Operationsstue.jpg

Der eksisterer betydelig ulighed i sundhed på tværs af socioøkonomisk status (1), som typisk defineres ud fra uddannelsesniveau, indkomst og beskæftigelsesgrad (2).

Uligheden afspejles i øget incidens af kroniske sygdomme (herunder bl.a. behandlingskrævende lænderygsmerter), højere mortalitet, øget hospitalisering og større forbrug af akuthjælp hos  personer med lav socioøkonomisk status (3).

En del af debatten om indsatser mod ulighed i sundhed går på, hvorvidt patienter med bl.a. diskusprolaps får ens og anbefalede behandlingstilbud i forhold til deres behov, på tværs af socioøkonomisk status (4). Især brugerbetaling ved ydelser som kiropraktik og fysioterapi er en barriere for brug af relevant behandling hos disse personer (5).

Hos patienter med lænderygsmerter set i primær praksis, præsenterer 11-12% sig med radikulopati (6, 7), med diskusprolaps som hyppigste årsag.

Generelt er prognosen for diskusprolaps god, og de fleste patienter oplever bedring indenfor 12 uger fra symptomdebut med konservativ behandling (8).

Elektiv lumbal prolapsoperation kan tilbydes såfremt svære og funktionshæmmende smerter varer ved på trods af konservativ behandling, og såfremt patienten er motiveret herfor.

Tidligere studier tyder på, at der kan eksistere en social ulighed i sundhedstilbud på prolaps-området, både hvad angår det præ- og postoperative forløb (9-12). Patientens håndtering af tilstanden kan bl.a. afhænge af dennes sundhedskompetencer, som omhandler patientens evne til at finde ud af alt det, der er nødvendigt for at finde, forstå og handle på sundhedsinformation. Utilstrækkelige sundhedskompetencer er stærkt associeret med lav socioøkonomisk status, og mangel på de nødvendige kompetencer kan betyde, at nogle patienter ikke får den behandling, de har brug for.

Formålet med vores speciale var at undersøge om socioøkonomiske karakteristika var associeret med sandsynligheden for at gennemgå første-gangs, enkeltniveau, simpel lumbal prolapsoperation.

Opererede patienter
888 patienter med MR-verificeret lumbal diskusprolaps

Udvalgte kliniske fund:
Gennemsnitsalder 46 år
Mand 54%
Rygere 33%
ODI 47
EQ-5D 0.26
VAS ben 74

Kontrolpopulation
2664 patienter tilfældigt udvalgt af Danmarks Statistik. 3 kontroller per case matchet på køn, alder og kommune på operationstidspunktet.

Inklusionskriterier
• Lumbal prolapsoperation mellem 1. juni 2010 og 31. december 2013 på Sygehus Lillebælt
• Alder ≥ 18 år
• ASA <3

Eksklusionskriterier
• Anden alvorlig spinal patologi
• Tidligere rygkirurgi

_H4A0829.jpg
De nyuddannede kiropraktorer Ann Fredsted Aalling og Clara Emilie Westermann modtog DKF’s specialepris 2021 for afhandlingen ”Socio-demografisk karakteristik af første gangs, enkeltniveau simpelt lumbalt prolapsopererede på Rygcenter Syddanmark” vejledt af kiropraktor, ph.d. Dorthe Schøler Ziegler og bivejledt af kiropraktor, ph.d. og M.Rehab. Søren O’Neill og klinisk professor, forskningsleder Mikkel Østerheden Andersen. Ann Fredsted Aalling og Clara Emilie Westermann modtog prisen på Fagligt årsmøde 13. november, hvor professor Jan Hartvigsen stod for overrækkelsen.

Tidligere på året blev specialet præsenteret på kiropraktorernes virtuelle verdenskongres, hvor Dorthe Schøler Ziegler stod for præsentationen. Studiet forventes publiceret i 2022.

