Update 25/3 2021:
I: Den nye overenskomst med HK, der træder i kraft 1. april, er forsinket. Renskrivningen trækker ud.
II: Som vi meldte ud, fx i nyhed 17. december, skal klinikker, der enten har tiltrådt overenskomsten eller har valgt at følge den, efterregulere satserne fra 1. april 2020 således, at lønnen (§6) reguleres med kr. 411 pr. måned fra 1. april i år, tillæg for arbejde på forskudte tider, tidsrummet 18:30 – 7:30 (§9) efterreguleres med kr. 0,64 pr. time. Var i 2019 kr. 40,00 og er fra 1. april 2020 kr. 40,64. Ydermere efterreguleres fritvalgsordningen (§6, stk. 4) med 1 § således at fritvalg udgør 4% pr.2020.

Update 14/9:
Grundet den nye ferielov skal ansatte, der er ansat på kontrakten bilag 1 i overenskomsten have nyt tillæg, så bestemmelserne om ferie er opdaterede. Med HK har DKF aftalt ordlyden i dette tillæg. Læs i vores nyhed om opdatering af kontrakter i forbindelse med den nye ferielov.Hvem har overenskomsten betydning for?

Overenskomsten mellem DKF og HK/Privat har umiddelbart kun betydning for klinikker, som har indgået en aftale med den lokale HK-afdeling om, at ansatte kliniksekretærer er omfattet af overenskomsten, eller som i individuelle ansættelseskontrakter henviser til forhold reguleret i denne overenskomst.

Overenskomsten indeholder en kontrakt
Overenskomsten indeholder en ansættelseskontrakt, man kan bruge til sekretærer. Den udgør bilag 1, som starter side 48. 

Klinikejerne skal imidlertid være opmærksom på, at det forhold, at DKF og HK/Privat har indgået en generel overenskomst, kan få konsekvenser for alle klinikker. 

Hvis en klinik modtager henvendelse fra HK
Såfremt en klinik modtager en henvendelse fra en lokal HK-afdeling om indgåelse af overenskomst, bør klinikejeren reagere senest 2 måneder efter modtagelsen, da klinikken ellers automatisk vil blive omfattet af overenskomsten. Klinikejeren er altid berettiget til - efter endt forhandling - at afslå anmodningen om at indgå lokal overenskomst. Der er ikke tale om en ny ordning, men overenskomsten angiver  tydeligt, at konsekvensen af manglende reaktion fra kiropraktoren er, at klinikken automatisk bliver omfattet af overenskomsten. Det er aftalt med HK/Privat, at den lokale afdeling altid skal underrette DKF om henvendelser til kiropraktorer om indgåelse af lokal overenskomst, således at vi får mulighed for at følge op med rådgivning over for klinikker, der bliver kontaktet af HK/Privat. 

De væsentligste elementer i aftalen, som løber til 2020

  • Der indføres mulighed for, at der kan indgås aftale om en seniorordning    mellem medarbejderen og klinikken efter nærmere fastsatte retningslinjer 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Aftalen sikrer, at medarbejderen får mulighed for at trappe ned, og klinikken får god tid til at forberede og implementere eventuelle konsekvenser i klinikdriften 
  • Minimallønnen stiger med 420 kr. pr. måned på alle løntrin pr. 1. april 2017  og pr. 1. april 2018 og 450 kr. pr. 1. april 2019
  • Tillægget for arbejde på særlige tidspunkter forhøjes pr. 1. april 2017 fra 38 kr. til 38,60 kr., fra 1. april til 39 kr. og fra 1. april 2019 til 40 kr. pr. time
  • Fritvalgsordningen stiger fra 1. april 2017 fra 1% til 1,7%, pr. 1. april 2018 til 2,4% og pr. 1. april 2019 til 3%. De øgede midler,der tilføres ordningen, kan bl.a. bruges til finansiering af seniorordning og frikøb ved omsorgsdage, men kan ikke bruges til køb af feriefridage/frihed
  • Der indføres årlige MUS-samtaler med fokus på uddannelsesplanlægning
  • Medarbejderen får ret til 2 børneomsorgsfridage pr. år uden løn - uanset hvor mange børn man har under 14 år
  • Derudover er der aftalt en række præciseringer og redaktionelle ændringer af overesnkomststeksten
  • Overenskomsten rummer fortsat mulighed for fleksibel anvendelse af kliniksekretærernes arbejdskraft i kiropraktorpraksis.