underskrift.JPG

Efter 17 timers forhandlinger kunne formand for Dansk Kiropraktor Forening Lone Kousgaard Jørgensen og formand for RLTN, Anders Kühnau, den 1. december kl. 03:15 sætte deres underskrifter på den endelige aftale.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med den nye overenskomst. Vi har sat det lange lys på og især fokuseret på at konsolidere de ting, vi allerede kender.  På den måde er det lykkedes os at forhandle en lang række forbedringer på plads, der vil gøre det mere enkelt for kiropraktorerne, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Den største enkeltstående nyhed i overenskomsten er oprettelsen af en kvalitetsenhed, der skal forankres på Kiropraktorernes Videnscenter (tidl. NIKKB). Det betyder, at der ikke skal gennemføres en akkrediteringsrunde, men i stedet arbejdes med kvalitet i form af for eksempel klyngearbejde, datafangst, kommunikation på tværs og patienttilfredshed. Der afsættes 4 mio. om året til etableringen af kvalitetsenheden og udvikling/udrulning af et datafangstmodul. Det forventes, at klyngearbejdet og de øvrige kvalitetsinitiativer først implementeres i klinikkerne mod slutningen af overenskomstperioden.

Inden overenskomsten var der udtrykt bekymring om, at der ikke var gennemført tilstrækkeligt mange behandlinger i regi af §64, og at Danske Regioner derfor ønskede at beskære den økonomiske ramme. Men sådan gik det heldigvis ikke. Dog er der aftalt, at der skal sættes ind med hjælp og instruktion til de klinikker, der ikke bruger pakkerne.

- Det er ikke tiden til lønforhøjelser i sundhedsvæsenet. Det stod klart. Men det er meget positivt, at det er lykkedes at fastholde rammen på det nuværende niveau, og desuden at sikre, at honorarerne reguleres efter den eksisterende ordning, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Der er endvidere truffet aftale om en forhøjelse af rammen med 0,8 mio kr om året, der er øremærket modernisering og gennemførelse af nye initiativer. Der nedsættes i den forbindelse en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på følgende emner: nye pakkeforløb, nye ydelser, diagnostisk komponent, træning, digitale konsultationer samt revision af ydelsesbeskrivelserne

Hvad angår kommunikation på tværs, var der enighed om, at der fremadrettet skal arbejdes målrettet på at øge antallet af epikriser, der sendes fra kiropraktor til patientens egen læge. Derfor iværksættes en række initiativer, der skal skabe klarhed og lette arbejdet.

Yderligere beslutninger

  • Parterne er desuden enige om, at der i overenskomstperioden gives et engangstilskud på 10.000 kr. fra kiropraktorfonden til de klinikker, som kan dokumentere, at de har installeret arealdosimeter på deres anlæg. Endvidere er parterne enige om at klinikker, der opkobles til KirPACS i overenskomstperioden fortsat modtager et tilskud på 5.000 kr.
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. til et forskningsprojekt eller en analyse, som skal afdække ulighed i sundhed på kiropraktorområdet.
  • Parterne er enige om at rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med det formål at anmode om at gøre det muligt for kiropraktorer at henvise patienter til almen fysioterapi.

Se den fælles officielle pressemeddelelse på Danske Regioners hjemmeside

Proces
Den 16. december skal aftalen forelægges DKF’s bestyrelse.

Herefter er det planen, at hele aftalen skal præsenteres for DKF’s medlemmer på fysiske eller/og virtuelle roadshows i løbet af januar måned.  Herefter skal de af DKF’s medlemmer, der har tiltrådt overenskomsten stemme om indholdet. Det bliver efter al sandsynlighed i løbet af februar måned.

Hvis DKF's medlemmer godkender overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021