Konttrakt diskussion.jpg

KLINIKEJERUDVALGET

Medlemmer 2023-2025

Troels Gaarde
Frank Føns Jensen
Thomas Meyer
Sara Lise Doktor
Rune Tegder Martinsen

Hvad arbejder Klinikejerudvalget med? 
Udvalget har helt overordnet til opgave at fungere som bindeled mellem DKF's bestyrelse og kiropraktorer, der ejer/driver selvstændig praksis i primærsektoren.

En kerneopgave er at samarbejde med Udvalget for ansatte kiropraktorer i Privat Praksis (se nedenfor) og DKF, når standardansættelsesaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater ændres. En anden opgave er at bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder i relevant omfang henvise til DKF's sekretariat i spørgsmål af bl.a. ansættelsesretlig karakter.

Udvalget kan også forslå ændringer i landsoverenskomsten, og bistår DKF ved forhandlinger med HK/Privat om overenskomsten for kliniksekretærer.

Klinikejerudvalget afholder sædvanligvis telefonmøder 2-3 gange årligt, ligesom der er en del mailkorrespondance medlemmerne imellem. Udvalget mødes i forbindelse med DKF's årsmøde eller Faglig Kongres, samt én gang årligt med repræsentanter fra DKF's bestyrelse og sekretariat.

Hele udvalget, dog typisk formanden, yder telefonisk rådgivning i sager, hvor medlemmer ønsker kollegial sparring.

Udvalget er særligt involveret i spørgsmålet om revision af standardansættelseskontrakterne, forhandlingerne om ny kliniksekretæroverenskomst og drøftelser om sundhedsforsikringsområdet.

Læs mere om udvalgets opgaver m.m. her i dets kommissoriumANSATTE KIROPRAKTORER I PRIVAT PRAKSIS

Medlemmer 2023-2025

Nina Hougs Hesselberg
Dorthe Brandborg Olsen
Anette Ravn Nørregaard
Mille Charlotte Søndergaard Jørgensen
Kian Alexander Gaare Lonie

Hvad arbejder de ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de privatansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med Klinikejerudvalget og DKF om ændring af standardaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater i privat praksis. 

Udvalget afholder telefonmøder efter behov, men kommunikationen mellem medlemmerne foregår sædvanligvis via mail. Det mødes én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. 

I meget begrænset omfang yder dets medlemmer telefonisk rådgivning af kolleger, idet ansættelsesretslige spørgsmål typisk varetages af DKF’s sekretariat. 

I den forløbne periode har udvalget særligt været involveret i revision af standardansættelseskontrakterne og lønstatistikundersøgelserne for ansatte i privat praksis.

Læs mere om opgaverne her i udvalgets kommissoriumUDVALG FOR OFFENTLIGT ANSATTE 

Medlemmer 2023-2025

Lise Lykke Oddershede
Susanne Brogaard Krogh
Stine Haugaard Clausen
Michaela Lundgaard Saugstrup

Hvad arbejder de offentligt ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de offentligt ansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med DKF om forslag til overenskomstændringer i Akademikernes overenskomster med staten, Regionernes Lønnings og Takstnævn samt Kommunernes Landsforening. 

Det holder også kontakt til tillidsrepræsentanter og kan bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til eventuel tillidsrepræsentant og/eller DKF’s sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretslig karakter.

Udvalget afholder Skype-møde ca. 2-3 gange årligt og kommunikerer sædvanligvis via mail. Derudover mødes udvalget én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. Yderligere møder kan komme på tale, hvis der er konkret behov herfor. 

Se mere her i kommissoriet for Udvalg for Offentligt ansatte


 

3. juni 2021

2021 er valg-år: Nye medlemmer
Der vælges medlemmer for 2 år af gangen til Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte.  

Indtil 31. marts kunne medlemmer melde sig til de respektive udvalg.

Efter fristens udløb var ingen pladser ledige. Derfor var det ikke nødvendigt om afstemning, hvilket blev meldt ud i nyhed 6. april. 

Udvalgene konstituerede sig i maj og juni. Mød de nye formænd i KIROPRAKTOREN sommer 2021

Der er valg igen i 2023.