o løb 3.jpg

DKF' sommerseminar samler foreningens politisk aktive medlemmer i råd, kredse og udvalg for at drøfte aktuelle emner. Det finder sted hvert år i maj måned og varer 24 timer.

I år deltog omkring 45 samt hele bestyrelsen og de fleste fra sekretariatet.


Politisk sommerseminar 2019 startede fredag 3. maj, hvor dette billede er fra.

Seminarets overordnede tema blev passede slået an af den udendørs aktivitet, der starter seminaret om fredag eftermiddag. Det var nemlig orienteringsløb.

Om aftenen skulle man drøfte "Hvilken vej skal vi gå?" i forhold til den bebudede reform af sundhedsvæsnet, og lørdag både i forhold til kredsenes arbejde og DKF's målprogram og i forhold til fornyelsen af DKF's overenskomst med regionerne.


Orienteringsløb i Middelfarts skove.

Efter o-løb og middag var det tid til kaminpassiar med sundhedspolitisk chef hos konsulentfirmaet Rud Pedersen (og tidligere kiropraktor-sagsbehandler hos Danske Regioner) Maja Barfod Hørsving og seniorkonsulent fra samme firma (og tidligere formand i Region Sjælland (V)) Jens Stenbæk.

De to oplægsholdere delte deres viden om den bebudede reform af sundhedsvæsenet. De gav kvalificerede gæt på, hvordan det nære sundhedsvæsen vil udvikle sig, og hvilken retning det ser ud til at gå efter valget. 

Deltagerne var selv aktive og skulle blandt andet arbejde med, hvad de ser af muligheder og udfordringer i de kommende ændringer, som både højreparterne bag sundhedsreformaftalen og Socialdemokratiet agter at gennemføre. Et tilbagevendende spørgsmål var; hvordan kan vi påvirke beslutningerne til vores bedste, og hvordan prioriterer man sin indsats?  


Jens Stenbæk, seniorkonsulent fra virksomheden Rud Pedersen - og tidligere formand i Region Sjælland (V) - holder oplæg fredag aften.

Kaminpassiaret kastede mange diskussioner af sig.

Lørdag morgen fortsatte seminaret. Første punkt var, at formand Lone Kousgaard Jørgensen orienterede om foreningens aktuelle arbejde, strategi og udfordringer.Lone Kousgaard Jørgensen, formand for DKF, fortæller om bestyrelsens arbejde og resultater her halvvejs gennem 2019. 

Bagefter skiftede fokus fra bestyrelsens til kredsenes arbejde.

På sidste sommerseminar afgjorde DKF's fem kredse, hvordan de ville arbejde med målsætninger fra DKF's målprogram 'Rygraden i det danske Samfund'. Kommunikationschef Christian Ankerstjerne gav et kort overblik over de væsentligste indsatser og resultater, DKF overordnet set har arbejdet med eller opnået i årets løb, inden de respektive kredse fortalte, hvad de havde nået siden sidst.

På sommerseminaret 2018 var der bred enighed om at sætte mere gang i kommunikationen med både de praktiserende læger og udvalgte sygehuslæger. Derudover ville man i flere kredse  arbejde for at der blev sendt flere af de obligatoriske billeddiagnostiske epikriser til egen læge, og desuden arbejde at endnu flere patienter ville blive inkluderet i et pakkeforløb.

Men hvordan er det gået med planerne? Hvilke er blevet ført ud i livet, og hvilke har lidt skibbrud eller er blevet opgivet af forskellige grunde. Tilbagemeldinger var helt overordnet set, at man havde arbejdet med de pågældende områder, men også havde haft meget travlt med bl.a. akkreditering. 

I forhold til det kommende år er opgaverne og målene cirka de samme.

Seminarets sidste emne var de kommende OK-forhandlinger. Som forberedelse af bestyrelsens arbejde med kravsudvikling, holdt man en workshop inden for fire OK-emner: ydelser, kvalitetssikring, systematisk efteruddannelse og ydernumre & ejerforhold.

Workshoppen var faciliteret af bestyrelsen og sekretariatet.

Efter en opridsning af, hvordan forhandlingerne forløber, holdt en sekretariatsansvarlig et kort oplæg om hvert af de fire emner i plenum, herefter fordelte deltagerne sig i de enkelte workshop alt efter efter interesse.

Den sidste overenskomst OK17 var en "stor" overenskomst fuld af forandringer, bl.a. en reform af ydelses- og tilskudsstruktiren, og nye tiltag som akkreditering. Så der er lagt op til, at OK20 mere skal bygge videre på OK17 end udvikle nyt fra bunden.

Opgaven i hver workshop var at forberede overenskomstforhandlingerne ved at brainstorme og genere idéer til krav og forhandlingstemaer. Bestyrelsesansvarlige agerede ’gruppe-formænd’ i hver gruppe og styrede drøftelserne hjulpet af de sekretariatsansvarlige. Hver gruppe producerede en planche med evaluering af styrker/successer, udfordringer og potentialer inden for sit område, og en planche med helt overordnede egenskaber ved det bedst mulige ok-resultat visualiseret i et dyr og ikke mindst ideer.

Efter gruppearbejder præsenterede de fire bestyrelsesansvarlige den sidstnævnte planche i plenum og besvarede spørgsmål. 

Bestyrelsen bearbejder nu de mange ideer og tager dem med videre i sit arbejde.

Kl 16 lørdag kunne deltagere forlade Kongebrogården i Middelfart, hvor seminaret fandt sted.