Plan udvikling mand ved tavle.jpg

I Finanslov18 blev aftalt en sundhedspulje på 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet.

Som del af denne pulje har regeringen og Dansk Folkeparti afsat 14,3 mio. kr. til smerteområdet og sat Sundhedsstyrelsen til at udarbejde et fagligt oplæg til en national smertehandlingsplan på baggrund af en afdækning. 

Styrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med relevante aktører fra forskellige faggrupper, sektorer, patientrepræsentation og øvrige interessenter. Lidt forsinket blev DKF bedt om at udpege en repræsentant til gruppen. Kiropraktor, klinisk lektor Søren O'Neill, ph.d., M.Rehab., Rygcenter Syddanmark, er udpeget. 

Arbejdsgruppen skal rådgive Sundhedsstyrelsen i udarbejdelsen af det faglige oplæg til en handlingsplan, som bl.a. skal prioritere indsatser i forhold til de afsatte midler. Planen skal også identificere områder, hvor der kan gøres en indsats inden for de nuværende rammer i sundhedsvæsenet samt identificere øvrige eventuelle fremtidige indsatser.

Målet med handlingsplanen er at understøtte en langsigtet kvalitetsudvikling på området for smertebehandling i hele sundhedsvæsenet og sikre rationel behandling af smerter på tværs af landet. Det kan være enkeltstående initiativer inden for nærmere afgrænsede områder, herunder fokus på at styrke de ikke-farmakologiske tilbud.

En del af handlingsplanen skal have fokus på at reducere opioidforbruget og reducere antallet af patienter, der kan blive afhængige. Der kan eksempelvis prioriteres ressourcer til at fortsætte Sundhedsstyrelsens oplysningsaktiviteter rettet mod særligt alment praktiserende læger med fokus på bl.a. behandlingsplaner og udtrapning.

Læs her om alle styrelsens aktiviteter rettet mod at sænke forbruget af opioider

Arbejdsgruppen er trukket i arbejdstøjet, og arbejdet foregår her i første halvår af 2019.

Det faglige oplæg til en national smertehandlingsplan forventes sendt i høring i august og offentliggjort september.