Uddannelsen kaldes turnusuddannelse eller turnustjeneste, og kiropraktoren, der gennemgår uddannelsen, kaldes en turnuskandidat. Uddannelsen består af en klinisk del og en kursusdel.

En del af forløbet kan finde sted i sekundærsektoren. Kun forløb af over 3 måneders varighed kan tælle med i det samlede turnusforløb.


Kandidaten ansættes hos godkendt tutor

Kiropraktorer, som i forvejen har tilladelse til selvstændigt virke, kan blive godkendt af Sundhedsstyrelsen som tutor og ansætte kiropraktorer, som skal gennemgå det 1-årige uddannelsesforløb.

Der gælder flere krav for at kunne blive godkendt som tutor:

1. Kiropraktoren skal have været tilknyttet en klinik der er tilmeldt Landsoverenskomsten i sammenlagt 2 år. 
2. Der skal være røntgenanlæg i klinikken, og tutor skal deltage i et obligatorisk kursus afholdt af Kiropraktorernes Videnscenter samt anvende det særlige uddannelsesprogram i uddannelsen.
3. Tutor skal have tid og lyst til at varetage en uddannelse og supervision af en nyuddannet kollega.

Tutorer kan blive godkendt i op til 5 år. Det anbefales, at tutorer søger om godkendelse for 5 år ad gangen. 

Søg om godkendelse som tutor på denne blanket, der sendes til dkf@danskkiropraktorforening.dk som sørger for videre behandling.

Er du godkendt tutor, eller overvejer du at blive det, så kontakt Kiropraktorernes Videnscenter, så kan de invitere dig til tutorkurset, som finder sted i marts og august: turnusadministrator Mathilde Lerche: turnus@kiroviden.sdu.dk 


Uddannelsesprogram og logbog

I klinikken lærer turnuskandidaten om den kliniske hverdag via et uddannelsesforløb planlagt efter et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesprogram med klinisk logbog og 3 obligatoriske samtaler. Der bruges en tilhørende registreringsliste til cases.

Det er en fælles forpligtelse for tutor og turnuskandidat at få udfyldt uddannelsesprogrammet efter forskrifterne.

Uddannelsesprogrammet skal udfyldes efter forskrifterne og godkendes, inden turnuskandidaten kan ansøge om selvstændigt virke hos Styrelsen for Patientsikkerhed via en attest og et ansøgningsskema.


Obligatorisk ansættelseskontrakt

DKF's standardansættelseskontrakt for turnuskandidater skal anvendes i uddannelsesstillingen, som er en stilling med fast løn og ingen mulighed for provision.

Kontrakten beskriver rettigheder under sygdom, ferie, deltagelse i kurser m.v. Kontrakten udfyldes af både tutor og turnuskandidat, hvorefter den sendes til DKF inden ansættelsesstart.

Lønnen og ansættelseskontrakten reguleres jævnligt - find de altid gældende udgaver her

Ansøg om betaling for undervisning af turnuskandidat

Du kan ansøge om honorar for uddannelsesforpligtelsen hos Kiropraktorfonden via DKF. 
Retningslinjer for betaling til tutor for undervisning af turnuskandidat er fastsat i aftale mellem regionerne og DKF vedrørende kiropraktorer, der fungerer som tutorer. 
Betalingen til tutor fra 1. april 2023 og indtil 31. marts 2024 udgør 5.533 kr. pr. måned, for en fuldtidsansat turnuskandidat. Klinikker, som har mere end 1 turnuskandidat, modtager fuldt beløb for den første kandidat, halvt beløb for den anden kandidat og 0 kr. for den tredje og frem. Søg om betaling her Send gerne ansøgningen ind sammen med ansættelseskontrakten.


Turnuskurser

Turnuskandidater deltager i omkring 15 kurser fordelt på 9 hverdage og 3 weekender. Det er en del af arbejdstiden, og tutor betaler udgifterne, jf. ansættelseskontrakten.

På kurserne perspektiveres den opnåede viden fra klinikhverdagen med gennemgang af cases og forelæsninger om relevante emner. Desuden gennemgås den enkeltes uddannelsesprogram med medlemmer af DKF's turnusudvalg, som består af erfarne klinikere.

Kiropraktorernes Videncenter tilrettelægger og afholder kurserne i samarbejde med DKF's Turnusudvalg. Læs mere om kurserne her


Hvem bestemmer?

