TUEN8.1-009195.jpg

Hændelsen er utilsigtet, da det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan. En utilsigtet hændelse er en situation, som gav tanken eller følelsen: ”Det her gik ikke som ønsket”.

De fleste utilsigtede hændelser medfører ikke skade for patienten, da de bliver opdaget eller afværget i tide. Det kan være en god ide at rapportere hændelserne alligevel, så vi alle kan lære af hændelserne og forebygge, at det sker igen.

I dette læringshæfte kan du læse mere om patientsikkerhed og utilsigtede hændelser. 

Rapporteringspligt

Sundhedspersoner har jf. sundhedsloven pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. De utilsigtede hændelser rapporteres her.

Rapporteringspligtige utilsigtede hændelser:

1. Utilsigtede hændelser, der medførte eller bidrog til alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten.

2. Utilsigtede hændelser, der kunne have haft eller ville kunne få alvorlige eller dødelige konsekvenser for patienten.

3. Utilsigtede hændelser, som efter en konkret vurdering kan bidrage til læring og forbedring af patientsikkerheden,
selvom konsekvenserne af de enkelte utilsigtede hændelser ikke er eller kunne have været alvorlige eller dødelige
for patienten.

I alle regioner er der ansat risikomanagere, som arbejder med patientsikkerhed på praksisområdet – herunder utilsigtede hændelser. Risikomanagerne kan hjælpe med sparring og vidensdeling, og de kan videreformidle problemstillinger og udfordringer for patientsikkerheden i regionale og nationale fora.

Risikomanagerne behandler alle oplysninger fortroligt. Risikomanagerne udleverer ikke oplysninger, der kan føre til identifikation af konkrete sundhedspersoner eller patienter jf. sundhedslovens § 200-201 vedr. fortrolighed.

Fem regionale patientsikkerhedsteams
Oplever du en utilsigtet hændelse, kan du kontakte risikomanageren, hvis du er i tvivl om, hændelsen er rapporteringspligtig, eller hvis du ønsker input til dit arbejde med at forebygge, at den sker igen. 

I nedenstående skema ses kontaktoplysninger til kiropraktor-relevante risikomanagere i de enkelte regioner. Disse teams har ansvaret for, på regionens vegne at håndtere de utilsigtede hændelser, der vedrører sundhedsvæsenet i regionen.

 

Region:

Kontakt e-mail:

Telefon:

Region Hovedstaden

Patientsikkerhed@regionh.dk

38 66 60 60

Region Midtjylland

sundhed.patientsikkerhed@rm.dk

91 17 76 97

Region Syddanmark

Patientsikkerhed@rsyd.dk

51 33 47 08

Region Sjælland

dns-patientsikkerhed@regionsjaelland.dk

57 87 52 40

Region Nordjylland

Patientkontor@rn.dk

97 46 80 10

 

Specifikke informationer og oplysninger for de enkelte regioner kan også findes ved at klikke på den ønskede region nedenfor:

 

Får du en sag...

...kontakt Dansk Kiropraktor Råd, som indsamler viden om sager og kan yde kollegial vejledning. 

Kontakt DKF, hvis du har brug for mere juridisk rådgivning.

Få overblik over systemet

Her en oversigt (pdf), der forklarer om patientens forskellige klage- og erstatningsmuligheder i det offentlige sundhedsvæsen, som kiropraktorer er omfattet af.