KLINIKEJERUDVALGET

Medlemmer 2017-19
 

Gunvor Jørnsgård - formand 
gunvor@joernsgaard.dk - 25368412

Frank Føns Jensen
frank.foens@dbmail.dk  - 29207812

Troels Gaarde
tg@rygcenteraarhus.dk 

Lisbeth Lantto 
ll@silkeborgrygcenter.dk


Hvad arbejder Klinikejerudvalget med? 
Udvalget har helt overordnet til opgave at fungere som bindeled mellem DKF's bestyrelse og kiropraktorer, der ejer/driver selvstændig praksis i primærsektoren.

En kerneopgave er at samarbejde med Udvalget for ansatte kiropraktorer i Privat Praksis (se nedenfor) og DKF, når standardansættelsesaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater ændres. En anden opgave er at bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder i relevant omfang henvise til DKF's sekretariat i spørgsmål af bl.a. ansættelsesretlig karakter.

Udvalget kan også forslå ændringer i landsoverenskomsten, og bistår DKF ved forhandlinger med HK/Privat om overenskomsten for kliniksekretærer.

Klinikejerudvalget afholder sædvanligvis telefonmøder 2-3 gange årligt, ligesom der er en del mailkorrespondance medlemmerne imellem. Udvalget mødes i forbindelse med DKF's årsmøde eller Faglig Kongres, samt én gang årligt med repræsentanter fra DKF's bestyrelse og sekretariat.

Hele udvalget, dog typisk formanden, yder telefonisk rådgivning i sager, hvor medlemmer ønsker kollegial sparring.

Udvalget er særligt involveret i spørgsmålet om revision af standardansættelseskontrakterne, forhandlingerne om ny kliniksekretæroverenskomst og drøftelser om sundhedsforsikringsområdet.
Læs mere om udvalget opgaver m.m. her i dets kommissoriumANSATTE KIROPRAKTORER I PRIVAT PRAKSIS

Medlemmer 2017-19

Anette Ravn Nørregaard - formand
anetteravn@hotmail.com - 6130 8121

Dorthe Brandborg Olsen
dorthe@brandborg.org

Andreas Tøllner Christensen
kiropraktoratc@gmail.com

Nina Hougs Hesselberg
ninahougs@gmail.com


Hvad arbejder de ansattes udvalg med?

Udvalget fungerer som bindeled for de privatansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med Klinikejerudvalget og DKF om ændring af standardaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater i privat praksis. Udvalget bistår desuden medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til DKF’s sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretlig karakter.

Udvalget afholder telefonmøder efter behov, men kommunikationen mellem medlemmerne foregår sædvanligvis via mail. Det mødes én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. 

I meget begrænset omfang yder dets medlemmer telefonisk rådgivning af kolleger, idet ansættelsesretlige spørgsmål typisk varetages af DKF’s sekretariat. 

I den forløbne periode har udvalget særligt været involveret i revision af standardansættelseskontrakterne og lønstatistikundersøgelserne for ansatte i privat praksis.

Læs mere om opgaverne her i udvalgets kommissoriumUDVALG FOR OFFENTLIGT ANSATTE 

Medlemmer 2017-19

Stine Haugaard Clausen - formand
stine.hcl@gmail.com -3025 6613

Anne Mølgaard Nielsen 
amnielsen@health.sdu.dk - 2393 1920

Charlotte Lindgaard Møller
chlmol@rm.dk

Pernille Popp
Pernille.Popp@rsyd.dk

Lise Lykke Oddershede
lloddershede@gmail.com


Hvad arbejder de offentligt ansattes udvalg med?
Udvalget fungerer som bindeled for de offentligt ansatte kiropraktorer i forhold til DKF’s bestyrelse og indgår i drøftelser med DKF om forslag til overenskomstændringer i Akademikernes overenskomster med staten, Regionernes Lønnings og Takstnævn samt Kommunernes Landsforening. 

Det holder også kontakt til eventuelle tillidsrepræsentanter og kan bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler, herunder henvise til eventuel tillidsrepræsentant og/eller DKF’s sekretariat i spørgsmål af ansættelsesretlig karakter.

Udvalget afholder Skype-møde ca. 2-3 gange årligt og kommunikerer sædvanligvis via mail. Derudover mødes udvalget én gang årligt med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat. Yderligere møder kan komme på tale, hvis der er konkret behov herfor. 

Se mere her i kommissoriet for Udvalg for Offentligt ansatteTURNUSUDVALGET

Fungerer som faglige konsulenter, der i samarbejde med NIKKB tilrettelægger indhold i turnusuddannelsen og afvikler nogle af kurserne. Udvalget fungerer også som kontaktorgan og rådgivere for turnuskandidater såvel som tutorer:  

Medlemmer:
Michael Vaarst (formand) 
Pia Havn Sørensen
Janni Bang
Carsten Hviid
Anders Tromholt
Tue Kallestrup

Der vælges medlemmer til Klinikejerudvalget, Ansatte kiropraktorer i Privat Praksis og Udvalget for Offentligt Ansatte hvert andet år. Hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år. 

Alle medlemmer kan stille op til de respektive udvalg i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat.

Medlemmerne har senest den 15. marts kunnet stille op til et af udvalgene alt efter arbejdsforhold.

Ved fristens udløb havde der meldt sig et nyt medlem i hvert udvalg, men da ingen af udvalgene derved nåede op over max-grænsen på 5 medlemmer, var det ikke nødvendigt at afholde valg.