Sundhedsstyrelsen har nedsat et uddannelsesråd for turnusuddannelsen. Her sidder repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Syddansk Universitet, Kiropraktorernes Videncenter samt DKF. DKF er sekretariat for rådet.

Et udvalg af erfarne kiropraktorer, Turnusudvalget, rådgiver turnuskandidater undervejs i deres forløb, og de følger også løbende op på, hvordan det går med at udfylde det obligatoriske uddannelsesprogram. Det sker blandt andet på de weekendkurser, turnuskandidaterne deltager på.

Hvem kan hjælpe?

DKF's Turnusudvalg kan hjælpe både tutorer og turnuskandidater. Det kan være problemer med at få udfyldt logbogen eller samarbejdsproblemer - eller spørgsmål om omfanget af supervision.

Hver turnuskandidat får tildelt en kontaktperson fra Turnusudvalget, når de starter i deres forløb.

DKF's sekretariat kan hjælpe ved spørgsmål om juraen; fx spørgsmål om tutorgodkendelse, om særlige forløb, men også om løn, ferie, barsel som man kan læse om i ansættelseskontrakten eller her på hjemmesiden.

Hvordan finder man tutor/turnussted eller turnuskandidat?

Alle kan gratis søge efter en turnusstilling eller en turnuskandidat her på hjemmesiden i et opslag på Markedspladsen.

Opslagene - de seneste - står på forsiden af vore hjemmeside og er med i den ugentlige nyhedsmail til alle medlemmer.

Vil du kontakte en klinik uopfordret og høre om muligheden for at komme i turnus hos dem, så kan du her på Sundhed.dk fremsøge alle klinikker, der har overenskomst med regionerne, som er et krav. Der skal også være røntgenanlæg i klinikken, hvilket også kan findes på sundhed.dk.

DKF holder desuden arrangementer, hvor studerende og tutorer kan møde hinanden. Det finder sted mindst en gang om året, hvert år i februar/marts måned og i forbindelse med årsmøde eller Faglig Kongres i november - hold øje med annoncering i nyhedsbrevet eller i kalenderen her på siden

 

Vejen fra godkendelse til selvstændigt virke 
 1. DKF sender i slutningen af din uddannelse en mail med praktisk info om overgangen til turnuskandidat. Mailen finder du i din E-learningsplatform. De fleste oplysninger er de samme, som dem, der står her.

 2. Du kan med fordel melde dig ind i Akademikernes A-kasse. Du kan gøre det allerede som studerende, men det skal gøres senest 14 dage efter endt studie for, at du får ret til dagpenge som nyuddannet.

 3. Du finder en turnusplads/tutor - læs om hvordan i afsnittet ovenover 

 4. Når du dimitterer, sender SDU automatisk besked til Styrelsen for Patientsikkerhed og du er hermed autoriseret og fremgår af Autorisationsregisteret 

 5. Inden du starter i turnus, sender din tutor ansættelseskontrakten til DKF. På den måde får DKF at vide, at du starter i turnus.

 6. DKF sender oplysning om din ansættelse videre til Kiropraktorernes Videnscenter, der så indkalder dig til kurserne og sender dig Uddannelsesprogrammet med posten.

 7. Du og din tutor følger Uddannelsesprogrammet (samtaleskabeloner, caseliste, logbog) – det er et fælles ansvar.

 8. Du deltager i kurserne og følger anvisningerne.

 9. Når uddannelsesprogrammet er udfyldt efter forskrifterne, skal det sendes til og godkendes af formanden for turnusudvalget, inden du kan søges om ret til selvstændigt virke. Du sender programmet sammen med blanketten ’ATTESTATION FOR SUPPLERENDE PRAKTISK UDDANNELSE SOM KIROPRAKTOR (TURNUS)’ som downloades nederst her fra Styrelsen for Patientsikkerhed - blanketten skal også udfyldes og underskrives af dig og din tutor. Program, blanket og en mailadresse sendes pr. post til formanden for turnusudvalget: Louise Randsøe Jakobsen, Herlev Bygade 2, 2730 Herlev. Mailadressen bruger formanden til at sende dig den godkendte attest som pdf.
    
 10. Når du modtager attesten fra turnusudvalgsformanden pr mail, kan du lave den elektroniske ansøgning om ret til selvstændigt virke på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 11. Styrelsen tager 1.206 kr. i gebyr for at udstede tilladelse til selvstændigt virke, som først udstedes, når beløbet er modtaget.

