alphabets-1839737__340.jpg

I en årrække har Styrelsen for Patientsikkerhed arbejdet på at opdatere reglerne om journalføring. Fokus er at understøtte, at alene nødvendige og relevante oplysninger journalføres.

"Ved kun at skrive det nødvendige og gøre det kort, er det på den ene side nemmere at føre journal og på den anden side mere sikkert at være patient, da alle omkring patienten nemt kan danne sig et overblik over behandlingen," meddeler Styrelsen.

DKF har deltaget i arbejdet med sin jurist samt det mangeårige medlem og tidl. formand af Dansk Kiropraktor Råd, Nis Alnor.

Den ny bekendtgørelse var i høring og trådte i kraft 1. juli. En række vejledninger samt en større informationsindsats, der løber over de næste mange måneder, er i støbeskeen fra styrelsens side.

Men allerede nu kan vejledningen til kiropraktorer ses på ny underside målrettet faggruppen på styrelsens hjemmeside:
https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/journalfoering-for-kiropraktorer/

"Hovedvægten er, at en journal skal indeholde navn og cpr-nummer samt hvem der er behandler - alt sammen noget, vi allerede kender fra vores hverdag. Det, der er nyt, er, at hver enkelt faggruppe har et fagspecifikt område, hvor det beskrives, hvad der skal indgå i en kiropraktorjournal. Denne del er skrevet af kiropraktorer," fortæller Nis Alnor, som altså deltog i arbejdet.

Han uddyber:

"Noget, der har været særdeles vigtigt for Styrelsen for Patientsikkerhed, har været at få fjernet meget af den autotekst, som efterhånden har fundet vej ind i journalerne, og som forvirrer mere, end det gavner, særligt ved behandlerskifte, dvs. fra en kiropraktor til en anden, eller fra kiropraktor til anden sundhedsfaglig."

Informationen om de nye regler bor på denne underside hos styrelsen: www.stps.dk/journalfoering - mens den specifikke information til kiropraktorer altså bor her: stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/journalfoering-for-kiropraktorer/

Til organisationerne har styrelsen meldt følgende plan for informationsindsats ud:

Informationsindsats den1. juli 2021 og perioden lige efter

 • Nyhed på stps.dk og styrelsens sociale medier.
 • Alle autoriserede sundhedspersoner vil få besked direkte i deres e-Boks om bekendtgørelsen og vejledninger. Inddragelse af de faglige organisationer
 • Hver autorisationsgruppe kan finde skræddersyet og lettilgængelig information på stps.dk om, hvad det mest centrale i vejledningerne er, og hvad reglerne betyder for netop deres fag.
 • Formidling i fagblade, hvad der er særlig interessant for de respektive faggrupper.
 • Powerpoint-præsentationer, som kan bruges af lokale ledelser til at introducere de nye vejledninger ude på behandlingsstederne, fx på personalemøder.
 • 4 pixi-udgaver af vejledningerne i første ombæring henvendt til læger, tandfaglige, sygeplejefagligt personale og pædagogisk personale, der udfører sundhedsfaglige opgaver. 
 • Plakat til selv-print fra stps.dk med tommelfingerregler for god journalføring.

Informationsindsats efter sommerferien 2021

 • Styrelsen deltager med information og oplæg på konferencer, fx KL’s ældrekonference, Tandfaglige Dage og Lægedage
 • e-læringsmateriale til relevante faggrupper
 • Webinars om journalføringsvejledningerne
 • Social medie-kampagne
 • Evt. andet/mere efter behov