TUEN8.1-009195.jpg

Tre former for klagesager 

Patienter kan klage over et behandlingssted (sygehusafdeling, klinik eller lignende), over konkrete sundhedspersoner eller over overenskomstmæssige forhold som fx service- eller adgangsforhold, honorarstørrelser. 

Klager over et behandlingssted hører under Styrelsen for Patientklager. Klager mod sundhedspersoner hører under Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Læs mere hos Styrelsen for Patientklager, hvor du fx også kan læse tidligere domme

Klager over overenskomstsmæssige forhold behandles af det regionale samarbejdsudvalg i den region, som klinikken ligger i. Nogle gange sendes klagen videre til Landssamarbejdsudvalget. 

Processerne
I klagesager vurderes det, om behandlingsstedet eller sundhedspersonen har handlet i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard. 

Styrelsen har ansat kiropraktorsagkyndige, der bistår i vurderingen af klagesager over behandling hos kiropraktorer.

Sager over en bestemt sundhedsperson behandles af Sundhedsvæsenets disciplinærnævn, som også har kiropraktorer siddende. Nævnet vurderer personens faglige virksomhed. Det betyder ikke kun behandling, men også de mere konkrete pligter knyttet til behandlingen såsom information, indhentelse af samtykke, udfærdigelse af erklæringer, journalføring, og overtrædelse af reglerne om tavshedspligt.

Dialogmøder
Når en patient har sendt en klage, vil vedkommende blive tilbudt et dialogmøde, hvis klagen omhandler behandling, som regionen helt eller delvist har betalt for. Takker patienten ja, sender styrelsen klagen videre til den pågældende region, som inviterer sundhedspersonen, som patienten har klaget over.

Efter dialogen bliver patienten spurgt, om han/hun vil fastholde eller ændre sin klage. Ikke sjældent fravælger patienten at gå videre med klagen. 

Hver region bestemmer, hvordan dialogmøderne foregår. Læs overordnet om dialogmøder hos Styrelsen for Patientklager


Erstatningssager

Patienterstatningen yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling. Patienter såvel som sundhedspersoner kan anmelde en skade.

Hvis en patient anmelder en erstatningssag, skal Patienterstatningen vurdere, om der er sket en patientskade. Dvs. der skal ikke placeres skyld eller dømmes, men vurderes, om der med overvejende sandsynlighed er handlet efter bedste specialiststandard. Patienterstatningen har ansat kiropraktorkonsulenter, der bistår i vurdering af erstatningssager vedr. kiropraktorbehandling.  

I snit foretager patienter 40-45 anmeldelser til Patienterstatningen om skader sket hos kiropraktorer om året. Under 15% anerkendes - det er færre end hos praktiserende læger og fysioterapeuter. 

Hyppigste skadesanmeldelser angår forværrede symptomer efter behandling (30,3%), diskusprolaps (19%) og forsinket henvisning (15,3)  Kilde: Jevne J, Hartvigsen J, Wulff Christensen H. Compensation claims for chiropractic in Denmark and Norway 2004-2012. Chiropractic and Manual Therapies 2014; 22:37

Sundhedspersoner har pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Hos Patienterstatningen kan man tjekke, om en skade opfylder grundbetingelserne for anmeldelse. Find tjekket her

Her på Patienterstatningens hjemmeside kan du finde eksempler på afgørelser - søg på 'kiropraktor'.


Får du en sag, søg støtte hos rådet

Bliver du involveret i en klage- eller erstatningssag, skal du informere Dansk Kiropraktor Råd, som opsamler viden og kan bistå dig med rådgivning og kollegial støtte.

Du vil blive bedt om at udfærdige en redegørelse. Her er en vejledning fra Dansk Kiropraktor Råd om udfærdigelse af redegørelsen. 

Det er forventeligt, at du mindst én gang i din karriere bliver involveret i en sag, hvor en patient er så utilfreds, at vedkommende klager, eller at der sker en skade eller en fejl, mens patienten er i behandling hos dig eller i din varetægt. 

Alvorlige skader i kiropraktorpraksis sker meget sjældent, men er naturligvis meget ubehagelige at opleve. 

