Billede til Kvik_artikel_Patientjournalen er næste vigtige fokus i kvalitetsarbejdet.jpg
Metode

KviK har talt med kiropraktorer fra alle regioner for at få indsigt i, hvilke fokusområder for kva­litetsarbejdet, der er særligt ­vigtige for praksis. Kiroprakto­rerne har deltaget og bidraget med stor villighed og engagement. Derudover har KviK dykket ned i bl.a. resultaterne af akkrediteringen, akkrediteringsstandarderne og andre relevante rapporter for yderligere at få inspiration til det fremadrettede kvalitetsarbejde.

Kiropraktorernes erfaringer

Overordnet peger kiropraktorerne på, at de har oplevet akkrediteringen og akkrediteringsstandarderne som omfattende og udfordrende at arbejde med. Flere af de adspurgte kiropraktorer indikerer, at standarderne var ensbetydende med skriftlige opgaver, som bare skulle overstås.

– Man skriver det bare, og gør det ikke – det er det, en standard gør: Risikerer at blive fraser, som hverken hjælper praksis eller patienten.

Alligevel har arbejdet med standarderne flere steder medvirket til en bedre struktur i organiseringen af klinikkernes rutiner. I lighed med akkrediterings­resultaterne peger de adspurgte kiropraktorer også på, at der er elementer fra alle standarderne, som er relevante at videreføre i det fremadrettede kvalitets­arbejde. Men det skal videreføres med en mere praksisnær tilgang.

– Hygiejnestandarder giver mening, men de skal være logiske. Der skal tages udgangspunkt i klinikkerne.

– Det er vigtigt at kunne se ­pointen med det. Så får man det gjort! Man lægger det på hylden, hvis det virker overflødigt.

Arbejdet med kvalitet på kiro­praktorområdet anses som vigtigt, og flere af de adspurgte kiropraktorer har gode erfaringer med at arbejde med kvalitetsudvikling i et format, hvor man ofte anvender indbyrdes sparring og erfaringsudveksling. Blandt andet anvendes audit og udvalgte dele af akkrediteringsstandarderne i kvalitetsarbejdet.

– Hver år afholder vi en intern audit. Den har særligt udgangspunkt i standarderne og i at opfylde overenskomsten. Vores sekretær udvælger 5 patienter, som vi selv kigger igennem først, derefter en kollega. Så laver vi et behandlermøde og gennemgår, hvordan det står til. Hvis noget ikke er, som det skal være, laver vi en ny audit med mål, der skal opnås.

Der er derfor et godt udgangspunkt for det fremadrettede ­arbejde med kvalitetsudvikling i praksis, hvor der allerede findes mange gode initiativer, og hvor der ikke mindst findes en vilje og lyst til at udvikle og styrke kiroprak­torpraksis.

Faglig korrekt journalføring som næste skridt

Patientjournalen er det område, som på tværs af kiropraktorernes erfaringer og rapporter, beskrives som mest udfordrende, og hvor nye praksisnære tiltag med fordel kan prioriteres højt. Resultater fra akkrediteringen og tilsyn fremhæver manglende viden på området, og størstedelen af de adspurgte kiropraktorer ønsker mere information og vejledning om, hvilke krav, der er til patientjournalens indhold, og hvilket omfang journaloplysningerne skal have for at leve op til journalføringsbekendtgørelsen.

– Det vigtigste er, at man får defineret mere tydeligt, hvad der forventes af patientjournalerne, helt konkret. Altså – hvad skal du have undersøgt? Hvad skal der dokumenteres? – vil være en stor gavn. Så man ved – det er det, en journal, som minimum, skal indeholde.

– Journaldelen er en vigtig ting at blive ved med at have fokus på, dog ikke standardfraser.

I den kommende tid vil KviK derfor arbejde med nyt vejledende materiale, der skal understøtte faglig korrekt journalføring i kiropraktorpraksis. Korrekt journalføring er med til at styrke patientsikkerheden og sikre kontinuitet i patientens behandling, men bidrager ligeledes til kvalitet, læring og dokumentation af den kiropraktiske behandling. KviK forventer, at materialet vil omfatte en vejledning i journalføring samt cases og gode eksempler på korrekt journalføring i kiropraktorpraksis. Materialet vil tage udgangspunkt i den nyeste journalføringsbekendtgørelse og den sektorspecifikke vejledning i journalføring, som blev udgivet i 2021.

KviK vil udvikle materialet i tæt dialog og sparring med praksis for i endnu højere grad at gøre materialet praksisnært og let at anvende i overensstemmelse med de tilbagemeldinger som KviK har modtaget fra flere af de adspurgte kiropraktorer.

– Det er bedre, det kommer indefra, nogen der kender os og faget … et fælles produkt som alle har været med til at løfte.

– Tag udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for praksis, og byg videre på det arbejde, der er gjort i forvejen.

KviK forventer at udgive det vejledende materiale om journalføring i starten af 2023.

Hvis I har ønsker og gode ideer til udvikling af materiale eller brug for vejledning, kan I kontakte KviK på kvik@kiroviden.sdu.dk

Om undersøgelsen

8 kiropraktorer fra forskellige praksisformer fra alle 5 regioner i Danmark deltog i undersøgelsen.