Danske penge.jpg

Fra 1. januar skal arbejdsgiver i visse tilfælde foretage lønregulering til medarbejdere pga. ophævelsen af St. Bededag.

Hvem har ret til lønregulering?

Medarbejdere, der vil få forøget deres arbejdstid som følge af ophævelsen af St. Bededag, uden at de derved får mere i løn, som fx medarbejdere, der får fast månedsløn.

Følgende ansættelser må formodningsvis skulle have tillægget:

- Fuldtidsansatte månedslønnede medarbejdere, herunder

  • Kliniksekretærer
  • Turnusansatte
  • Barslende og forældreorlov

- Ansatte, der i øvrigt modtager grundløn, og er på fuld tid.

- Visse deltidsansatte som arbejder mere som følge af bortfaldet af st. bededag.

Hvem har ikke ret til tillægget?

Forøges arbejdstiden ikke for medarbejdere som følge af bortfaldet af st. bededag, vil der ikke være ret til betaling af tillæg. Et eksempel kan være en deltidsansat, som ikke arbejder om fredagen. Dog kommer hverken loven eller forarbejderne med eksempler på, hvornår den effektive arbejdstid ikke forøges.

Timelønnede eller provisionslønnede får heller ikke løntillæg, da de enten får flere timer eller højere grundlag for provision.

Hvad er løntillægget på?

Løntillægget svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen. Løntillægget udgør pr. måned forudsat at månedslønnen udgør den sædvanlige og fast påregnelige løn, 0,45 pct. af månedslønnen.

Hvordan afregnes løntillægget?

Afregningen kan ske på to måder, og DKF anbefaler model 2, da den er umiddelbart administrativt nemmest:

  • Model 1: Løntillægget optjenes løbende og afregnes to gange årligt sammen med lønnen for maj måned og august måned.
  • Model 2: Løntillægget optjenes løbende og afregnes løbende med udbetalingen af løn. En del lønsystemer har allerede muliggjort brug af bl.a. denne model automatisk som et tilvalg. Arbejdsgiveren kan udbetale tillægget forholdsmæssigt løbende med lønnen, parallelt med at tillægget optjenes. Det vil for månedslønnede betyde, at der med hver lønudbetaling udbetales løntillæg svarende til det, der er optjent i løntillæg i den pågældende måned.

Arbejdsgiver skal udregne løntillægget for lønmodtagere, der er på orlov efter barselslovens regler, som havde den pågældende været på arbejde, så disse lønmodtagere ikke behandles mindre gunstigt.

Husk dokumentation af løntillæg                                                                                                    

Arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at lønmodtageren har fået løntillægget, og det anbefales derfor, at løntillægget fremgår særskilt på lønsedlen, da udbetalingen af løntillægget som en integreret del af månedslønnen er vanskeligt at dokumentere.

Giv medarbejdere besked om løntillæg

Som arbejdsgiver skal du orientere dine ansatte om afskaffelsen af store bededag som helligdag og om det nye løntillæg for at sikre forholdet til krav om oplysninger efter lov om ansættelsesbeviser m.v. § 3, stk. 2, nr. 10.

Vi anbefaler, at man giver en skriftlig meddelelse som et tillæg/anneks til ansættelsesbeviset/kontrakten hvoraf det fremgår, at medarbejderen får tillægget samt hvilken model, der anvendes for udbetaling for de medarbejdere, der skal modtage det.

Læs loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag her. 

Har du spørgsmål, så kontakt chefjurist Jens Valdemar Krenchel på  mail: jvk@danskkiropraktorforening.dk eller ring på 53 86 60 96