Akupunktur.jpg

Sundheds- og Ældreministeriet har udsendt et forslag til ”Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”)) ”

Det fremgår af lovforslaget, at der indføres et kursuskrav til den behandler, der ønsker at udføre behandling med nåleakupunktur på brystkassen, der dog ikke omfatter læger og personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

Se lovforslaget her

Sigtet er at højne patientsikkerheden ved at sikre, at behandleren har det nødvendige kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader på lungerne efter nåleakupunktur. DKF’s forståelse er, at der påtænkes et basalt kursus (på 3 dage) i anatomi, fysiologi, patologi samt håndtering af skader i et omfang, så ’kursisterne’ besidder den fornødne kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader, herunder også på lungerne efter nåleakupunktur.

Den 3. december indsendte Dansk Kiropraktor Forening høringsvar. I høringssvaret skriver DKF bl.a.:

”DKF anderkender til fulde sigtet og er fuldt ud bevidst om de patientskaderisici, der er forbundet med brug af nåleakupunktur på brystkassen, men skal på det kraftigste opfordre til, at undtagelsen for kursuskravet udvides til også at omfatte kiropraktorer.”

DKF fremfører i høringsvaret, at kundskaberne på kurset ”allerede indgår som en del af den femårige kandidatgrad i klinisk biomekanik på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (der giver autorisation som kiropraktor) samt indgår i det efterfølgende et-årige turnusforøb, der skal gennemføres for at blive autoriseret til at udøve selvstændig virksomhed.”

DKF skriver desuden:

”Bachelordelen af kiropraktoruddannelsen (der officielt benævnes klinisk biomekanik og udbydes på Det Medicinske Fakultet på SDU) læses sammen med bachelorstuderende i medicin, og at der her indgår et fælles biomedicinsk spor, der give bacheloren en omfattende viden om menneskekroppens opbygning og funktion, dets regulatoriske mekanismer på indre og ydre forhold, fra molekyle til det hele menneske, og giver de studerende forudsætninger for at forstå sundhed og sygdom i en social, kulturel og etnisk kontekst både for det enkelte individ og i et nationalt og internationalt sundhedsperspektiv.

(…)

Sammen med de efterfølgende to år på kandidatdelen, modtager kiropraktorerne således allerede i deres grunduddannelse grundlæggende undervisning i anatomi, fysiologi, patologi samt håndtering af skader i et omfang, så de besidder den fornødne kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader, herunder også på lungerne, efter nåleakupunktur.

Hertil kommer, at der konkret undervises i brug af nåle som en integreret del af den kiropraktiske behandling, samt i kendte skaderisici, herunder specifikt pneumothorax.”

Læs hele høringssvaret her

DKF skal på det kraftigste opfordre til, at undtagelsen for kursuskravet udvides til også at omfatte kiropraktorer