justice-2060093__340.jpg
Autorisationsloven

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed, der udsteder autorisation til kiropraktorer og ret til selvstændigt virke i henhold til autorisationsloven. Autorisationslovens fulde navn er 'Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed'.

En bestået dansk eksamen i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet eller udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til autorisation som kiropraktor. 

Hvad vil det sige at være autoriseret? Læs information fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

På baggrund et-årig supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste) kan den autoriserede kiropraktor søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i henhold til bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor.

Kiropraktorer, der er uddannet eller autoriserede i andre lande end Danmark, kan søge om dansk autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Autoriserede sundhedspersoner kan slås op i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed.


Journalregler

Kiropraktorer er i henhold til autorisationsloven forpligtet til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).

Se journalføringsbekendtgørelsen her.

OBS: Pr. 1. juli nye regler - samt målrettet information til hver faggruppe på styrelsens hjemmeside. Se informationen til kiropraktorer her.

Betaling for journalkopi ved aktindsigt
Patienter har i henhold til Sundhedsloven ret til at aktindsigt i deres journaler. Såfremt aktindsigten gives ved udlevering af afskrift, udskrift eller fotokopi har kiropraktoren i et vist omfang mulighed for at opkræve betaling herfor. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, udskrifter og fotokopier og bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Kiropraktorvirksomhed

Reglerne for, hvad kiropraktisk virksomhed dækker over, er reguleret i bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed.

 

Klage- og erstatningssystemet

Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og en række forhold vedr. patienternes retsstilling så som informeret samtykke, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse og indhentelser af helbredsoplysninger.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

Patienterstatningen yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling.


Reglerne findes i lovbekendtgørelse om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet og dertil hørende bekendtgørelser.

Har du fået en klage? Find råd og links her.

 

Markedsføring

Som erhvervsdrivende skal du overholde markedsføringsloven. Som sundhedsperson skal du endvidere overholde de særlige regler om markedsføring af sundhedsydelser samt reglerne om markedsføring af medicinsk udstyr. Loven omfatter både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med lovens overholdelse - læs mere hos styrelsen.

Læs mere på vores sider med vejledning om markedsføring.

 

Medhjælp i kiropraktorpraksis

For at skabe klarhed over opgaveglidning/opgaveflytning har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed. Den trådte i kraft 1. januar 2010.

 

Røntgen 

Kiropraktorer, der benytter røntgenanlæg, er omfattet af regler, som Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed er myndighed for - læs mere om lovgivningen og reglerne her

I 2018 trådte ny strålebeskyttelseslov i kraft - gå til kiroviden.dk for at læse information målrettet kiropraktorer om bl.a. overgangsordninger 

Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed fører tilsyn af røntgenanlæg - Hos Kiropraktorernes Videnscenter kan du læse, hvad du skal gøre før, under og efter et tilsynsbesøg

Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer en lang række forhold  bl.a. vedr. sundhedsvæsenets opgaver og  organisation,  retten til lovens ydelser, patienternes retsstilling, praksissektorens ydelser, sygehusydelse, kvalitetsudvikling, it, forskning, indberetning og patientsikkerhed samt samarbejde og planlægning.

Følgende bekendtgørelser er udstedt i medfør af Sundhedsloven:

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 

Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser

 

 

 

Og hvor finder jeg mere viden om: