aku_2.jpg

Sundheds- og Ældreministeriet har i dag 24/1-2019 fremsat et revideret forslag til ”Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen og forbud mod konstruktion af kunstig hymen (”jomfruhinde”))” i Folketinget. Det reviderede lovforslag erstatter det udkast til et lovforslag der blev offentliggjort i slutningen af november 2018. 

Det fremgår af det reviderede lovforslag, at der fortsat indføres et kursuskrav til den behandler, der ønsker at udføre behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Men som noget nyt er både læger og kiropraktorer udtaget for dette kursukrav.

Det betyder at Dansk Kiropraktor Forenings argumenter er blevet hørt og at man i Sundheds- og ældreministeriet har anerkendt at kundskaberne på kurset ”allerede indgår som en del af den femårige kandidatgrad i klinisk biomekanik på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (der giver autorisation som kiropraktor) samt indgår i det efterfølgende et-årige turnusforøb, der skal gennemføres for at blive autoriseret til at udøve selvstændig virksomhed.”

I Dansk Kiropraktor Forening glæder man sig over at man i Sundheds- og Ældreministeriet har været lydhøre over for foreningens argumenter og håber at loven bliver vedtaget som den er fremsat. Loven førstebehandles i Folketinget den 8. februar.

Se det revidererde lovforslag her

Læs DKF's høringssvar fra 3/12-2018