Danske penge.jpg

I september 2021 kom SKAT på varslet kontrolbesøg for at se på DKF’s indberetninger af kontingenter til SKAT.

I første omgang blev der afholdt et konstruktivt og oplysende møde, hvor der blev redegjort for DKF’s vedtægter, kontingentgrupper samt indberetningspraksis. Der blev efterfølgende fremsendt en række dokumentation og filudtræk til SKAT.

I november modtog DKF et notat med vurdering af den gennemførte kontrol og i starten af december mødtes DKF igen med SKAT for at drøfte sagen, inden SKAT sender den endelige afgørelse.

Som det ser ud nu er det forventningen af SKAT’s afgørelse vil det give følgende billede:

- Alle medlemskategorier vedr. ansatte, arbejdsløse og midlertidige ude af erhverv mv. skal indberettes på vedkommendes CPR nr., dog således at det skal markeres, hvis kontingentet betales af en arbejdsgiver. For de medlemmer der selv betaler, er der en skattemæssig grænse for fradrag på 6.000 kr. Der lægges op til, at DKF ikke skal rette bagud, men indrette det fra kalenderåret 2021.

- Alle medlemskategorier vedr. klinikejere skal indberettes på CPR nr., hvor der samtidig skal skelnes mellem klinikejere ansat i medlemmets eget A/S, ApS el lignende (hvor kontingentet sidestilles med en ansat og dermed en grænse for personligt fradrag på 6.000 kr.) og selvstændige (hvor der ikke er nogen grænse for fradrag). Igen skal det markeres, hvis kontingentet betales af en arbejdsgiver. Der lægges op til, at DKF ikke skal rette bagud, men indrette det fra kalenderåret 2021.

- Alle medlemskategorier, som ikke vedrører ’fagforeningsopgaver’, så som pensionister, passive medlemmer, udlandsmedlemmer mv. skal/må ikke indberettes. Vedr. studenter ligger der ikke en vurdering, da SKAT konstatere, at der ikke er relevant, da de pt. er gratis medlemmer. Der lægges op til, at DKF skal rette det for indberetningerne 2020 samt ophøre med at indrette det fra kalenderåret 2021.

Den store ting for DKF er, at der fremover alene skal indberette på CPR nr. og ikke som det har været muligt i de sidste godt ti år, på klinikejernes CVR nr., hvis de har anmodet om det og tilsvarende hvis både arbejdsgiver og ansatte har oplyst, at den ansattes kontingent betales af arbejdsgiveren.

Denne praksis er baseret på, hvad ’andre som ligner os’ har gjort, og SKAT har undervejs anerkendt at reglerne er komplicerede og at der ikke findes en konkret vejledning. Det kan nævnes, at DKF også er bekendt med og har ført en konkret ligningssag for en klinikejer helt til Ligningsrådet, hvor sagens udfald ligger på linje med SKAT’s forventede afgørelse.

SKAT’s endelige afgørelse forventes at foreligge straks i det ny år, og vil blive offentliggjort sammen med en udførlig orientering om de implikationer og spørgsmål, det konkret afføder.

DKF arbejder allerede på at blive klar til at kunne indberette efter det forventede inden fristen for indberetning af kontingenter i slutningen af januar 2021, og der arbejdes ligeledes på en nærmere information om de praktiske implikationer og hvilke oplysninger der evt. skal indhentes og/eller lægges til grund for indberetningen. Alle medlemmer, hvor der bliver rettet bagud får direkte besked.