Håndhygiejne, som SKAL finde sted mellem hver patient, kan udføres enten som hånddesinfektion eller håndvask, men hånddesinfektion er første valg. 
Læs mere om hygiejne her.

Hvad er kravene til arbejdstøj?
En arbejdsdragt er den beklædning, man har iført sig eller eventuelt taget ud over sit eget tøj for at reducere risikoen for overførsel af smitte. Ved en almindelig arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren forstås en
beklædning, man ved arbejdets start tager på, og umiddelbart efter endt arbejdsdag tager af og lægger til vask.

Hvor stammer standarderne fra?
I sidste overenskomstperiode frem til primo 2016 udviklede en overenskomstnedsat arbejdsgruppe 13 standarder, som blev testet i 14 pilotklinikker. Læs mere om resultater og evaluering af projektet her.


Se IKAS´ spørgsmål og svar-sektionen her