_MG_6734.JPG

Efteruddannelse af danske kiropraktorer foregår især på Kiropraktorernes Videnscenter, som løbende afholder kurser og events. 

Systematisk model
Kiropraktorerne har udviklet en model for systematisk efteruddannelse med inspiration fra en lignende model hos de praktiserende læger.

Den systematiske efteruddannelse har til formål at sikre et højt fagligt niveau på tværs af kiropraktorpraksis, og er startet op med krav om registrering. 

Det betyder, at alle kiropraktorer i klinikker med overenskomst skal registrere deres aktiviteter. Alle andre kiropraktorer, fx i klinikker uden overenskomst, i sekundærsektoren, eller midlertidigt uden job, kan bidrage til videnindsamling og bruge denne til at danne overblik ved at registrere deres aktiviteter.

Der er ikke aftalt krav til antallet af timer eller dage, men blot krav om at registrere efteruddannelsesaktiviteter inden for denne overenskomstperiode (2017-2020).

I 2018 har der været 463 unikke personer på et eller flere kurser, som er registeret som systematiske efteruddannelse. Dette svarer til 79% af samtlige kiropraktorer som praktiserer under overenskomsten. De enkelte kiropraktorer, der har deltaget på kurserne har i gennemsnit taget 19,8 timer systematisk efteruddannelse svarende til 2,7 dage.

Læs Midtvejsevaluering af systematisk efteruddannelse

Scroll ned og læs spørgsmål og svar om systematisk efteruddannelse

Hvad skal registreres?
Registreringen foregår på 'Min side' på www.kiroviden. dk i menuen 'selvregistrering', hvor kiropraktorer også tilmelder sig arrangementer samt søge om kompensation fra Kiropraktorfonden - se nedenfor.

Efteruddannelse fra Kiropraktorernes Videnscenter, herunder Roadshows i din kreds eller Faglig Kongres, registreres automatisk på din profil, når du har deltaget. Al anden efteruddannelse, som ikke er udbudt af videnscentret, skal man selv registrere.
 
Seks gange om året i de ulige måneder gennemgår Kiropraktorernes Videnscenter registreringerne og vurderer, om aktiviteten kan godkendes som systematisk efteruddannelse.

Hvad falder inden for kiropraktorernes systematiske model?
For at være systematisk efteruddannelse skal aktiviteten først og fremmest være efteruddannelse, ikke videreuddannelse.

Dernæst skal den besidde et bestemt fagligt indhold og en bestemt form, kvalitet og relevans. Blandt andet skal emnet falde inden for de 5 kerneområder: kommunikation, diagnostik, patientforløb, behandling og ny viden - og skal have et akademisk evidensbaseret fundament, indeholde fokus på implementering m.m. 

Følgende er forhåndsgodkendte som udbydere af aktiviteter, der kan vurderes omfattet af den systematiske efteruddannelse, såfremt emnerne falder inden for kerneområderne:

Andre danske specialer - fagselskaber herunder:
- Dansk Selskab for Kiropraktik / DSK
- Dansk idrætsmedicinsk selskab / DIMS
- Lægeforeningen / PLO, herunder Lægedagekurser
- Dansk reumatologisk selskab / DRS
- Dansk ortopædisk selskab / DOS
- Dansk selskab for muskuloskeletal medicin / DSMM
- Dansk pædiatrisk selskab / DPS
- Dansk neurologisk selskab / DNS
- Dansk neurokirugisk selskab / DNKS
- Dansk selskab for evidensbaseret akupunktur / DSEA
- Dansk hovedpine selskab / DHOS
- Tandlægeforeningen
- Danske fysioterapeuter

Kurser på udenlandske uddannelsesinstitutioner er ikke forhåndsgodkendte, men kan såfremt de vurderes at være inden for retningslinjerne godkendes som systematisk efteruddannelse. 

Kiropraktorfondens bestyrelse har det overordnede ansvar for den systematiske efteruddannelse, herunder retningslinjer for, hvad der kan godkendes som systematisk efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse administreres og effektueres i regi af Efteruddannelsesenheden hos Kiropraktorernes Videnscenter.

Læs mere om den systematiske efteruddannelse i retningslinjerne her

Primo 2019 foretages evaluering af registreringerne, indfasningen, godkendelsesprocesserne samt kvalitetssikring af den systematiske efteruddannelse, hvis fremtid DKF og Danske Regioner drøftede i overenskomstforhandlinger i løbet af 2020. 

Kompensation ved efteruddannelse
Kiropraktorfonden har siden 2010 bevilget midler til delvis kompensation af økonomisk tab ved deltagelse i efteruddannelse fra Kiropraktorernes Videnscenter på hverdage. Modellen er ændret pr. 1. januar 2018 og understøtter nu den systematiske efteruddannelse.

Ordningen omfatter nu udelukkende kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst, og omfatter kun aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelse.

Der ydes kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste med 3.000 kr. pr. hele kursusdag og op til 6.000 kr. pr. år.

