justice-2060093__340.jpg
Autorisationsloven

Styrelsen for Patientsikkerhed er den myndighed, der udsteder autorisation til kiropraktorer og ret til selvstændigt virke i henhold til autorisationsloven. Autorisationslovens fulde navn er 'Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed'.

En bestået dansk eksamen i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet eller udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til autorisation som kiropraktor. På baggrund af en efterfølgende et-årig supplerende praktisk uddannelse (turnustjeneste)kan kiropraktoren søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor i henhold til bekendtgørelsen om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor

Kiropraktorer, der er statsborgere i eller uddannet uden for EU/EØS, kan søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke hos styrelsen i henhold til bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Læs om proceduren, når uddannede uden for EU/Norden søger dansk autorisation

Autoriserede sundhedspersoner kan slås op i autorisationsregisteret hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Journalregler

Kiropraktorer er i henhold til autorisationsloven forpligtet til at føre patientjournaler over deres virksomhed. Reglerne herom er fastsat i bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.).

Se Retsinfo: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

Hvad indeholder en fyldestgørende journal? Hvorfor skal det informerede samtykke med i journalen? Læs artikel fra KIROPRAKTOREN, nr. 2 2018, med gode råd og vejledning

Betaling for journalkopi ved aktindsigt
Patienter har i henhold til Sundhedsloven ret til at aktindsigt i deres patientjournaler. Såfremt aktindsigten gives ved udlevering af afskrift, udskrift eller fotokopi har kiropraktoren i et vist omfang mulighed for at opkræve betaling herfor. De nærmere regler er fastsat i bekendtgørelsen om betaling for afskrifter, udskrifter og fotokopier og bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Kiropraktorvirksomhed

Reglerne for, hvad kiropraktisk virksomhed dækker over, er reguleret i bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed.

 

Klage- og erstatningssystemet

Patientombuddet behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og en række forhold vedr. patienternes retsstilling så som informeret samtykke, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse og indhentelser af helbredsoplysninger.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed.

Patienterstatningen yder erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelser og behandling.


Reglerne findes i lovbekendtgørelse om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet og dertil hørende bekendtgørelser.

Har du fået en klage? Find råd og links her

 

Markedsføring

Reglerne om markedsføring af sundhedsydelser giver mulighed for at markedsføre sundhedsydelser efter principperne i markedsføringsloven. Det vil bl.a. sige, at der ved markedsføring af sundhedsydelser ikke må anvendes urigtige, urimeligt mangelfulde, utilbørlige eller vildledende angivelser. Loven omfatter både autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner. 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med lovens overholdelse - læs mere her på styrelsens hjemmeside. 

 

Medhjælp i kiropraktorpraksis

For at skabe klarhed over opgaveglidning/opgaveflytning har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse og en vejledning om delegation af forbeholdt virksomhed. Den trådte i kraft 1. januar 2010.

 

Røntgen 

Kiropraktorer, der benytter røntgenanlæg, er omfattet af regler, som Sundhedsstyrelsens strålebeskyttelsesenhed er myndighed for - læs mere om lovgivningen og reglerne her


I 2018 trådte ny strålebeskyttelseslov i kraft - gå til NIKKB.dk for at læse information målrettet kiropraktorer om bl.a. overgangsordninger 

Sundhedsloven

Sundhedsloven regulerer en lang række forhold  bl.a. vedr. sundhedsvæsenets opgaver og  organisation,  retten til lovens ydelser, patienternes retsstilling, praksissektorens ydelser, sygehusydelse, kvalitetsudvikling, it, forskning, indberetning og patientsikkerhed samt samarbejde og planlægning.

Følgende bekendtgørelser er udstedt i medfør af Sundhedsloven:

Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren 


Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser

 

 

 

Og hvor finder jeg mere viden om: