Regler nye.jpg

I december 2020 blev Sundhedsloven ændret for at sikre retssikkerheden ved tilsynssager, idet det blev besluttet at nedsætte et ankenævn for tilsynssager.

Det nye nævn træder i kraft 1. juli.

Ankenævnet for Tilsynsafgørelser - som nævnet hedder - behandler klager over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser jf.  lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, dvs. afgørelser som Styrelsen for Patientsikkerhed træffer om midlertidig fratagelse af autorisation og midlertidig indskrænkning af virksomhedsområde, arbejdsforbud og suspension.

I nævnet sidder medlemmer fra Advokatsamfundet, Danske Patienter og fagpersoner for de forskellige autorisationsområder.

DKF er blevet bedt om at udpege 3 medlemmer + 1 suppleant, der skal fungere som fagpersoner i nævnet for sager på kiropraktorområdet.

I maj udpegede DKF's bestyrelse følgende praktiserende kiropraktorer som ankenævnsmedlemmer:  
- Nis Alnor, medejer af Slagelseklinikken, medlem af Dansk Kiropraktor Råd
- Marianne Løgtholt Andreasen, ansat i Kiropraktisk Center Brønderslev, tidligere praksiskonsulent og forskningsrådskoordinator
- Karin Moesgaard Jensen, medejer af Kiropraktorhuset ROAR, sagkyndig konsulent i Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

som suppleant: Anders Tromholt, medejer af Kiropraktisk Klinik Hadsten, formand for Dansk Kiropraktor Råd

Medlemmerne beskikkes for en periode af fire år. Medlemsperioden vil således strække sig fra den 1. juli 2021 til 30. juni 2025.

Se evt. ændringen af Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1855