TUEN8.1-009195.jpg
Flere former for klager

En patient kan klage over et behandlingssted fx sygehusafdeling, klinik eller konkrete sundhedspersoner

Klagesager hører under Styrelsen for Patientklager. I klager vurderes ikke kun selve patientbehandlingen, men også brud på tavshedspligten, mangelfuld journalføring eller aktindsigt. Styrelsen har tilknyttet kiropraktorer, som kan bistå i vurderingen af sager. Det er Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, som vurderer klager over konkrete sundhedspersoner, hvor de har kiropraktorer siddende.

Har en region betalt tilskud til behandlingen, der klages over, bliver den klagende patient tilbudt en dialogsamtale om klagen i regionen, hvori behandlingen er foregået. Behandlere kan blive indbudt til dialogmødet. Efter dialogsamtalen bliver patienten spurgt, om patienten ønsker at fastholde, ændre eller frafalde sin klage.

Læs mere om klager og dialogmøder hos Styrelsen for Patientklager 

En patient kan også klage over overenskomstmæssige forhold fx service/adgangsforhold eller størrelse på honorar. Disse sager behandles af det regionale samarbejdsudvalg i den region, som klinikken ligger i. Nogle gange sendes klagen videre til Landssamarbejdsudvalget

Erstatningssager

Patienterstatningen yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling. Patienter såvel som sundhedspersoner kan anmelde en skade.

Hvis en patient anmelder en erstatningssag, skal Patienterstatningen vurdere, om der er sket en patientskade. Vurderingen indeholder ikke en placering af skyld for den eventuelle patientskade. Det er alene en vurdering, om der med overvejende sandsynlighed er handlet efter den bedste specialiststandard. Patienterstatningen har ansat kiropraktorkonsulenter, der bistår i vurdering af erstatningssager vedr. kiropraktorbehandling.

I snit foretager patienter 40-45 anmeldelser til Patienterstatningen om skader, der er sket hos kiropraktorer om året. Under 15 % af disse anmeldelser anerkendes, hvilket er færre end hos praktiserende læger og fysioterapeuter. 

Hyppigste skadesanmeldelser angår forværrede symptomer efter behandling (30,3%), diskusprolaps (19%) og forsinket henvisning (15,3)  Kilde: Jevne J, Hartvigsen J, Wulff Christensen H. Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004-2012. Chiropractic and Manual Therapies 2014; 22:37

Sundhedspersoner har pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Hos Patienterstatningen kan man tjekke, om en skade opfylder grundbetingelserne for anmeldelse. Find tjekket her

Her på Patienterstatningens hjemmeside kan du finde eksempler på afgørelser - søg på 'kiropraktor'.

Får du en sag, søg støtte hos rådet

Bliver du involveret i en klage- eller erstatningssag, skal du informere Dansk Kiropraktor Råd, som opsamler viden, og kan bistå dig med rådgivning og kollegial støtte.

Du vil blive bedt om at udfærdige en redegørelse. Her er en vejledning fra Dansk Kiropraktor Råd om udfærdigelse af redegørelsen. 

Det er forventeligt, at du mindst én gang i din karriere bliver involveret i en sag, hvor en patient er så utilfreds, at vedkommende klager, eller at der sker en skade eller en fejl, mens patienten er i behandling hos dig eller i din varetægt.

Alvorlige skader i kiropraktorpraksis sker meget sjældent, men er naturligvis meget ubehagelige at opleve.

Uanset graden af alvorlighed kan det også være belastende eller urovækkende at være involveret i en klage- eller erstatningssag. At være under en form for anklage og opleve at nogle udefra skal vurdere din faglige indsats i en konkret sag, kan være svært, uanset om man er ung eller gammel i gårde.

Læs artikel om, hvordan det kan opleves at få en sag.

Langt de fleste klager i sundhedsvæsenet vedrører læger. Der er væsentlig forskel på lægers og kiropraktorers virke, men ligesom læger er kiropraktorer uddannede til at hjælpe andre, og identificerer sig i høj grad med deres faglighed. Derfor er det naturligt, at fejl, utilfredshed, skader og klager opleves meget belastende – både professionelt og menneskeligt.

Dansk Kiropraktor Råds medlemmer kan hjælpe med at vejlede om, hvordan du bedst kommer igennem et forløb med en skade, fejl eller klage, og kan måske sætte dig i kontakt med en kollega, der har prøvet det samme som dig. 

Forskning viser, at det yderst sjældent forekommer, og at det er tvivlsomt, hvorvidt det er kiropraktorbehandlingen, der er årsagen. Risiko for karskader og blodpropper er lige så stor eller større efter et lægebesøg, hvor patienten er behandlet uden nakkemanipulation, som efter et kiropraktorbesøg, hvor patienten er behandlet med nakkemanipulation, jf. canadisk 'Stroke study' - Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care - 2008.


Hvordan kan man forebygge sager?

Patientsikkerhed handler om læring og forebyggelse. Der er udgivet meget materiale, og gennemført kampagner for at forebygge fejl og klager samt øge patientsikkerheden. Her er et par af dem, der kan have relevans for dig som kiropraktor: 

I Kiropraktorernes Etik kan du læse om case-baserede udfordringer, som opstår i hverdagen. Gennem refleksion over eksemplerne kan du blive klogere på, hvordan I forholder jer til udfordringerne, og på den måde blive bedre klædt på til at håndtere dem, når de opstår. Der er fx cases om patientinddragelse, kommunikation eller åben fejlkultur. 

I hver af de 5 regioner er patientsikkerhedsenheder etableret for praksissektoren. Her kan praktiserende søge rådgivning og læring om patientsikkerhed. Det er fx muligt at booke oplæg til klinikken, eller drøfte bestemte emner med en risikomanager.


Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan du finde mange materialer og meget viden: www.patientsikkerhed.dk fx i kampagnerne 'Hej Sundhedsvæsen' og 'Godt, du spø'r'.

Læs og reflektér: Artikel fra KIROPRAKTOREN om Det uheldige Patientforløb, der udløste en klagesag grundet mangelfuld kommunikation.

Journalføring

Korrekt journalføring bidrager til at øge patientsikkerheden ved at skabe kontinuitet og indsigt i behandlingsforløbene. Journalføring er afgørende for den tværfaglige kommunikation i sundhedsvæsenet. Den 1. juli 2021 trådte nye journalføringsregler i kraft, og Styrelsen har i forbindelse hermed lavet fagspecifikke vejledninger - læs deres side til kiropraktorer og DKF's nyhed om de nye regler (fra 2. juli 2021)

Får du en sag...

...kontakt Dansk Kiropraktor Råd, som indsamler viden om sager og kan yde kollegial vejledning. 

Kontakt DKF, hvis du har brug for mere juridisk rådgivning.

Få overblik over systemet

Her en oversigt (pdf), der forklarer om patientens forskellige klage- og erstatningsmuligheder i det offentlige sundhedsvæsen, som kiropraktorer er omfattet af.