laptop-3196481__340.jpg

Onsdag den 5. februar blev årets overenskomstforhandlinger officielt skudt i gang, da Dansk Kiropraktor Forening og RLTN udvekslede deres respektive forhandlingskrav. Herefter venter et forår med forhandlinger, førend vi forhåbentlig kan offentliggøre en ny overenskomstaftale lige inden sommerferien.

- Det er altid spændende at se, hvad vi bliver mødt med fra modpartens side, og denne gang kan jeg se, at RLTN ligesom vi mener, at der skal arbejdes videre med pakkeforløb, og at vi skal bruge den kommende overenskomstperiode på at se på mulighederne for at udvikle nye pakkeforløb. Men derudover ønsker RLTN, at vi skal se på, hvordan vi bedst muligt understøtter kiropraktorernes brug af pakkeforløbene, fortæller Lone Kousgaard Jørgensen, Formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Hverken DKF eller RLTN nævner en akkrediteringsrunde II – men for begges vedkommende gælder det, at der er et ønske om at fortsætte arbejdet med kvalitetsudvikling.

DKF foreslår, at der oprettes en dedikeret kvalitetsenhed, der kan arbejde videre med området, også i forhold til datafangst samt patientinddragelse.

DKF har fremsat ønske om følgende forhandlingstemaer:

  • Undersøgelse af overenskomstens to specialer, herunder også nedsættelse af en arbejdsgruppe, der undersøger, hvilke pakker der fremadrettet kan imødekomme de forskellige patientgruppers behov og særligt udsatte patienters behov.
  • at træning som opfølgende behandling aktiveres i højere grad end tidligere.
  • at kiropraktorernes anvendelse af medhjælp inden for overenskomstens virkeområde drøftes.
  • Henvisningsret for kiropraktorer til øvrige sundhedsprofessionelle som eksempelvis fysioterapeuter, specialelæger og hospitaler.
  • Oprettelse af dedikeret kvalitetsenhed, der kan arbejde videre med det allerede påbegyndte kvalitetsarbejde – herunder at lave datafangst på diagnosekoder samt at viderebringe erfaringerne fra akkrediteringen.
  • Mere patientinddragelse i kvalitetsudviklingen.
  • Drøftelse af overenskomstens bestemmelser vedrørende ejerforhold og kapacitetsplanlægning. Dette særligt med henblik på at understøtte initiativer, som øger mulighederne/incitamenterne for nedsættelse i yderområder, eller på anden måde understøtter sikring af adgangen til kiropraktor i hele landet.
  • Initiativer til at understøtte kiropraktorernes rolle som billeddiagnostikere.
  • Udvikling og etablering af nye ydelser inden for overenskomsten, så der gives mulighed for eksempelvis at gennemføre e-konsultationer, telefonkonsultationer og videokonsultationer.

- Jeg ser meget frem til at komme i gang med forhandlingerne og har forhåbninger om, at vi kommer i mål med et godt resultat også denne gang, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Tidsplan
Den 20. februar mødes RLTN og DKF med henblik på at besvare opklarende spørgsmål og de politiske forhandlingsmøder afholdes den 26. marts samt den 8. juni.

DKF vil løbende informere om udviklingen i forhandlingerne, og der vil blive inviteret til roadshows undervejs.

Hele aftalen skal til urafstemning blandt DKF's medlemmerne, når den er færdigt forhandlet. Det er en konsekvens af den vedtægtsændring, DKF's generalforsamling vedtog i 2017 og første gang, det skal iværksættes.

For at sikre rimelig tid til implementering af aftalte ændringer er der en fælles forståelse for, at ny overenskomst først kan træde i kraft enten den 1. oktober 2020 eller 1. januar 2021.

Tryk på linksene herunder og læs kravsskrivelserne i deres helhed:

Se Dansk Kiropraktor Forenings kravskrivelse

Se RLTN's kravsskrivelse