Ann Fredsted Aalling er i turnus hos Kiropraktorhuset Slagelse til september 2022. Clara Emilie Westermann er i turnus hos KiropraktorDK i Vanløse til august 2022. Hun har endnu ikke besluttet sig for, hvad der skal ske herefter, men både interessen for mere klinisk erfaring såvel som forskning er til stede.
Foto: Anders Bach

Sådan gjorde vi
Vi brugte forskningsdatabasen DaneSpine, ejet af Dansk Rygkirurgisk Selskab, til at identificere patienterne opereret på Rygkirurgisk sektion, Sygehus Lillebælt i studieperioden.

Vi udnyttede, at vi i Danmark har et unikt og omfattende registersystem, CPR-registret, og benyttede Danmarks Statistik, den centrale myndighed for dansk statistik, til at identificere 3  kontroller per patient matchet på køn, alder og kommune på operationstidspunktet, samt til at indsamle sociodemografiske data.

De socioøkonomiske variabler vi undersøgte, var civilstatus, etnicitet, arbejdsmarkedstilknytning, sygemelding, uddannelsesniveau, personlig indkomst og ækvivaleret disponibel indkomst for familien. Disse variabler blev kategoriseret og derefter undersøgt med univariat logistisk regressionsanalyse, for at undersøge associationen mellem variablerne og det at gennemgå  prolapsoperation, samt vha. multivariat bagud trinvis regressionsanalyse for at undersøge den interne styrke af associationerne mellem de sociodemografiske variabler og det at gennemgå prolapsoperation.

Sandsynligheden for at gennemgå lumbal prolapsoperation er højere med lavt uddannelsesniveau, lav indkomst og længere sygemelding. 

Vi fandt en statistisk signifikant association mellem sandsynligheden for at gennemgå lumbal prolapsoperation og lav socioøkonomisk status, herunder lavt uddannelsesniveau, længere sygemelding og lav indkomst. Det indikerer socioøkonomisk ulighed i den kirurgiske behandling af lumbal diskusprolaps.

Sandsynligheden for at gennemgå lumbal prolapsoperation er højere med lavt uddannelsesniveau, lav indkomst og længere sygemelding.

Størrelsen af associationen mellem indkomst og prolapsoperation er beskeden, men signifikant. Danmark har, ligesom de andre nordiske lande, en lav grad af indkomstulighed sammenlignet med andre europæiske lande, hvilket forklarer denne association. Uddannelsesniveauet vil være et bedre estimat for socioøkonomisk status end indkomst, da uddannelse i højere grad er stabilt gennem livet.

Størstedelen af patienterne opereret for lumbal diskusprolaps er i den erhvervsaktive alder, og længden af sygemelding, specielt hvis man er ude af stand til at passe sit job, er ofte udslagsgivende for beslutningen om operation. Derfor viste studiet som forventet et signifikant højere niveau af sygemelding hos patienter, der blev opereret for lumbal diskusprolaps.

Call to action

• Fundene indikerer socioøkonomisk ulighed i den kirurgiske behandling af lumbal diskusprolaps

• Sundhedsrelaterede konsekvenser af lav socioøkonomisk status er omfattende og  komplicerer klinisk evaluering, beslutningstagen og behandling

• Se patienten i et bredere perspektiv og optimér kommunikationen, så patienten kan forstå og handle på et velinformeret grundlag

Mere interventionsforskning i fremtiden
Resultaterne bidrager til den allerede eksisterende evidens for ulighed i sundhed, som kan være med til at forme det fremtidige sundhedsvæsen i Danmark og andre velfærdssamfund, og bidrage til debatten om brugerbetaling som barriere for relevant behandling. Hvis brugerbetalingen nedsættes, vil der sandsynligvis stadig være en bestemt patientgruppe, der har en større tendens til at udsætte eller undgå nødvendig behandling, eller have besvær med at finde ud af hvilken behandler de skal gå til og hvordan.

I fremtiden bør der være mere fokus på interventionsforskning rettet mod reduktion af uligheden ift. patientens sundhedskompetencer og sundhedssystemets ressourcer, samt effekten af interventionerne på lang sigt.

