ok.png
STATUS - 31. maj

Regionerne har opsagt den midlertidige COVID-19-aftale om tilskud til telefon- og videokonsultationer pr. 1. juni. Nye honorartabeller er oploadet

OK21 og opdaterede foldere om tilstandene i pakkeforløbene er sendt til medlemmer. De findes også her i pdf

20/4: Kiropraktorernes Kvalitetsenhed har ansat fire personer

28/4: DKF har udpeget medlemmer til moderniseringsarbejdet

Hvad indeholder aftalen?
Den største enkeltstående nyhed i overenskomsten er oprettelsen af en kvalitetsenhed, der skal forankres på Kiropraktorernes Videnscenter. Det betyder, at der ikke skal gennemføres en akkrediteringsrunde, men i stedet arbejdes med kvalitet i form af for eksempel klyngearbejde, datafangst, kommunikation på tværs og patienttilfredshed. Der afsættes 4 mio. om året til etableringen af kvalitetsenheden og udvikling/udrulning af et datafangstmodul. Det forventes, at klyngearbejdet og de øvrige kvalitetsinitiativer først implementeres i klinikkerne mod slutningen af overenskomstperioden.

Inden overenskomsten var der udtrykt bekymring om, at der ikke var gennemført tilstrækkeligt mange behandlinger i regi af §64, og at Danske Regioner derfor ønskede at beskære den økonomiske ramme. Men sådan gik det heldigvis ikke. Dog er der aftalt, at der skal sættes ind med hjælp og instruktion til de klinikker, der ikke bruger pakkerne.

Den økonomiske ramme er fastholdt på det nuværende niveau, og desuden er det sikret, at honorarerne reguleres efter den eksisterende ordning.

Men der er truffet aftale om forhøjelse af rammen med 0,8 mio. kr. om året øremærket modernisering og gennemførelse af nye initiativer. Der nedsættes i den forbindelse en arbejdsgruppe, der blandt andet skal se på følgende emner: nye pakkeforløb, nye ydelser, diagnostisk komponent, træning, digitale konsultationer samt revision af ydelsesbeskrivelserne

Hvad angår kommunikation på tværs, var der enighed om, at der fremadrettet skal arbejdes målrettet på at øge antallet af epikriser, der sendes fra kiropraktor til patientens egen læge. Derfor iværksættes en række initiativer, der skal skabe klarhed og lette arbejdet.

Yderligere beslutninger:

  • Parterne er desuden enige om, at der i overenskomstperioden gives et engangstilskud på 10.000 kr. fra kiropraktorfonden til de klinikker, som kan dokumentere, at de har installeret arealdosimeter på deres anlæg. Endvidere er parterne enige om at klinikker, der opkobles til KirPACS i overenskomstperioden fortsat modtager et tilskud på 5.000 kr.
  • Der afsættes 0,5 mio. kr. til et forskningsprojekt eller en analyse, som skal afdække ulighed i sundhed på kiropraktorområdet.
  • Parterne er enige om at rette henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet med det formål at anmode om at gøre det muligt for kiropraktorer at henvise patienter til almen fysioterapi.

31. maj 2021