 12. Som studentermedlem af DKF skal du skifte medlemsstatus når du starter i turnus - udfyld denne formular og upload side 2 (Diplom-siden) af dit elektroniske eksamensbevis. Er du endnu ikke medlem, kan du melde dig ind via samme formular - på samme side kan du læse om, hvad du får ud af at være medlem. 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Må turnuskandidaten være alene?
Turnuskandidat og tutor skal i videst muligt omfang være i klinikken samtidigt. Ifølge autorisationsloven må en kiropraktor uden ret til selvstændigt kun arbejde i en underordnet stilling under en kiropraktor med ret til selvstændigt virke. Tutoren bærer det faglige ansvar for turnuskandidatens arbejde, både når tutor er til stede eller ikke er. Det kan efter konkret vurdering godt være forsvarligt, at en turnuskandidat arbejder som eneste kiropraktor i klinikken i kortere perioder. Det er afgørende, at turnuskandidaten føler sig tryg ved det, og at der er en skriftlig instruks om, hvordan turnuskandidaten skal forholde sig samt at turnuskandidaten som minimum kan få telefonisk supervision.

Har kandidaten ret til en specifik mængde supervision?
Hvor meget supervision, der er behov for, er individuelt. Tommelfingerreglen lyder, at der i den første tid skal være mulighed for daglig supervision. I takt med at turnuskandidatens kompetencer øges, kan antallet sættes ned til 1-2 gange om ugen. Det vigtigste råd lyder: Tal om det! Det er et punkt i den obligatoriske introsamtale, netop for at tutor og turnuskandidat kan drøfte behov og forventninger til supervisionen. På det anbefalede månedlige møde om logbogen er det også smart at vende, om supervisionen foregår tilfredsstillende for begge parter.

Anbefaler Turnusudvalget/DKF nogen turnusklinikker?
Nej, og der findes strengt taget ikke turnusklinikker, kun tutorer. En tutor er en klinikejer, som Turnusudvalget, Uddannelsesrådet og Sundhedsstyrelsen har godkendt. Det fungerer sådan her: Ønsker en klinikejer at ansætte en turnuskandidat, søger klinikejeren om tutorgodkendelse, og finder derefter en kandidat. Nogle klinikker
har næsten hele tiden turnuskandidater, hvorimod andre kun har en gang imellem.

Kan man skifte tutor undervejs?
Indimellem opstår behov for at skifte tutor, fx ved sygdom eller uoverstigelige samarbejdsproblemer. I sådanne situationer hjælper DKF og Turnusudvalget, men dette kan volde besvær og forlænge turnustiden.

Må man dele turnus op?
Turnusforløbet er designet til, at turnuskandidaten er fuld tid hos den samme tutor i et år. En gang i mellem er der dog god grund til at dele det op. Dette kræver særaftaler. En af de ufravigelige regler er, at alene perioder på mindst 3 måneder kan tælle med.

Kan man være i turnus i sekundærsektoren, fx på et rygcenter?
Ja, ifølge bekendtgørelsen kan en del af turnusforløbet foregå i sekundærsektoren. Det kræver særaftaler med tutorer begge steder.

Må man være på nedsat tid?
Turnusforløbet er tilrettelagt efter, at det er på fuld tid, dvs. 37 timer ugentligt i et år, men enkelte gange er der indgået særaftale om nedsat tid i en længere periode end et år.

Hvordan med ferie?
Turnuskandidaten har ret til ferie efter ferieloven. Det betyder, at en turnuskandidat, som alle andre lønmodtagere, kan holde 5 ugers ferie i et ferieår. Honorering under ferien afhænger af den enkeltes evt. tidligere optjente feriepenge, og tidspunktet vedkommende indtræder på arbejdsmarkedet. Du kan få rådgivning om ferie hos DKF.

Hvad med turnus i udlandet?
Der er stor risiko for, at man skal gennemføre en dansk turnus, hvis man har gennemført en udenlandsk turnus og kort efter gerne vil praktisere selvstændigt i Danmark. Grunden til dette er, at ingen lande har en turnus, som er præcis som den danske turnusordning, og for at få ret til selvstændigt virke i DK efter en udenlandsk turnus, siger loven, at dén skal kunne sidestilles med den danske. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer, om den kan sidestilles, og deres vurdering er altid individuel, og tager også højde for evt. erhvervserfaring m.v.

 

 

Læs om autorisation og selvstændigt virke hos Styrelsen for Patientsikkerhed Det er fx nyttigt, hvis du er uddannet i udlandet.