Uanset graden af alvorlighed kan det også være belastende eller urovækkende at være involveret i en klage- eller erstatningssag. At være under en form for anklage og opleve at nogle udefra skal vurdere din faglige indsats i en konkret sag, kan være svært, uanset om man er ung eller gammel i gårde. 

Langt de fleste klager i sundhedsvæsenet vedrører læger, og der er væsentlig forskel på lægers og kiropraktorers virke, men ligesom læger er kiropraktorer uddannede til at hjælpe andre og identificerer sig i høj grad med deres faglighed. Derfor er det naturligt, at fejl, utilfredshed, skader og klager opleves meget belastende – både professionelt og menneskeligt.

Dansk Kiropraktor Råds medlemmer kan hjælpe med at vejlede om, hvordan du bedst kommer igennem et forløb med en skade, fejl eller klage og kan måske sætte dig i kontakt med en kollega, der har prøvet det samme som dig. 

På DKF Forum er en lukket klub for medlemmer, der har oplevet patienter udvikle CVA efter behandlinger foretaget af dem. Formålet er at give medlemmer mulighed for at dele oplevelsen med andre, som selv har prøvet at være i denne situation. 

Klubben er lukket, så kun klubbens medlemmer kan se, hvem der er med i den. Men der opfordres i øvrigt til åbenhed om oplevelserne med denne meget sjældne hændelse, som alle vil kunne komme ud for og mange desværre når at stifte bekendtskab med i løbet af deres karriere, uanset om det er deres behandling, der kan siges at være årsag til hændelsen eller ej.

Forskning viser, at det yderst sjældent forekommer, og at det er tvivlsomt, hvorvidt det er kiropraktorbehandlingen, der er årsagen. Risiko for karskader og blodpropper er lige så stor eller større efter lægebesøg uden nakkemanipulation som efter kiropraktorbesøg med jf det canadiske 'Stroke study' - Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care - 2008.Hvordan kan man forebygge sager?

Patientsikkerhed handler om læring og forebyggelse. Der er udgivet mange materialer og gennemført kampagner for at forebygge fejl og klager og øge patientsikkerheden. Her er et par af dem, der kan have relevans for dig som kiropraktor: 

I Kiropraktorernes Etik kan du læse om case-baserede udfordringer, som opstår i hverdagen. Gennem refleksion over eksemplerne kan du blive klogere på, hvordan du og I i forholder jer til udfordringerne og på den måde blive bedre klædt på til at håndtere dem, når de opstår. Der er fx cases om patientinddragelse, kommunikation, åben fejlkultur osv. 

I hver af de 5 regioner er patientsikkerhedsenheder etableret for praksissektoren. Her kan praktiserende søge rådgivning og læring om patientsikkerhed, fx kan man booke oplæg til klinikken eller drøfte bestemte emner med en risikomanager.


Hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed kan du finde mange materialer og meget viden: www.patientsikkerhed.dk Fx i kampagnerne 'Hej Sundhedsvæsen' og 'Godt, du spø'r'.

Læs og reflektér: Artikel fra KIROPRAKTOREN om Det uheldige Patientforløb, der udløste en klagesag grundet mangelfuld kommunikation.

Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. 

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med 1) at lære af hændelsen og 2) at forebygge, at det sker igen

Alle i sundhedsvæsenet - sundhedsfaglige samt patienter - kan rapportere utilsigtede hændelser, men alle autoriserede sundhedspersoner, og personer, der handler på disses ansvar, i primærsektoren, herunder kiropraktorer, har pligt til at indberette utilsigtede hændelser. 

Utilsigtede hændelser indrapporteres via Styrelsen for Patientsikkerhed,  hvor der er særlige indgange til henholdsvis borgere og sundhedsfaglige.

Rapporteringssystemet er fortroligt. Alle kontaktoplysninger, som indtastes ved indrapportering, slettes, før rapporten videresendes. Der er også mulighed for at rapportere anonymt. 

Bliv klogere på utilsigtede hændelser i kiropraktorpraksis i dette tema fra KIROPRAKTOREN

Oplever du en utilsigtet hændelse, kan du kontakte risikomanageren, hvis du er i tvivl om, den er rapporteringspligtig, eller hvis du ønsker input til dit arbejde med at forebygge, at den sker igen.