Klinikejere får det fulde beløb udbetalt til klinikkens cvr-nr. for dækning af tabt omsætning eller kliniklukning.

Ansatte kiropraktorer får udbetalt en del af beløbet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, mens den resterende del udbetales til klinikejeren (klinikkens cvr.nr.) som kompensation for tabt omsætning grundet den ansattes fravær. Fordelingen tager udgangspunkt i provisionsfordelingen i Dansk Kiropraktor Forenings standardansættelseskontrakter, som inklusiv feriepenge og pension udgør 46-54 (pr. april 2010). 

Dvs. er du ansat i en klinik, kan du modtage 46% af 3.000 kr. for deltagelse i kompensationsberettiget arrangement af en dags varighed. De resterende 54% udbetales til den klinik, hvor du er ansat. Beløbet er skattepligtigt.

Det årlige beløb nulstilles ved årets udgang. Så det er ikke muligt at spare op.

Kiropraktorernes Videnscenter administrerer ordningen. Danske Regioner forestår selve udbetalingerne, som sker via NemKonto. 

Sådan anmoder du om kompensation?
Du anmoder om kompensation via din brugerprofil på www.kiroviden.dk på ”Min side”.

Når du har deltaget i efteruddannelse udbudt af Kiropraktorernes Videnscenter på en hverdag, bliver det automatisk tilgængeligt på din profil under menuen 'kompensation', såfremt det er berettiget hertil.  

Efteruddannelse udbudt af andre end Kiropraktorernes Videnscenter, skal du selv registrere. Kan aktiviteten godkendes som systematisk efteruddannelse, er den berettiget til kompensation og bliver tilgængeligt for anmodning under 'kompensation'.

Læs højere oppe, hvad der er inkluderet i den systematiske efteruddannelse.  

Kiropraktorernes Videnscenter behandler kompensationsanmodninger hver anden måned (februar – april – juni – august – oktober – december).

Danske Regioner står for selve udbetalingen via NemKonto.

Q&A om systematisk efteruddannelse

Q: Hvad er systematisk efteruddannelse?
A: Systematisk efteruddannelse for kiropraktorer er en model, der skal være med til at sikre, at kiropraktorer vedligeholder og udvikler deres kompetencer, således at de til enhver tid er i overensstemmelse med de krav til opgavevaretagelse, som følger af overenskomsten samt øvrig evidensbaseret viden med relevans for behandling mv. af lidelser inden for det kiropraktiske virksomhedsområde. Modellen er startet op med krav om registrering.

Q: Er det obligatorisk?
A: Systematisk efteruddannelse er del af  Landsoverenskomst om Kiropraktik 2017. Registreringen er obligatorisk for kiropraktorer tilknyttet klinikker med overenskomst. Alle opfordres dog til at være med og registrere deres aktiviteter.

Q: Hvordan tilmelder man sig?
A: Du opretter en brugerprofil med din private NemID på www.kiroviden.dk

Q: Hvordan  registrerer man sin efteruddannelsesaktivitet ?
A: Du logger ind på ”min side” på kiroviden.dk. I menuen ”selvregistrering” registrerer du eksterne efteruddannelseskurser – både fra forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte udbydere.

Q: Hvilke efteruddannelseskurser
kan jeg registrere?
A: Alle kurser kan registreres. Kurser fra Kiropraktorernes Videnscenter skal ikke registreres, for de bliver automatisk overført til din registreringsrapport som systematisk efteruddannelse, når kurset er holdt. Øvrige eksterne kurser vil fremgå, når
de er ”godkendt”.

Q: Hvordan får jeg godkendt kurser fra andre udbydere end Kiropraktorernes Videnscenter?
A: Kurset kan blive godkendt, når det er registreret korrekt og godkendt af videnscentret på baggrund af retningslinjerne for systematisk efteruddannelse. Videnscentret behandler selvregistrerede kurser hver anden måned.

Q: Hvor mange kurser skal man registrere?
A: ALLE efteruddannelsesaktiviteter
(fra 1. januar og frem i igangværende år) bør registreres – ikke kun aktiviteter fra Kiropraktorernes Videnscenter. Der er ikke fastlagt et minimums- eller maximumsantal.

Q: Kan man få kompensation?
A: Kiropraktorer, der praktiserer i klinikker med overenskomst og deltager i aktiviteter inden for den systematiske efteruddannelses kerneområder, kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Q: Hvordan udbetales den?
A: Kiropraktorernes Videnscenter behandler kompensationsanmodninger hver anden måned. Danske Regioner står for udbetalingen.

Q: Hvor megen kompensation kan jeg få?
A: Du kan få kr. 3.000 pr. hele kursusdag og op til kr. 6.000 pr. år. Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver(e), som mister omsætning ved den ansattes fravær. Beløbet er skattepligtigt.

Q: Hvordan anmoder jeg om kompensation?
A: Via ”min side” på kiroviden.dk.