Velkommen håndtryk aftale.jpg
Nyt, sundhedsfagligt tilsyn

Som følge af lov fra 2016 fører Styrelsen for Patientsikkerhed et nyt, sundhedsfagligt tilsyn med alle behandlingssteder i sundhedsvæsenet, ligesom der føres tilsyn med sundhedspersoner. I 2019 er det kiropraktorernes tur. 

Hvordan er det få tilsyn? Læs interview med en af de første klinikker, der har haft besøg 

Denne første omgang af planlagte tilsyn skal så at sige etablere en baseline. Derfor er denne runde tilsyn en stikprøvekontrol, og de udvalgte behandlingssteder er primært tilfældigt udvalgte.

Styrelsen har her i september gennemført omkring 85 tilsyn, og meddeler DKF, at der kan komme flere.

Læs mere her på styrelsens sider om tilsyn 

Tilsynbesøgene varsles seks uger før. Efter besøget udarbejdes en rapport, hvoraf det fremgår, om der er konstateret mangler af betydning for patientsikkerheden. Rapporten offentliggøres her hos styrelsen i tre år. 

På kiropraktorområdet er fokus på håndtering af hovedpinepatienter og patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter, herunder patienter med behov for akut hjælp. Læs mere nedenfor

Fokus på nerverodstryk, hovedpine og akuthåndtering
Temaet for tilsyn i 2019 er generelt diagnostik og behandling. 

På kiropraktorområdet er to risikogrupper af patienter udvalgt til målepunkterne: hovedpinepatienter og patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremiteter.

Tilsynet foretages efter målepunkter og refleksionspunkter, der er udviklet til hvert område. Er man udtaget til tilsyn, kan måle- og refleksionspunkterne bruges som en køreplan til forberedelsen.

Her er måle- og refleksionspunkterne (scroll ned til 'kiropraktorområdet')

Et målepunkt omhandler instruktion og tilsyn med visitation, og her er et udkast til, hvordan en instruks kan udformes. Som udgangspunkt er der ikke krav om, at der skal forelægge en skriftlig instruks, og målepunktet kontrolleres af styrelsen ved interview. Det kan dog anbefales, at have en skriftlig instruks, idet det er nemmere at påvise, hvad personalet er blevet instrueret i.

Styrelsen har holdt infomøder i januar 2019 - find slideshow her

Målepunkterne er udviklet af en arbejdsgruppe nedsat af styrelsen. I gruppen sidder både kiropraktorer, læger og styrelsens embedsmænd. Dansk Selskab for Kiropraktik har sin formand, Line Press Sørensen i gruppen. Dansk Kiropraktor Forening er repræsenteret af Janni Bang. Kiropraktor Karin Moesgaard deltager også i gruppen udpeget af styrelsen grundet hendes hverv som sagkyndig kiropraktor i Styrelsen for Patientklager. 

Det er ikke kun udvalgte behandlingssteder på kiropraktorområdet, der får tilsyn, men også bl.a. føde- og jordemoderområdet, det præhospitale område og vaccinationsområdet. 

Læs mere om tilsynet hos Styrelsen

Registrering og gebyr
Alle steder, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling, skal registreres som behandlingssteder i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Ved et behandlingssted forstås en selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra sundhedspersoner udfører behandling.

Sundhedspersoner omfatter autoriserede sundhedspersoner og andre personer, der handler på autoriserede sundhedspersoners ansvar.

Nogle behandlingssteder er undtaget fra at skulle registrere og betale gebyr, men skal underrette styrelsen om deres virksomhed.

Måden behandlingsstedet er organiseret på som virksomhed, kan betyder noget for, hvordan det skal registreres.

Følgende behandlingssteder er undtaget fra registreringspligt og gebyr, men skal underrette om deres virksomhed:

- Enkeltmandsvirksomheder, der udelukkende udfører frivillig ulønnet sundhedsfaglig behandling
- Midlertidige behandlingssteder med under 1000 deltagere, der udelukkende har ulønnede frivillige sundhedspersoner
- Behandlingssteder med en årlig omsætning under 25.000 kr.
- Interessentselskaber ejet af behandlingssteder, der alle er registreret

Der er også nogle behandlingssteder, som hverken skal registrere sig eller underette styrelsen. 

Læs mere om registrering og gebyr her hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Baggrund
Det sundhedsfaglige tilsyn har været i gang siden 2017 i både sekundær- og praksissektoren. Læge-, fysioterapeut-, fodterapi- og tandlægeklinikker m.v. har allerede haft tilsyn. 

Styrelsen for Patientsikkerhed fører to forskellige former for sundhedsfaglige tilsyn med behandlingssteder: planlagte og reaktive. De reaktive tilsyn udføres såfremt styrelsen modtager oplysninger, der giver anledning til bekymring. Begge typer af tilsyn gennemføres på basis af Sundhedslovens §213. 

Status december 2019
97 tilsynsrapporter er nu tilgængelige på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmesiden. Af disse har 22 klinikker fået tilbagemeldingen ”Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden” mens 75 klinikker har fået tilbagemeldingen ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

De fleste fund (49) er gjort i målepunkt 6 ”Journalgennemgang vedrørende diagnostik af patienter med lændesmerter med udstråling til underekstremitet” og målepunkt 5 (36) ”Journalgennemgang vedrørende diagnostik af patienter med hovedpine som primær klage”.

I begyndelsen af år 2020 vil det være muligt at læse en samlet erfaringsopsamling for tilsynene på kiropraktorområdet.

 

Opdatetet 17. december 2019

Infomøder

Styrelsen for Patientsikkerhed har holdt infomøder i januar.
Find slideshow fra møderne her

Tilsyn af røntgenanlæg?

Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed fører tilsyn af røntgenanlæg - her hos NIKKB kan du læse, hvad du skal gøre, før under og efter et tilsynesbesøg