Ret til fravær
I barselsloven skelnes mellem 4 typer for fravær i forbindelse med graviditet og barsel: 

Graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov, og forældreorlov.

Graviditetsorlov
Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. Det forventede fødselstidspunkt fastsættes ved lægelig vurdering. Forskydes fødselstidspunktet, forskydes graviditetsorloven tilsvarende. Orlovsperiodens længde efter fødslen er uafhængig af, om der efter graviditetsorlovens start viser sig at være mere end 4 uger til fødselstidspunktet. Den dag fødslen forventes at finde sted medregnes i de 4 ugers graviditetsorlov

Barselsorlov
Moderen har ret til 14 ugers barselsorlov efter fødselstidspunktet. De 2 første uger efter fødslen er pligtmæssig orlov og skal holdes. De 14 uger regnes fra og med dagen efter, at fødslen har fundet sted og løber i direkte forlængelse af graviditetsorloven. 

Fædreorlov
Fædre har ret til efter eget valg at holde orlov i 2 uger efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Faderen har ret til orlov fra den dag fødslen finder sted. Fædreorloven kan placeres samlet inden for de første 14 uger efter fødslen. Fædreorlov kan ikke udskydes til efter de 14 ugers barselsorlov. 

Forældreorlov (fællesorlov)
Efter barselsorlovens udløb har forældrene hver ret til 32 ugers forældreorlov. Forældreorloven kan placeres i direkte forlængelse af moderens barselsorlov enten forskudt af hinanden eller samtidig med hinanden. Hver af forældrene kan forlænge orloven fra 32 uger til 40 uger. 

Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige har ret til at forlænge forældreorloven fra 32 til 46 uger.

Udskydelse af forældreorlov

Forældre har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov og bruge dem inden barnet fylder 9 år. Retten kan dog kun benyttes af den ene af forældrene.

Forældre kan aftale med arbejdsgiver at udskyde op til 32 uger af forældreorloven og afholde de udskudte uger drypvis indtil barnet fylder 9 år.

Varsling i forbindelse med barselsorlov
Den ansatte skal være opmærksom på, at der er visse varsler der skal overholdes i forhold til arbejdsgiveren. De to vigtigste er:

senest 3 måneder inden forventet fødsel skal den ansatte oplyse sin arbejdsgiver om, hvornår barselsorloven forventes påbegyndt.

senest 8 uger efter fødslen skal den ansatte oplyse arbejdsgiveren om, hvornår arbejdet forventes genoptaget.

Løn i forbindelse med barsel

Løn under barselsorlov (graviditets-, barsels- fædre- og forældreorlov) afhænger af, om man er omfattet af en overenskomst, virksomhedsaftale eller individuel aftale, der giver en sådan ret, eller om man i henhold til lovgivningen er sikret løn under barsel.

Barselsregler efter funktionærloven
Efter funktionærloven har den kvindelige ansatte ret til halv løn (og pension) under graviditetsorlov (4 uger før forventet fødsel) og under barselsorlov (14 uger efter fødslen). 

Såfremt den ansatte er provisionslønnet beregnes den halve løn på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt vedkommende ikke var blevet hindret i sin virksomhed. Ved bestemmelse af provisionsindtægten er det mest almindelige, at der anlægges en gennemsnitsbetragtning, hvor gennemsnittet af lønnen over de seneste 3 til 6 måneder danner grundlag. Er der tale om store sæsonudsving, bør indtjeningen på samme tidspunkt året forinden tages i betragtning. Der optjenes feriegodtgørelse i den del af fraværsperioden, hvor lønmodtageren modtager løn. 

Funktionærlovens bestemmelser kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for den ansatte kiropraktor.

Barselsregler i henhold til Dansk Kiropraktor Forenings standardansættelsesaftale
DKF’s standardansættelsesaftaler for ansatte i privat praksis og turnuskandidater fra før marts 2013 indeholder ikke regler om løn og pension under barsel, og derfor gælder funktionærlovens regler på dette område for ansættelsesforhold indgået før denne dato med mindre, der efterfølgende er indgået anden aftale mellem den ansatte kiropraktor og arbejdsgiveren. Såfremt funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet, betyder det, at kiropraktorer, der ønsker at holde fædreorlov, ikke får løn fra deres arbejdsgiver, ligesom hverken moderen eller faderen har krav på løn under forældreorlov. I disse situationer modtager den ansatte dagpenge.

DKF’s standardansættelsesaftaler blev ændret i marts 2013, så de nu indeholder regler om løn og pensionsforhold under barsel. De senest gældende ansættelsesaftaler er fra oktober 2023. 

De nye standardansættelsesaftaler om ansattes adgang til løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov tager udgangspunkt i de regler, der gælder for arbejdsgivernes adgang til at få supplerende refusion af en del af lønudgiften fra Barsel.dk (se nedenfor).

Månedslønnen for ansatte kiropraktorer under barsel udgør pr. 1. oktober 2023 kr. 30.541,57 inkl. eget pensionsbidrag og for ansatte turnuskandidater udgør månedslønnen kr. 28.338,30 inkl. eget pensionsbidrag. Arbejdsgiveren og den ansatte indbetaler ½ pensionsbidrag under de 4 ugers graviditetsorlov og de 14 ugers barselsorlov. Indbetaling til pensionsordning er herefter frivillig.

