fisker ssk 2.jpg

Den 11. september mødtes DKF’s formand, Michael Christensen, med Formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker.

Sundhedsstrukturkommissionen er nedsat af regeringen og har til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der ”fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med en opgavefordeling mellem sygehuse og det nære sundhedsvæsen, der sikrer, at patienten kommer i centrum. Det nære sundhedsvæsen skal desuden styrkes, så flere borgere kan blive behandlet i eller tæt på hjemmet. Derudover skal den geografiske og sociale ulighed i sundhed nedbringes, sundhedsvæsnet skal være mere bæredygtigt, og det skal understøtte frit valg og patientrettigheder.”

På mødet med Jesper Fisker præsenterede Michael Christensen DKF’s forslag til, hvordan kiropraktorerne kan bidrage til at flere opgaver i sundhedsvæsenet bliver løst så tæt på borgerne som muligt. På mødet blev det desuden drøftet, at brugerbetaling er en kilde til ulighed  og at det er medvirkende til, at færre vælger konservativ behandling.

DKF fremlagde desuden forslag til udlægning af opgaver fra sekundærsektoren til primærsektoren (fx røntgen) samt foreslog, at der bør udformes standardiserede udrednings-, trænings- og behandlingsforløb, der sikrer, at alle der får en operation er blevet konservativt vurderet inden. De standardiserede forløb skal naturligvis være evidensbaserede.

Jesper Fisker kvitterede for forslagene og den gode dialog på mødet.