En stor tak skal lyde til vores hovedvejleder
Dorthe Schøler Ziegler for det gode samarbejde
og hjælpen til en god specialeproces.

Hvad kan DU gøre som kliniker?

Forskning i sundhedskompetencer viser, at sundhedspersonale ofte overestimerer patienters sundhedskompetencer, hvilket potentielt påvirker patientens forståelse og handling på den givne information. Det er derfor vigtigt, at vi styrker  sundhedspersonales kendskab til lav sundhedskompetence og forbedrer handlemulighederne i kommunikationen og håndteringen af netop denne patientgruppe.

Helt konkret kan måder at understøtte patientens sundhedskompetence være at:

 • Undgå medicinsk jargon
 • Begrænse fokus i et besøg til 3 nøglepunkter
 • Udlevere skriftligt materiale på et letlæseligt niveau
 • Inkludere visuel information, grafer og billeder
 • Vurdere patientens forståelse fx ved at bede dem genfortælle, for at vurdere din egen evne til at formidle et budskab

Referencer

 1. Mackenbach JP, Meerding WJ, Kunst AE. Economic implications of socio-economic inequalities in health in the European Union. 2007:159.
 2. Measuring Socioeconomic Status and Subjective Social Status: American Psychological Association; 2015 [Available from: apa.org/pi/ses/resources/class/measuring-status
 3. Caroline Holt Udesen CS, Maria Nivi Schmidt Petersen, Annette Kjær Ersbøll. Social ulighed i sundhed og sygdom. København S; 2020.
 4. Jørgensen LK. Lavtlønnede, arbejdsløse og pensionister har ikke råd til at gå til kiropraktor. Er det retfærdigt? : Dansk Kiropraktor forening; 2020 [Available from:anskkiropraktorforening.dk/nyheder/2020/lavtloennede-arbejdsloese-og-pensionister-har-ikke-raad-til-kiropraktor/.
 5. Diderichsen F, Andersen I, Manuel C. Ulighed i sundhed : årsager og indsatser. Version: 1.0 ed. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; 2011. 192 sider p.
 6. Deyo RA, Tsui-Wu YJ. Descriptive epidemiology-of low-back pain and its related medical care in the United States. Spine (Phila Pa 1976). 1987;12(3):264-8.
 7. Hartvigsen L, Hestbaek L, Lebouef-Yde C, Vach W, Kongsted A. Leg pain location and neurological signs relate to outcomes in primary care patients with low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2017;18(1):133.
 8. Fernandez M, Ferreira ML, Refshauge KM, Hartvigsen J, Silva IR, Maher CG, et al. Surgery or physical activity in the management of sciatica: a systematic review and meta-analysis. Eur Spine J.2016;25(11):3495-512.
 9. Lurie JD, Berven SH, Gibson-Chambers J, Tosteson T, Tosteson A, Hu SS, et al. Patient preferences and expectations for care: determinants in patients with lumbar intervertebral disc herniation. Spine (Phila Pa 1976). 2008;33(24):2663-8.
 10. Ziegler DS, Jensen RK, Thomsen GF, Carreon L, Andersen MO. Returning to Work Within Two Years After First-Time, Single-Level, Simple Lumbar Discectomy: A Multifactorial, Predictive Model. J Occup Rehabil. 2020;30(2):274-87.
 11. Huysmans E, Goudman L, Van Belleghem G, De Jaeger M, Moens M, Nijs J, et al. Return to work following surgery for lumbar radiculopathy: a systematic review. The spine journal : official journal of the North American Spine Society. 2018;18(9):1694-714.
 12. Asher AL, Devin CJ, Archer KR, Chotai S, Parker SL, Bydon M, et al. An analysis from the Quality Outcomes Database, Part 2. Predictive model for return to work after elective surgery for lumbar degenerative disease. J Neurosurg Spine. 2017;27(4):370-81.