Velkommen håndtryk aftale.jpg
Nyt sundhedsfagligt tilsyn

Som følge af lov fra 2016 fører Styrelsen for Patientsikkerhed et nyt, sundhedsfagligt tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet, ligesom der føres tilsyn med sundhedspersoner. I 2019 var det kiropraktorernes tur. 

Hvordan er det få tilsyn? Læs interview med en af de første klinikker, der har haft besøg 

Denne første omgang af planlagte tilsyn hos kiropraktorerne skulle så at sige etablere en baseline. Derfor var denne runde tilsyn en stikprøvekontrol, og de udvalgte behandlingssteder var primært tilfældigt udvalgte.

Læs mere på styrelsens sider om tilsyn


Hvad viste tilsynene?

I oktober 2020 udgav Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) sin erfaringsopsamling efter tilsynene på kiropraktorområdet. I alt gennemførte styrelsen 97 tilsyn, svarende til at mere end hver tredje kiropraktorklinik fik besøg.

Tilsynene viste generelt stor opmærksomhed på patientsikkerheden hos kiropraktorerne. Styrelsen så ingen større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden, men en del steder mødte man et behov for viden om patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, bl.a. i forhold til journalføring.

22 behandlingssteder på kiropraktorområdet opfyldte samtlige målepunkter, og der var ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Ved 75 tilsyn konstaterede STPS mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden” indebærer, at der ved tilsynsbesøget var ét eller flere målepunkter, som ikke var opfyldt, men, skriver STPS, "vi vurderede, at der var tale om forhold, som ikke indebar en større risiko for patientsikkerheden, og at den enkelte virksomhed relativt let ville kunne rette op på disse forhold."

Læs hele rapporten her


Hvordan foregik tilsynene?
Tilsynsbesøgene blev varslet seks uger før. Efter besøget udarbejdedes en rapport, hvor det fremgik, om der var konstateret mangler af betydning for patientsikkerheden. Rapporten ligger offentligt hos styrelsen i tre år. 

På kiropraktorområdet var fokus på håndtering af hovedpinepatienter og patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter, herunder patienter med behov for akut hjælp. 

Fokus på nerverodstryk, hovedpine og akuthåndtering
Temaet for tilsynet i 2019 var generelt diagnostik og behandling. 

På kiropraktorområdet var to risikogrupper af patienter udvalgt til målepunkterne: hovedpinepatienter og patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter.

Tilsynet blev foretaget efter målepunkter og refleksionspunkter udviklet til hvert område. Var man udtaget til tilsyn, kunne måle- og refleksionspunkterne bruges som køreplan i forberedelsen.

Her er måle- og refleksionspunkterne

Et målepunkt omhandlede instruktion og tilsyn med visitation, og her er udkast til, hvordan en instruks kan udformes. Som udgangspunkt er der ikke krav om, at der skal forelægge en skriftlig instruks, og målepunktet kontrolleres af styrelsen ved interview. Det kan dog anbefales, at have en skriftlig instruks, idet det er nemmere at påvise, hvad personalet er instrueret i.

Målepunkterne var udviklet af en arbejdsgruppe nedsat af styrelsen. I gruppen sad både kiropraktorer, læger og styrelsens embedsmænd. Dansk Selskab for Kiropraktik havde sin daværende formand, Line Press Sørensen, i gruppen. Dansk Kiropraktor Forening var repræsenteret af Janni Bang. Kiropraktor Karin Moesgaard deltog også i gruppen udpeget af styrelsen grundet hendes hverv som sagkyndig kiropraktor i Styrelsen for Patientklager. 

Det var ikke kun behandlingssteder på kiropraktorområdet, der fik tilsyn, men også bl.a. føde- og jordemoderområdet, det præhospitale område og vaccinationsområdet. 

Læs mere om tilsynet hos Styrelsen

Registrering og gebyr
Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling.

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner og andre personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar.

Nogle behandlingssteder er undtaget fra at skulle registrere og betale gebyr, men skal underrette styrelsen om deres virksomhed.

Måden behandlingsstedet er organiseret på som virksomhed, kan betyder noget for, hvordan det skal registreres.

Følgende behandlingssteder er undtaget fra registreringspligt og gebyr, men skal underrette om deres virksomhed:

- Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende udfører frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling
- Midlertidige behandlingssteder med under 1000 deltagere, der udelukkende har ulønnede frivillige sundhedspersoner
- Behandlingssteder med en årlig omsætning under 25.000 kr.
- Interessentselskaber ejet af behandlingssteder, der alle er registreret

Der er også nogle behandlingssteder, som hverken skal registrere sig eller underette styrelsen. 

Læs mere om registrering og gebyr her hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Baggrund
Det sundhedsfaglige tilsyn har været i gang siden 2017 i både sekundær- og praksissektoren. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive. De reaktive tilsyn udføres såfremt styrelsen modtager oplysninger, der giver anledning til bekymring. Begge typer af tilsyn gennemføres på basis af Sundhedslovens §213. 

Opdateret 28. oktober 2020

Opsamling
Tilsyn af røntgenanlæg?

Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed fører tilsyn af røntgenanlæg - her hos NIKKB kan du læse, hvad du skal gøre, før under og efter et tilsynesbesøg