Løn under sygdom
Uarbejdsdygtighed pga. sygdom er ifølge Funktionærloven lovligt forfald og den ansatte (funktionæren) har ret til fuld løn under sygefraværet.

Kiropraktorer ansat på DKF’s standardansættelsesaftale oppebærer en fast grundløn svarende til basisløntrin 5 i overenskomst for akademikere i staten. Ved en omsætning over 77.780 kr. pr. måned (april 2018) modtager den ansatte kiropraktor udelukkende provision. Provisionen udgør 38 % af det af den ansatte kiropraktor indtjente beløb efter fradrag af det beløb, der medgår til principalens betaling til kiropraktorfonden, hvilket fradrag er fastsat til 2%.

Så længe den ansatte oppebærer en fast månedsløn, grundlønnen, er der ingen problemer i at beregne den løn, vedkommende skal have i tilfælde af sygdom. Tvivlen om beregning af lønnens størrelse opstår, når den ansatte oppebærer provisionsløn. Såfremt den ansatte er provisionslønnet beregnes lønnen på grundlag af den provisionsindtægt, som den ansatte ville have oppebåret, såfremt vedkommende ikke var blevet forhindret i sin virksomhed (Funktionærloven § 9, stk. 3). Desværre anviser Funktionærloven ingen eksakt beregningsmetode. I stedet må man skele til indtjeningen i en repræsentativ periode forud for sygefraværet. Det mest almindelige er at anlægge en form for gennemsnitsbetragtning, hvor
man tager gennemsnittet af lønnen over de seneste 3 til 6 måneder. Er der tale om store sæsonudsving må man om nødvendigt se på, hvorledes indtjeningen tog sig ud på samme tidspunkt året forinden. Varierer den ansattes daglige timetal i løbet af ugen anbefales det, at der ved beregning af løn under sygdom tages udgangspunkt i en beregnet gennemsnitlig
timeløn.

Dagpengerefusion
Hvis den ansatte er sygemeldt i mere end 30 dage, kan arbejdsgiveren få sin lønudgift efter den 30. dag refunderet af den ansattes bopælskommune med et beløb, der svarer til de dagpenge, som den ansatte ville have haft ret til fra kommunen, såfremt han ikke fik løn fra sin arbejdsgiver.

Der kan udbetales supplerende sygedagpenge helt ned til 4 timers fravær pr. uge i forhold til normal arbejdstid, hvis medarbejderen er delvis sygemeldt og får løn for de timer hun/han er på arbejde.

Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet digitalt til den ansattes bopælskommune senest 5 uger efter første fraværsdag for at kunne få den størst mulige refusion, læs mere på www.nemrefusion.dk

Arbejdsgiveren kan søge dagpengerefusion med NemRefusion på www.virk.dk eller via det såkaldte system-til system adgang. Arbejdsgiveren er ikke tvunget til kun at benytte den ene adgang. Hvis det anvendte lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan resten færdiggøres via webdialogen på Virk.dk.

Mindre private arbejdsgivere kan dog tegne en forsikring, således at de får ret til refusion af sygedagpengebeløbet allerede fra den ansattes 2. sygefraværsdag. Yderligere oplysning kan hentes på www.indberet.virk.dk/sygedagpengeforsikring/sygedagpengeforsikring

Endelig er der mulighed for at tegne en sygedriftstabsforsikring hos Codan Forsikring. Denne dækker tab af indtægt eller meromkostninger til at holde praksis i gang inden for det første år på grund af kiropraktorens sygdom eller ulykkestilfælde.

Der tegnes forsikring for hver  kiropraktor i klinikken, men det kan ske på en samlet police, der dækker dem alle. Forsikringen dækker efter tre ugers sygdom.

Sygdom under graviditet
Arbejdsgiveren kan få refusion fra dag 1, hvis der er tale om graviditetsrelateret sygdom. 

Arbejdsgiveren skal søge om refusion af barselsdagpenge og ikke sygedagpenge. Refusion søges hos Udbetaling Danmark på virk.dk/nemrefusion. Fraværet skal anmeldes til Udbetaling Danmark senest 5 uger efter første fraværsdag.