Pakkeforløbene.jpg

Danske Regioner udarbejder månedlige og årlige statistikker over forbruget af kiropraktoroverenskomstens ydelser. Det gør man bl.a. for at følge, hvordan forbruget udvikler sig i forhold til den samlede økonomi, der er sat af til hele området – det, der hedder den overordnede ramme - og i forhold til den økonomi, der aftalt til de forskellige ydelser.

Danske Regioner har for nogle uger siden udsendt statistikken for hele år 2018. Det betyder, at der for første gang findes tal for et helt kalender-år med OK17, herunder pakkeforløbene. 2018 kan sammenlignes med de første 12 måneder med OK17, som er perioden april 2017-april 2018.

Læs nyhed om det samlede antal patienttal for 2018 set i forhold til foregående år

Generelt viser tallene et fald for begge specialer, altså både almen kiropraktik i speciale 53 og pakkeforløbene i speciale 64 på antal ydelser fra i alt 2.133.170 til 2.131.119. Samtidigt er udgifterne til tilskud til patienterne steget fra 119.159.823 kr. til 119.731.347 kr.

 

 Tilskud

 Antal Ydelser

 Speciale 53

 109.652.728    

  2.073.731

 Speciale 64

   10.078.619

      57.388

 Total  

 119.731.347    

  2.131.119


I begge opgørelsesperioder forbruges lidt mere end 40% under forventet niveau. Målet er 15.000 patienter om året, og forbruget ligger på omtrent 10.000, og er altså faldet noget. Forventningen var, at det ville stige i takt med, at flere og flere klinikker fik sat implementeringen i system.

Der forbruges 10 mio. under rammen
Intet tyder på, at patienterne med tegn på nerverodstryk i de tre varianter ikke skulle findes i kiropraktorpraksis. 15.000 patienter om året svarer omtrent til, at hver kiropraktor i en klinik med overenskomst inkluderer en patient i et af de tre forløb cirka hver anden uge.

Den samlede overenskomstaftalte ramme for 2018 på kr. 130.291.596, og da kiropraktorerne har forbrugt 119.731.347 kr., bruges der altså  10.560.249 mindre end rammen.

Danske Regioner holder øje med forbruget af pakkeforløbene.

Er du i tvivl om, hvem der kan inkluderes i pakkeforløbene? Klik her

Antal ydelser i pakkeforløbene i speciale 64 er faldet, hvorimod der på speciale 53, som dækker den almene kiropraktik, har været en stigning i antal ydelser.

Stigningen i det samlede tilskud findes således i et øget tilskud på speciale 53.

Pakkeforløbstal under lup
DKF har foretaget en nærmere analyse af forbruget af pakkeforløbsydelserne, for at kunne iværksætte ny implementeringsindsats, så flere kiropraktorer anvender pakkerne til glæde for patienterne.                     

Først er det relevant at se på, hvordan det forholder sig på speciale 53.

Her var de aftalte forventninger til fordelingen af patienter, at 30% af konsultationerne ville være på den afgrænsede opfølgende konsultation, 60% på den almindelige opfølgende konsultation, og endeligt 10% på den udvidede opfølgende konsultation.

Fordelingen af ydelserne i de to perioder, april 2017-april 2018 og hele året 2018, ser således ud:

 Forventet fordeling

 April 2017 - april 2018

 Hele 2018

 Afgrænsede konsultationer 30%

 19%   

 17,5%

 

 Almindelige konsultationer 60%

 71%                                              

 72%

 

 Udvidede konsultationer 10%

 10%                                         

 10,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På speciale 64 ser det lidt anderledes ud.

I perioden fra april 2017 - april 2018 startede 9.384 patienter i pakkeforløb. Til sammenligning er det tal for 2018 8.822 patienter. Sammenlignes dette tal med forventningen om 15.000 patienter om året, som lå til grund for overenskomstaftalen, forbruges der i begge perioder lidt mere end 40% under forventet niveau.

Når man ser på udviklingen af tallene, der viser, antal patienter, der gennemfører milepælskonsultationerne i de forskellige forløb, ses imidlertid en positiv tendens; nemlig en stigning af patienter, der følger forløbene og gennemfører milepælskonsultationerne. Det kan ses som et udtryk for, at flere og flere patienter gennemfører pakkeforløb, når de først er startet, og at flere og flere klinikker oplever, at det virker, når man fastholder og gennemfører hele forløbet.

Udviklingen i patienter, der modtager 1., 2., og 3. milepælskonsultation, viste i perioden april 2017-april 2018 at være højere end det estimerede i lænd- og nakkeforløbene og lavere i spinalstenoseforløbet. Disse tal har udviklet sig i år 2018, som det fremgår:

 Opfølgning 1040 - 1041                                 

 April 2017 - april 2018            

 Hele år 2018

Patienter, der modtager 1. milepælskonsultation                 

 55%    

 59%

Patienter, der modtager 2. milepælskonsultation  

 76%   

 80%

Patienter, der modtager 3. milepælskonsultation     

 71%    

 77%

 

 Opfølgning 1050 - 1051 

 April 2017 – april 2018            

 Hele år 2018

Patienter, der modtager 1. milepælskonsultation                 

 57%    

 62%

Patienter, der modtager 2. milepælskonsultation    

 72%     

 77%

Patienter, der modtager 3. milepælskonsultation 

 70%     

 80%

 

Opfølgning 1060 - 1061                                

April 2017 – april 2018           

Hele år 2018

Patienter, der modtager 1. milepælskonsultation                

 38%  

 51%

Patienter, der modtager 2. milepælskonsultation     

 50%     

 66%


40 klinikejere anvender ikke pakkeforløb
De fleste kiropraktorer anvender nu pakkeforløb - på nær 40 ejere af klinikker med overenskomst. Der er tale om 5 i Nordjylland, 10 i Midtjylland, 6 i Syddanmark, 13 i Hovedstaden og 6 i Sjælland.

Kampagne med flere typer tiltag på vej
Den faldende brug af pakkeforløbene betyder, at DKF iværksætter en kampagne med flere strenge for at få flere patienter inkluderet i pakkeforløbene.

Hvad kampagnen skal bestå af, drøfter og har DKF drøftet med sine udvalg, kredsbestyrelser, kiropraktorerne i de regionale samarbejdsudvalg, de tre regionale praksiskonsulenter og naturligvis NIKKB, som gennemfører et projekt, der evaluerer pakkeforløbene. Man har drøftet barrierer og forslag til tiltag.

Kampagnen skal indeholde flere typer tiltag og målrettes de forskellige aktører i klinikkerne. Der er bl.a. ideér om:

  • Personlig kontakt til klinik og evt. introduktionsbesøg på klinikker, der enten slet ikke eller kun meget lidt, bruger pakkeforløbene
  • Podcast om ”Best practice” og ”Guide til at komme i gang”
  • Artikler i KIROPRAKTOREN
  • Opdatering af de eksisterende og nye hjælpemidler på DKF’s hjemmeside
  • Erfagrupper lokalt
  • Understøttelse af tekniske løsninger


Har du andre forslag eller input, så send dem til dkf@danskkiropraktorforening.dk

 

Ved du, DKF har lavet forslag til epikriser i pakkeforløbene? Se vores side om pakkeforløbene her