Penge løn vækst økonomi.jpg

45.376 kr. inkl. pension tjener en kiropraktor ansat i en klinik. Lægger man indtægter fra andet kiropraktisk arbejde til, viser lønchecken 49.368 kr. Det giver en gennemsnitligt timeløn på 404 kr. inkl. pension. Den gennemsnitlige arbejdstid er 31 timer om ugen, men spænder over 10 som mindste ugentlige arbejdstid til 44 timer som den højeste.

Det viser DKF’s undersøgelse af løn- og ansættelsesforhold fra 2018, som halvdelen af de klinik-ansatte medlemmer har deltaget i.

Undersøgelsen tegner et billede af forholdsvist store forskelle – efter køn og geografi.

Den gennemsnitlige timeløn for kvinder er 375 kr., for mænd 479 kr. Ansatte i Region Midtjylland har i undersøgelsen den laveste timeløn, nemlig 381 kr. I Region Nordjylland er de ansattes timeløn 506 kr. Alle tal er inklusiv pension.

Den statistiske usikkerhed er relativ lille i undersøgelsen, da 112 af 231 medlemmer har afgivet oplysninger, hvilket svarer til svarprocent på 48. Men da det ikke vides, om de 112 besvarelser er repræsentative i forhold til hele populationen, bør man være forsigtig med de klippefaste konklusioner om det generelle lønniveau. Fx vides det ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højt- eller lavtlønnede medlemmer. 

Primært nyuddannede kvinder har deltaget i undersøgelsen. Kun 34% af respondenterne er mænd, og over halvdelen af alle besvarelserne er afgivet af kiropraktorer, der er dimitteret i 2015 eller senere. Omkring 55% af alle danske kiropraktorer er kvinder.

Geografisk fordeler besvarelserne sig meget godt efter, hvor de danske kiropraktorklinikker ligger. Der er flest besvarelser fra medlemmer ansat i Syddanmark, nemlig 34%. Der er færrest besvarelser fra den region, som har færrest kiropraktorer, nemlig Nordjylland, som blot 7,0% af respondenterne er ansat i.

16% af deltagerne i undersøgelsen er turnuskandidater, som oppebærer fast løn uden mulighed for provision.

26% er ansat på DKF’s kontrakt med standardvilkår, 49% er ansat på samme kontrakt, men med forbedrede vilkår. Kun 8% af deltagerne i undersøgelsen er ikke ansat på DKF’s anbefalede kontrakter. Se DKF's standardkontrakter for ansatte her

Huge Consulting ApS har udarbejdet undersøgelsen, som DKF har fået foretaget siden 2013.
Find de gamle og den nye undersøgelser her 

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor alle DKF's medlemmer ansat i private kiropraktorklinikker er blevet inviteret til at deltage.

Mange ansatte i kiropraktorpraksis er ansat i stillinger med en ugentlig arbejdstid, der er mindre end 37 timer. Derfor har man valgt at inddele medlemmerne i 3 grupper afhængig af deres ugentlige arbejdstid:

 • 25 timer/uge eller mindre
 • 16-34 timer/uge
 • 35 timer/uge eller mere.

I de tabeller, hvor månedslønnen præsenteres, er medlemmerne opdelt i ovenstående grupper.

Hovedresultater for 2018
De væsentligste hovedresultater for undersøgelsen af ansattes vilkår i privat praksis er følgende (2017-tal i parentes):

 • Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i privat praksis var fortsat 31 timer
 • Den gennemsnitlige bruttoløn i september måned (inkl. pension) i privat praksis var 45.376 (44.947) kr.
 • Den gennemsnitlige indtægt inkl. øvrige indtægter fra andet arbejde var 49.368 (49.157) kr.
 • Den gennemsnitlige bruttotimeløn var 404 (402) kr.
 • Kandidater, der var dimitteret i 1999 eller tidligere havde en gennemsnitlig timeløn på 479 (519) kr., kandidater fra 2000-2009 havde en gennemsnitlig timeløn på 500 (451) kr., kandidater fra 2010-2014 havde en gennemsnitlig timeløn på 427 (473) kr. og kandidater fra 2015 eller senere havde en gennemsnitlig timeløn på 337 (280) kr.
 • Den gennemsnitlige timeløn for kvinder var 368 (375) kr. og for mænd 473 (439) kr.
 • Den gennemsnitlige timeløn varierer mellem lavest i Region Midtjylland på 381 (356 kr. i Region Sjælland) og højest i Region Nordjylland på 506 (432 kr. i Region Midtjylland
 • Ansatte har i gennemsnit 3 personalegoder (uændret)