Funktionærlovens regler om ½ løn i de 4 uger før og 14 efter fødslen gælder dog stadig i disse perioder, såfremt ½ løn for den ansatte udgør mere 27.869 kr. måned. 

Der ydes maximalt løn til kvindelige kiropraktorer i 29 uger, (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov og max. 11 ugers forældreorlov). Forældreorloven er fælles med faderen. 

Mandlige kiropraktorer kan højst få løn i 13 uger, hvoraf de 11 uger udgør den fælles forældreorlov. Kontakt sekretariatet hvis du er i tvivl om, hvor længe du kan få forældreorlov med løn.


Arbejdsgiverens ret til refusion, når der udbetales løn under barsel mv.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær i forbindelse med graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov eller forældreorlov, er berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til. Refusionen kan dog højst udgøre et beløb svarende til den udbetalte løn under fraværet.

I forbindelse med barselsorlov og forældreorlov kan der udbetales refusion af barselsdagpenge i op til 46 uger under forudsætning af, at der betales løn under fraværet.

Fra august 2022 udgør den maksimale sats for barselsdagpenge 122,97 kr. pr. time og 4.550 kr. pr. uge.

Arbejdsgivernes anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption skal ske senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb. I forbindelse med graviditetsorlov skal refusionskravet dog anmeldes senest 4 uger efter 1. fraværsdag.

Anmeldelse af fravær i forbindelse med barsel skal ske digitalt til Udbetaling Danmark på https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nemrefusion 

Det er også her, virksomheder søger om refusion for den løn de udbetaler under fraværet. 

Supplerende refusion fra den særlige barselsudligningsordning Barsel.dk

Som virksomhed har man endvidere ret til en supplerende refusion ud over de oven for omtalte dagpenge, når den ansatte får fuld eller delvis løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov. En betingelse for at modtage refusion fra Barsel.dk er, at den udbetalte løn under fraværet er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra Barsel.dk dækker forskellen
mellem barselsdagpengene og en løn på op til 185,79 kr. pr. time inkl. feriegodtgørelse, men ekskl. AM-bidrag, ATP samt arbejdsgiverbetalt pension.

Læs mere om reglerne på https://virk.dk/vejledning/ba-barselsdagpenge/ba-arbejdsgiver/

Der skal ikke søges særskilt om supplerende refusion, idet refusionen bliver beregnet og udbetalt på grundlag af de oplysninger fra den ansøgning, virksomheden sender til Udbetaling Danmark via https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/nemrefusion

For yderligere oplysninger om vilkårene for at få supplerende refusion henvises til https://indberet.virk.dk/barseldk/barseldk

Barselsdagpenge, når der ikke udbetales løn
Hvis den ansatte ikke modtager løn under graviditets- og barselsorlov mv., har den ansatte ret til barselsdagpenge i overensstemmelse med reglerne herom i barselloven.

  • Graviditetsorlov: Moderen har ret til barselsdagpenge fra 4 uger før forventet fødsel
  • Barselsorlov: Moderen har ret til barselsdagpenge i op til 14 uger efter fødslen
  • Fædreorlov: Faderen har ret til dagpenge i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen
  • Forældreorlov: Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger
  • Forældre har ret til at strække de 32 ugers dagpenge ud og fordele dem på op til 46 ugers forældreorlov (dog kun 40 uger hvis man er ledig).
  • Forældre kan efter aftale med arbejdsgiver genoptage arbejdet på nedsat tid efter de 14 uger og forlænge de 32 uger udover de ovenfor anførte 46 ugers forældreorlov – med hhv. reduceret løn og dagpenge.

Fra august 2022 udgør den maksimale sats for barselsdagpenge 122,97 kr. pr. time og 4.500 kr. pr. uge.

Læs mere om barselsdagpenge på https://www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af dagpengene.

Adgang til at modtage dagpenge fra Udbetaling Danmark vil typisk være relevant for kiropraktorer i forbindelse afholdelse af forældreorlov ud over de 11 uger, hvor de via de nye standardkontrakter er sikret løn under den fælles forældreorlov.

Barselsdagpenge for selvstændige

Selvstændige har også adgang til dagpenge i forbindelse med graviditet og barsel. På https://www.borger.dk/Sider/Barsel-selvstaendige.aspx er der mere information om barselsfravær og refusion af løn under barsel for selvstændige.

Udbetaling af dagpenge sker gennem Udbetaling Danmark.

Vedr. anmeldelse af barselsfravær og om anmodning om refusion, herunder frister for anmeldelse se
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/Udbetaling_Danmark/Barseldagpenge_til_selvstaendige

Indbetaling til barselsudligning på det private arbejdsmarked – barsel.dk

I henhold til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked blev der med virkning fra 1. oktober 2006 etableret en særlig barselsudligningsordning. Formålet med loven er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov. Ordningen administreres af ATP. 

Arbejdsiverens bidrag til ordningen beregnes ud fra virksomhedens samlede ATP-bidrag.Bidraget udgør pt. 950 kr. om året for en fuldtidsansat, månedslønnet medarbejder.