Konttrakt diskussion.jpg

KLINIKEJERUDVALGET

Medlemmer 2019-21

Gunvor Jørnsgård - formand 
gunvor@joernsgaard.dk - 25368412
Frank Føns Jensen
frank.foens@dbmail.dk  - 29207812
Troels Gaarde
tg@rygcenteraarhus.dk 
Lisbeth Lantto 
ll@silkeborgrygcenter.dk
Rune Tegder Martinsen
rune.manu@gmail.com

Hvad arbejder Klinikejerudvalget med? 
Udvalget har helt overordnet til opgave at fungere som bindeled mellem DKF's bestyrelse og kiropraktorer, der ejer/driver selvstændig praksis i primærsektoren.

En kerneopgave er at samarbejde med Udvalget for ansatte kiropraktorer i Privat Praksis (se nedenfor) og DKF, når standardansættelsesaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater ændres. En anden opgave er at bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder i relevant omfang henvise til DKF's sekretariat i spørgsmål af bl.a. ansættelsesretlig karakter.

Udvalget kan også forslå ændringer i landsoverenskomsten, og bistår DKF ved forhandlinger med HK/Privat om overenskomsten for kliniksekretærer.

Klinikejerudvalget afholder sædvanligvis telefonmøder 2-3 gange årligt, ligesom der er en del mailkorrespondance medlemmerne imellem. Udvalget mødes i forbindelse med DKF's årsmøde eller Faglig Kongres, samt én gang årligt med repræsentanter fra DKF's bestyrelse og sekretariat.

Hele udvalget, dog typisk formanden, yder telefonisk rådgivning i sager, hvor medlemmer ønsker kollegial sparring.

Udvalget er særligt involveret i spørgsmålet om revision af standardansættelseskontrakterne, forhandlingerne om ny kliniksekretæroverenskomst og drøftelser om sundhedsforsikringsområdet.

Læs mere om udvalgets opgaver m.m. her i dets kommissoriumANSATTE KIROPRAKTORER I PRIVAT PRAKSIS

Medlemmer 2019-21
Anette Ravn Nørregaard - formand
anetteravn@hotmail.com - 6130 8121
Dorthe Brandborg Olsen
dorthe@brandborg.org
Andreas Tøllner Christensen
kiropraktoratc@gmail.com
Nina Hougs Hesselberg
ninahougs@gmail.com
Annette Saxtorph
saxtorph91@hotmail.com

Hvad arbejder de ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de privatansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med Klinikejerudvalget og DKF om ændring af standardaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater i privat praksis. 

Udvalget afholder telefonmøder efter behov, men kommunikationen mellem medlemmerne foregår sædvanligvis via mail. Det mødes én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. 

I meget begrænset omfang yder dets medlemmer telefonisk rådgivning af kolleger, idet ansættelsesretslige spørgsmål typisk varetages af DKF’s sekretariat. 

I den forløbne periode har udvalget særligt været involveret i revision af standardansættelseskontrakterne og lønstatistikundersøgelserne for ansatte i privat praksis.

Læs mere om opgaverne her i udvalgets kommissoriumUDVALG FOR OFFENTLIGT ANSATTE 

Medlemmer 2019-21
Anne Mølgaard Nielsen 
amnielsen@health.sdu.dk - 2393 1920
Charlotte Lindgaard Møller
chlmol@rm.dk
Lise Lykke Oddershede
lloddershede@gmail.com
Tue Secher Jensen
ts.jensen@nikkb.dk

Hvad arbejder de offentligt ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de offentligt ansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med DKF om forslag til overenskomstændringer i Akademikernes overenskomster med staten, Regionernes Lønnings og Takstnævn samt Kommunernes Landsforening. 

Det holder også kontakt til tillidsrepræsentanter og kan bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til eventuel tillidsrepræsentant og/eller DKF’s sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretslig karakter.

Udvalget afholder Skype-møde ca. 2-3 gange årligt og kommunikerer sædvanligvis via mail. Derudover mødes udvalget én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. Yderligere møder kan komme på tale, hvis der er konkret behov herfor. 

Se mere her i kommissoriet for Udvalg for Offentligt ansatte


2019 er valg-år
Der vælges medlemmer for 2 år af gangen til Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte.  

2019 er valgår, og alle medlemmer har kunnet melde sig til de respektive udvalg i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat.

Efter fristens udløb 31. marts har tre meldt sig, og da alle udvalg havde ledige pladser, har de tre medlemmer alle kunnet komme ind uden valghandling.